Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing Universiteit van Humanistiek

About this Archive

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1 through 50 of 189.

Next Results >>


  (2013-05-28) Aansluiten bij de mens. Geestelijke begeleiding en stervensbegeleiding in een seculiere tijd; de rol van rituelen daarin
  Schotveld, Emma
  We leven in een tijd van secularisering waarin religie een steeds minder grote en centrale rol speelt in onze samenleving en veel mensen niet meer aangesloten zijn bij een religieuze of levensbeschouwelijke stroming. Toch blijven mensen zich bezig houden met zin- en betekenisgeving, op een meer persoonlijke en belevingsgerichte manier. Met name op crisismomenten in het bestaan, zoals de confrontatie met ziekte en sterven, kan het betekenissysteem onder druk komen te staan en kan men behoefte erv....................
  (2013-04-24) Strijden door debat. Empirische studie naar de bruikbaarheid van het debat in het kader van burgerschapsvorming
  Nollet, Fleur
  Burgerschapsvorming betreft sinds 2006 een inspanningsverplichting voor het onderwijs. De ontwikkeling en implementatie blijkt echter een complexe opgave voor scholen. (Onderwijsraad, 2012) Het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) heeft in het kader hiervan een groot curriculumonderzoek gestart: het project ‘Oefenplaats voor Burgerschap: debatteren in het vmbo’, wat een uitwerking betrof van het eerder door SLO ontwikkeld kernleerplan burgerschap (zie: Bron, Veugelers....................
  (2013-03-28) Homo ex machina
  Laus, Claire
  Een gevangenisstraf haalt een mens uit de maatschappij. Hij wordt ver weggestopt, weg van iedereen. Wanneer een gedetineerde in de gevangenis terechtkomt, wordt hij onderdeel van de machine die justitie heet, waardoor hij van een actief burger naar een passief burger transformeert. Deze machine (justitie dus) haalt alle verantwoordelijkheid bij de gedetineerde weg. Hij heeft zijn leven niet in eigen hand en is een radertje in de machine. Het is vernederend, anoniem en er is weinig ruimte voor zi....................
  (2013-03-20) Kennismanagement, tegen beter weten in?
  Simons, Martijn
  Kennis wordt in organisaties beschouwd als een steeds belangrijkere product(iefactor). Een goede ontwikkeling van kennis in organisaties draagt bij aan een vergroting van winst of versteviging van de concurrentiepositie. Kenniscreatie wordt door kennismanagement in goede banen geleid door kennis op een goede manier te ordenen, bewaren en ontwikkelen. Vaak wordt echter vergeten dat het bij kenniscreatie ook om een alledaagse, menselijke denkarbeid gaat. Vanuit een filosofisch perspectief wordt de....................
  (2013-03-19) Kandinsky. De relevantie van Wassily Kandinsky's 'Über dat Geistige in der Kunst' voor organisaties
  Meulen, Heleen van der
  Deze masterscriptie is een onderzoek naar de relevantie van Wassily Kandinsky’s boek Über das Geistige in der Kunst (1911) voor hedendaagse organisaties. Het onderzoek verbindt kunst en denken van deze schilder en auteur aan de onderwerpen ‘hedendaagse spiritualiteit’ en ‘spiritualiteit in organisaties’. Kandinsky wordt beschouwd als grondlegger van de abstracte schilderkunst. Zijn uitganspunt is dat het leven dimensies heeft die niet met de ratio begrepen kunnen worden. Een belangr....................
  (2013-03-01) Zingevingsproblematiek of psychiatrische aandoening? Demoralisatie bij schizofreniepatiënten
  Gemmeke, Maud
  Demoralisatie is een gemoedstoestand die ontstaat in reactie op verliezen die het gevolg zijn van het niet kunnen copen met een ernstige onvermijdelijke stresssituatie. De gemoedstoestand uit zich als hopeloosheid en met gevoelens als machteloosheid, betekenisloosheid, angst en wanhoop (Frank, 1974). Demoralisatie komt veel voor onder schizofreniepatiënten (Eneman & Vanhee, 2011). Dit afstudeeronderzoek komt voort uit de veronderstelling dat demoralisatie gerelateerd is aan zingevingsproblema....................
