Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 1651 through 1700 of 204439.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2009-01-01) ‘Good’ Policy Theory and the EU’s Sports Policy : Is the EU’s Sports Policy a ‘Good’ Policy?
  Rappers, Leona
  Since the 1970s, sport has been on the agenda of the European Union, but no coherent approach has so far developed. Rather, issues that are ‘inherent to sport’ were said to fall out of Community law anyway; while sporting matters that fell under Competition Law and Single Market Policies, most notably, were indeed subject to EU jurisdiction. In recent years, however, excluding purely sporting matters from the scope of Community law per se has dissolved into an approach, especially by th....................
  (2007-01-01) ‘GRC-tools, een wijs besluit?’
  Reurings, S.
  De boekhoudschandalen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de aandacht op goed ondernemingsbestuur en de interne controle is gevestigd. De vele discussies naar aanleiding van deze schandalen hebben ertoe geleid dat de wet- en regelgeving op dit gebied zeer ingrijpend is veranderd. Deze wet- en regelgeving, zoals de Sarbanes-Oxley Act, verlangt van in de Verenigde Staten op de beurs genoteerde organisaties dat het management een verklaring over de effectiviteit van de interne-beheersi....................
  (2010-07-30) ‘Grupo Capoeira Suriname’; de relatie tussen popular culture en etniciteit
  Lavooi, A.A.
  Deze scriptie gaat over de relatie tussen capoeira en etniciteit in Paramaribo, Suriname. Popular culture, en zo ook capoeira, verspreidt zich over de wereld. Hierdoor kan één dezelfde vorm van popular culture in verschillende situaties andere betekenissen hebben. Deze scriptie gaat in op de nieuwe betekenis van de capoeira in Suriname en relateert deze aan etniciteit. In de post plurale Surinaamse samenleving heeft de capoeira een insluitende werking en zijn alle groepen uit de samenleving ve....................
  (2009-01-01) ‘Health related quality of life of children and parental stress ten years after allogeneic bone marrow transplantation’.
  Veldhuis, R.E.
  Health Related Quality of Life (HRQoL) and Course of Life was assessed in 25 children, adolescents, and young adults, ten years after allogeneic bone marrow transplantation (BMT) at the Leiden University Medical Centre. Parental stress was assessed in 44 parents. HRQoL was assessed by means of the Pediatric Quality of Life Inventory 4.0. The Course of Life Questionnaire was used as a measure of the accomplishment of developmental milestones in young adults. Parent perceptions of child vulne....................
  (2015-01-01) ‘Heb ik het recht te trouwen?’ Nederlandse consultatiebureaus voor geneeskundig onderzoek voor het huwelijk in het Interbellum
  Murkens, Mayra
  In deze scriptie heb ik de toepassing van de positief eugenetische maatregel van het geneeskundig onderzoek voor het huwelijk onderzocht in het interbellum in Nederland. Consultatiebureaus waarbij mensen die wilden trouwen, zich geneeskundig konden laten onderzoeken om een gezond nageslacht te verkrijgen staan daarbij centraal. Dit geneeskundig onderzoek werd vanuit twee organisaties aangeboden, vanuit de Vereeniging Geneeskundig Onderzoek voor het Huwelijk en vanuit de Nieuw-Malthusiaanse Bond.....................
  (2011-01-01) ‘Heb je het al gehoord?’: De invloed van roddelen op groepspolarisatie
  Eck, I. van
  Roddelen is een veel voorkomend fenomeen in onze samenleving. Hoewel het vaak als slecht en immoreel wordt bestempeld leidt het er ook toe dat mensen zich aanpassen aan groepsnormen. Conformiteit aan groepsnormen is echter niet altijd positief. Zo kan het leiden tot groepspolarisatie. Groepspolarisatie houdt in dat mensen