  (2013-01-25) Anders dan met woorden. Een inventarisatie van de mogelijkheden voor geestelijk begeleidingscontact met afasiepatienten
  Karsten, Tobias
  Deze scriptie is een weergave van een inventariserend onderzoek naar de handelingsmogelijkheden van de geestelijk begeleider in het contact met afatici. Afasie betekent letterlijk niet (a) spreken (phasis). Het is een stoornis in het uiten of begrijpen van gesproken en geschreven taal als gevolg van een beschadiging van het centraal zenuwstelsel. De afasie betekent een confrontatie met de kwetsbaarheid van het bestaan, waardoor zingevingsvragen opkomen. Door de aantasting van het taalvermogen i....................
  (2013-01-23) Muzikaal Burgerschap
  Terlingen, Jos
  Sinds 2006 hebben scholen in Nederland de wettelijke verplichting actief bij te dragen aan de burgerschapsvorming van leerlingen. Het betreft hier een inspanningsverplichting, wat maakt dat scholen veel vrijheid hebben om zelf vorm en inhoud aan deze burgerschapsopdracht te geven. De Onderwijsraad constateert in haar onlangs verschenen adviesrapport Verder met burgerschap in het onderwijs (Augustus 2012) dat het met de ontwikkeling en implementatie van het beoogde burgerschapsonderwijs echter ni....................
  (2013-01-14) Spinoza's beeld van de natuur in het raadsgesprek
  Ooijen, Eva van
  De scriptie onderzoekt in hoeverre Spinoza’s beeld van de natuur een bijdrage kan leveren aan de theorie en praktijk van het humanistisch raadsgesprek, met name aan de begrippen aanvaarden en vrijheid daarin. De humanistisch geestelijk verzorger helpt mensen met gebeurtenissen of situaties waar vaak een onvermijdelijk element inzit, zoals dood, ziekte, verlies, onvermogen of geweld. We noemen iets onvermijdelijk als de cliënt er zelf geen invloed op kan hebben. De vraag is dan in hoeverre de ....................
  (2013-01-10) Een verhaal vertelt. Fictieve verhalen in geestelijke begeleiding
  Roozendaal, Rebekka
  In dit onderzoek kijk ik welke toegevoegde waarde het gebruik van fictieve verhalen kan hebben in humanistisch geestelijke begeleiding. Aan de hand van auteurs uit de narratieve psychotherapie en bibliotherapie, zoals Olthof & Vermetten, McAdams, McLeod, Hermans en Randall & McKing, onderzoek ik of, en zo ja hoe, een cliënt die geen nieuwe woorden meer kan vinden om zijn situatie tot uitdrukking te brengen met behulp van een fictief verhaal weer een levensverhaal kan construeren. Hiervoor onde....................
  (2012-12-04) Elly Hoogeveen - een voorbeeldfiguur voor humanistisch geestelijke begeleiding?
  Vick, Christiane
  Deze scriptie is een onderzoek naar de rol en de invloed van Elly Hoogeveen op de ontwikkeling van humanistisch geestelijke begeleiders en hun visie op hun vak, beke-ken vanuit gezichtspunten van het fenomeen voorbeeldfiguren. Elly Hoogeveen verbond het werken als humanistisch geestelijk begeleider met het docent zijn voor toekomstige collega`s. Dit deed ze vanaf 1979 tot en met 1996, eerst aan het Humanistisch Opleidingsinstituut, later aan diens opvolger, de Universiteit voor Humanistiek. ....................
  (2012-11-16) Tussen marge en macht: Over de bijdrage van de humanistisch geestelijk verzorger aan humanisering binnen Osira Amstelring
  Harten, Annemiek van
  Tussen Marge en Macht is een onderzoek naar de bijdrage van de humanistisch geestelijk verzorger aan humanisering in de ouderenzorg. Het onderzoek richt zich niet alleen op de opvattingen van de geestelijk verzorger, maar ook op die van andere betrokkenen in dit veld. Zo ga ik ook te rade bij de verantwoordelijken op beslissingsniveau en het Humanistisch Verbond. Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van een humanistisch geestelijk verzorger aan de humanisering van de organisatie zeer gewenst....................
  (2012-08-30) Kleurrijke kennis: Homovriendelijkheid in de ouderenzorg en de rol van kennisverwerking
  Kluit, Maaike
  Homoseksuele ouderen vormen een onzichtbare en kwetsbare groep binnen woon-zorginstellingen. Lang niet altijd durven zij open te zijn over hun geaardheid en meer dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten lijden zij onder eenzaamheid en sociaal isolement. Komen zij wél uit voor hun seksuele identiteit, dan lopen zij het risico gediscrimineerd te worden, zowel door medebewoners als door het verzorgend personeel. Een speciaal homovriendelijk certificaat, de Roze Loper, beoogt hier verandering in te b....................
  (2012-08-30) Van angst naar authenticiteit: De existentiële benadering in het humanistisch raadswerk
  Adriaens, Jules
  In mijn scriptie onderzoek ik de mogelijkheden van de existentiële benadering voor het humanistisch raadswerk. Ik begin met een uitwerking van hoe het humanistisch raadswerk zich onderscheidt van andere (geestelijk hulpverlenende) beroepen, zoals counseling en psychologie. Vervolgens geef ik een omschrijving van het veld van de existentiële psychotherapie. Daarbij bespreek ik vijf belangrijke stromingen: de Daseinsanalyse, de logotherapie, de existentieel-humanistische benadering, de Britse sc....................
  (2012-08-30) De wijdte is vrucht van een uitgehouden nauwte: Afstudeeronderzoek naar de rol van levenservaring bij goede geestelijke verzorging
  Harder, Isabel Sofia
  Ieder mens heeft levenservaring. Deze ervaring wordt namelijk inherent opgedaan door het leven te leven. Er is immers altijd sprake van momenten waarop een mens geraakt wordt door een ervaring met een gebeurteniskarakter. Zo’n gebeurtenis hoeft overigens niet altijd diep te raken. Wanneer een mens vooral ervaringen doorleeft die niet ten diepste raken, spreek ik van beperkte levenservaring. Het gaat hierbij meer om dagelijkse ervaringen als een afwijzing ontvangen voor een sollicitatie. Dit ka....................
  (2012-08-30) Educatie in lifecoaching
  Koch, Merlijn
  Heeft u al eens overwogen een lifecoach te bezoeken? In deze masterscriptie Humanistiek staat lifecoaching centraal. Het vakgebied wordt op dit moment gekenmerkt door onduidelijkheden over de invulling van het beroep en door gebrek aan registratie- en kwalificatieverplichtingen. Dit ontwerponderzoek is mede geschreven in opdracht van het Europees Instituut en belicht de huidige praktijk van lifecoaching. Daarnaast biedt dit ontwerponderzoek aanzetten tot verbetering en vernieuwing van het vak....................
  (2012-08-27) Nu, voor later: Een onderzoek naar de zingevende betekenis van generativiteit
  Leest, Ralph van
  Erik Erikson (1968) is de eerste die het verschijnsel generativiteit, binnen de psychoanalyse aan de orde stelt en zegt erover: ‘generativiteit nu is de zorg voor het vormen en leiden van de volgende generatie’. Generativiteit is een behoefte, de meest voorkomende en makkelijkste manier om deze behoefte te bevredigen is de zorg en opvoeding voor kinderen. Dit afstudeeronderzoek is vooral gebaseerd op alternatieve manifestaties van generativiteit bij mannen zonder kinderen. In het eerste hoof....................
  (2012-08-27) Challenging Youth: Establishing Supportive Relationships with Youth in South Los Angeles
  Schiepers, Vera
  Working with youth is a particular discipline, especially considering humanist ethical or life counseling. In order to support and empower marginalized youth one might ask which factors are important to establish a supportive relationship. How do professionals connect to the lived experiences and world of disadvantaged youth in order to reach, help, and support them? This is the central research question focused on practitioners working with disenfranchised youth in South Los Angeles. The study....................
  (2012-08-24) De normatieve professionalisering van de organisatieadviseur
  Luichies, Merel
  In deze scriptie onderzoek ik welke handvatten het humanistieke concept normatieve professionalisering de organisatieadviseur kan bieden in haar werkpraktijk. Normatieve professionalisering richt zich in eerste instantie op professionals in de non-profit sector. Echter, ook organisatieadviseurs krijgen veelvuldig te maken met interfererende en conflicterende waardekaders waarbinnen zij hun weg moeten zoeken; de eigen normen en waarden komen lang niet altijd overeen met die van de organisatie, de....................
  (2012-08-24) Onzinnige zin, zinnige onzin.
  Nindu, Shefique
  In mijn scriptie zet ik twee perspectieven op nihilisme uiteen, namelijk het absurdistische perspectief van Albert Camus en het boeddhistische perspectief van Keiji Nishitani. De reden hiervan is dat ik constateerde dat veel humanistische literatuur over nihilisme vrij negatief georiënteerd is. Nihilisme is iets wat moet worden overwonnen binnen de humanistische literatuur. Veelal wordt hierbij teruggegrepen naar de lezing van Van Praag uit 1942. Omdat humanisme beoogt de werkelijkheid te benad....................
  (2012-08-06) Met zorg het net op
  Kuijer, Sanne
  De jeugdzorgsector is momenteel aan verandering onderhevig. Onder invloed van, onder andere decentralisatie, zijn veel jeugdzorginstellingen in een transitieproces beland. Dit geldt ook voor de stichting OCK het Spalier, een tweedelijns jeugdzorgorganisatie in de regio Kennemerland. In antwoord op het transitieproces heeft de instelling een programma opgesteld waarin de visie en de doelstellingen van de organisatie met betrekking tot dit proces zijn verwoord. Dit onderzoek vindt plaats in het ka....................
  (2012-07-19) Botsende moraliteit: cliëntgerichtheid onder druk?
  Gankema, Miriam
  Cliëntgerichtheid is een belangrijk uitgangspunt voor humanistisch geestelijk verzorgers. Hoe zit het met cliëntgerichtheid en de drie ‘core conditions’: onvoorwaardelijke positieve aandacht, empathie en congruentie, op het moment dat een cliënt iets vertelt wat botst met de eigen normen en waarden van de geestelijk verzorger? Vooral de conditie ‘congruentie’ kan op gespannen voet komen te staan met de andere twee condities op het moment dat de geestelijk verzorger een moreel oordeel ....................
  (2012-07-04) 'Er zijn', hoe doe je dat?: Een exploratief onderzoek naar het gebruik van het begrip 'er zijn' in onderwijs en zorg
  Groenendijk, Nelleke
  Zowel in mijn werk in het speciaal onderwijs als in mijn stage in de geestelijke begeleiding ben ik ‘er zijn’ tegengekomen. ‘Er zijn’ is een term waarmee het intermenselijke wordt benadrukt. Toch vind ik het een ongrijpbaar begrip, ‘er zijn’, hoe doe je dat? Wat betekent het begrip ‘er zijn’ in de praktijk van het geestelijk raadswerk voor jongeen en het lesgeven in het speciaal onderwijs? Ik heb ontdekt dat ‘er zijn’, zowel in het speciaal onderwijs als in de geestelijke....................
  (2012-07-03) Expeditie zingeving
  Rammelt, Sjoerd
  Aan het begin van dit onderzoek stelden wij ons de volgende vraag: Welke zin geven alpinisten aan hun ervaringen in expedities en alpiene tochten? Op basis van sociologische bronnen is er in het eerste hoofdstuk een verhaal geconstrueerd over de opkomst van het alpinisme in de westerse samenleving. In het tweede hoofdstuk is een debat uit de psychologie rondom extreme sporten geanalyseerd. In het derde hoofdstuk van deze scriptie wordt het onderzoeksproces en de resultaten die gevonden zijn m....................
  (2012-06-07) Begrenzing is ook een vak. Over zingevend perspectief van grensoverschrijdend gedrag van professionals.
  Nieveld, Tobias
  ‘Voor jezelf en voor anderen van betekenis zijn.’ Dat is de behoefte van veel professionals in deze tijd. Door, in het werk, een bijdrage te leveren aan zinvolle zaken krijgt ook betekenisgeving van de professional zelf een ‘boost’. Werken vanuit ‘waardengedrevenheid’ staat echter onder druk. Controle en sturing zijn de ‘maakbaarheidinstrumenten’ van de organisatie en het management. Waarin niet zingeving, maar de vraag om ‘het nut’ de overhand heeft. ‘De professional’ ....................
  (2012-05-31) De spirituele dimensie in een palliatief team
  Hayze, Jan de la
  In dit empirische onderzoek heb ik me gericht op hoe de spirituele zorg gestalte krijgt in een palliatief team in een academisch ziekenhuis. Behandelaars kunnen bij een dergelijk team terecht voor advies over een vraagstuk bij een palliatieve patiënt. Van dit multidisciplinaire team maakt ook een geestelijk verzorger deel uit om zorg te dragen voor het spirituele aspect van de palliatieve zorg. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit aspect voor de ernstig zieke patiënt van belang is. Dez....................
  (2012-05-31) De geestelijk verzorger in de eerstelijns palliatieve zorg: een hele uitdaging!
  Hulshof, Kristin
  Met de toenemende vergrijzing en het toenemend aantal chronisch zieken zal een groter beroep worden gedaan op palliatieve zorg met een gerichtheid op het bevorderen van de kwaliteit van leven. Het streven is in de eerste lijn in palliatieve zorg, als multidisciplinaire en interdisciplinaire zorg, te voorzien. De geestelijk verzorger kan, vanwege zijn expertise op dit terrein, hierin een voortrekkersrol vervullen. De belemmerende factoren waarmee de geestelijk verzorger geconfronteerd wordt, word....................
  (2012-03-30) Op weg naar wezenlijke weerbaarheid. Zingeving, weerbaarheid en politie
  Hehenkamp, Lenore
  Deze scriptie gaat over zingeving, professionele weerbaarheid en politieonderwijs. Politiemensen zijn normatieve professionals. Politiewerk is een hoog-risicoberoep aangezien de politie te maken krijgt met situaties die het bestaan van mens-zijn raken zoals ziekte, ongeluk, agressie en de dood. De gevolgen, zoals trauma en stress, kunnen groot zijn. De uitdaging voor politiemensen is om professioneel om te gaan met de situatie en moreel verantwoord te handelen. Hiervoor moeten ze weerbaar zijn. ....................
  (2012-03-22) Welke betekenis geven jeugdigen aan de existentiële en spiritueel-transcendente dimensie van levensbeschouwing?
  Jongen, Esli
  Er wordt van humanistici verondersteld dat zij kennis hebben van levensbeschouwing. Maar wat is dat eigenlijk? Voor het herkennen en analyseren van levensbeschouwelijke uitingen van jeugdigen is een begripsverheldering nodig. Dit bleek een complexe aangelegenheid. Levensbeschouwing is niet zo gemakkelijk te definiëren. Het gebruik van concepten in wetenschappelijke publicaties is divers en niet eenduidig. Er wordt voor de doelgroep jeugd gepubliceerd onder de termen ‘zingeving,’ ‘spiritua....................
  (2012-02-28) Een lange wandeling naar vrijheid, een onderzoek naar het glazen plafond in het licht van Ann Cudd haar visie op onderdrukking
  Banens, Bernadette
  Het glazen plafond is zeker geen mythe zoals Marike Stellinga beweert. Het glazen plafond is wel nagenoeg onzichtbaar omdat zij ingebed ligt in een mannelijke hegemonie die al zo lang de heersende norm is, dat zij als vanzelfsprekend wordt geacht. Hieraan ten grondslag liggen machtsprocessen en geweldscyclussen. Aan de hand van haar uitgebreide theorie over onderdrukking laat Ann Cudd ons zien dat de hiërarchische organisatie van mannen over vrouwen, een institutioneel proces van onderdrukking ....................
  (2012-01-27) Mindfulness: therapie, spirituele oefening of levenshouding?
  Orsouw, Floor van
  Mindfulness – “het zonder oordeel en met aanvaarding richten van de aandacht op ervaringen in het hier en nu (Kabat-Zinn 2004)” - is in de afgelopen jaren een populair verschijnsel geworden: boeken, trainingen en cursussen duiken overal in de samenleving op. In de (geestelijke) gezondheidszorg wordt mindfulness succesvol als therapie ingezet. Hoewel mindfulness losgesneden is van zijn oorspronkelijke levensbeschouwelijke context, is algemeen bekend dat mindfulnessmeditatie afkomstig is ui....................
  (2012-01-27) De waardevolle huid: tatoeages, verhalen en geestelijke begeleiding
  Cuperus, Wietske
  Tatoeages zijn in de westerse wereld nooit een vanzelfsprekend verschijnsel geweest. Tot ongeveer de jaren ’70 van de vorige eeuw werden tatoeages door wetenschappers beschouwd als een kenmerk van bepaalde groepen mensen: primitievelingen uit verre oorden droegen tatoeages, maar ook dicht bij huis werden tatoeages in direct verband gebracht met criminaliteit en mensen met een lage sociale komaf. Pas wanneer het tatoeëren in Noord-Amerika en West-Europa, onder invloed van de verschillende eman....................
  (2012-01-27) Stilte en rust: een literatuuronderzoek naar de plaats van stilte en rust in humanisme
  Zeeland, Sandra van
  Wat kan stilte, zoals door de filosoof Josef Pieper opgevat, bijdragen aan humanisme? Om het begrip humanisme nader te kunnen bepalen wordt uitgegaan van de visie van Jaap van Praag op humanisme. Voor Pieper is het belang van de rust gelegen in het gegeven dat door die rust de mens mens blijft. Voor Pieper is het feest de innerlijke oorsprong van de rust. En het meest feestelijke feest dat gevierd kan worden is voor Pieper het cultische feest; de verankering in het goddelijke is essentieel. De....................
  (2012-01-24) Baan in werk en weg. Een kwalitatief onderzoek naar de zingeving van werk en professionalisering
  Oosterveld, Astrid
  Werken. Bijna iedereen heeft er mee te maken. In deze tijd waarin werken steeds meer als een plicht wordt gezien en ontwikkelingen op zowel de arbeidsmarkt als onder de mensen de betekenis van werk heeft veranderd, wordt een beroep gedaan op een herwaardering van het begrip. De betekenis van werk heeft in het leven van mensen en voor organisaties in de afgelopen decennia een ontwikkeling doorgemaakt en is daarmee een andere rol gaan vervullen. De baan in het werk en de weg die daarmee bewandeld ....................
  (2011-12-16) Virtuele zingeving: Een exploratief onderzoek naar zingeving in virtuele werelden
  Gun, Paul van der
  In mijn scriptie probeer ik in kaart te brengen op welke manier er sprake is van zingeving in virtuele werelden, waarbij ik dan in het bijzonder inga op de virtuele wereld ‘World of Warcraft’. Nadat ik in de inleiding heb betoogt waarom ik dit onderzoek voor humanistiek van belang acht, ga ik in het eerste hoofdstuk eerst in op de geschiedenis van het fenomeen ‘virtual reality’ om vervolgens bij een definitie van een virtuele wereld aan te komen. Ik doe dit aan de hand van de theorieën ....................
  (2011-11-28) Humanistisch geestelijke verzorging bij ouderen die wensen te sterven
  Hoorweg, Eline
  Samenvatting scriptie Eline Hoorweg Humanistisch geestelijke verzorging bij ouderen die wensen te sterven In mijn onderzoek heb ik gekeken naar wat de problemen zijn omtrent de stervenswens en het euthanasieverzoek van oudere mensen in Nederland. Daarbij heb ik gekeken naar de huidige wetgeving, maar ook naar de wetsvoorstellen van verschillende partijen. Mijn insteek daarbij was, wat een Humanistisch geestelijk verzorger (HGVer) te bieden heeft en mogelijk in kan zetten bij de begeleiding van o....................
  (2011-11-18) Enframing Reality
  Pijpers, Kevin
  In my thesis, I will focus on the problem of technology, from an existential perspective. What this means is that my goal is to explore how we relate to technology, what kind of sentiments are part of our use of technology and how technology enframes our daily lives. In the first part I analyze Kierkegaard's thinking, as expressed in his magnus opus Either/Or. Thinking and acting in terms of either/or, which I call binary, define not only the digital world, but also the entire frame in which we ....................
  (2011-11-18) Op zoek naar ruimte; Over de vrijplaats van humanistisch geestelijke verzorging bij justitie
  Oudenaarden, Rosanna van
  Hoe kan de vrijplaats van de Humanistisch Geestelijke Verzorging (HGV) bij Justitie gewaarborgd worden in het licht van actuele ontwikkelingen op macro-, meso- en microniveau ten aanzien van het raadswerk bij Justitie? Door middel van literatuurstudie en gesprekken met enkele centrale spelers in het veld van de humanistisch geestelijke verzorging bij Justitie is in deze scriptie getracht een antwoord te geven op bovenstaande vraag. In het eerste deel van mijn scriptie staat het woord vrijplaats....................
  (2011-11-17) Kunstzinnig: Over het gebruik van kunst in geestelijke begeleiding
  Hallo - van Bekkum, Brechtje
  In deze scriptie heb ik onderzocht hoe kunst als bron van zingeving in geestelijke begeleiding kan worden ingezet. Geestelijke begeleiding is de professionele begeleiding op het gebied van zingeving. De geestelijk begeleider kan gebruik maken van kunst in tweegesprekken, bijvoorbeeld door kunst als hermeneutische competentie in te zetten; het teruggeven van iemands levensverhaal in kunst. Kunst kan in rituele vorm een plek krijgen in geestelijke begeleiding. Tenslotte kan kunst een rol spelen....................
  (2011-11-15) Humanistische geestelijke verzorging aan moslims: grenzen & mogelijkheden
  Groot, Marion de
  Deze scriptie gaat over de mogelijkheden in de begeleiding van moslims door humanistisch geestelijk verzorgers. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: een literatuurstudie en een empirisch onderzoek. In het eerste deel van de scriptie worden de levensbeschouwelijke ontwikkelingen van de pluriforme samenleving geschetst aan de hand van literatuurstudie. De opkomst van de islam in Nederland wordt in deze ontwikkelingen geplaatst. Het beroep van de geestelijk verzorger staat in een voortdurend....................
  (2011-11-14) Kwetsbaar vitalisme; Een verbinding tussen psychoanalyse, schizoanalyse en humanistiek
  Leuvenink, Pascal
  In mijn masterscriptie onderzoek ik wat de waarde en kracht is van onbewust existentiële en discursief sociaal-politieke invloeden voor de humanistiek als menswetenschap. Ik onderneem een zoektocht door het landschap van de psychoanalyse (in het bijzonder de objectrelatietheorie van Melanie Klein, Ronald Fairbairn en Donald Winnicot) en aanverwante denkers (Jacques Lacan en Gilles Deleuze & Felix Guattari) die hierop een cruciale kritiek hebben geformuleerd. In het eerste deel behandel ik de be....................
  (2011-10-28) Literatuuronderzoek & kunstproject ter verkenning van de betekenis van χώρα bij Plato, Derrida en in de maatschappelijke actualiteit
  Tuinhof de Moed, Annemiek
  Χώρα, fonetisch: ‘chora’. Vertaald vanuit het Grieks betekent het ‘land’, een gewoon, dagelijks gebruikt woord dus. Een omvattend begrip, waar op het eerste gezicht niks bijzonders mee aan de hand lijkt. Het heeft echter ook nog een andere betekenis. Op een eiland verwijst Χώρα naar de plaats waar het leven zich afspeelt, zoiets als het dorpsplein bij ons. Een centraal punt waar je elkaar ontmoet, waar je alles vindt wat je nodig hebt. De tegengestelde betekenissen van Χώρα s....................
  (2011-09-30) De zin van humane detentie, de betekenis van humanisering in penitentiaire inrichtingen en
  Goossens, Judith
  Een penitentiaire inrichting is een plek waar per definitie sprake is van vernedering en waar de zinervaring van delinquenten onder druk staat, doordat zij hun vrijheid kwijt zijn geraakt. Anno 2011 is de zin van een humane detentie echter naar de achtergrond verschoven door de focus op veiligheid en de daaruit voortkomende roep uit de samenleving om zo lang en hard mogelijk te straffen. Deze scriptie is een onderzoek naar de betekenis van humanisering in penitentiaire inrichtingen vanuit een hu....................
Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven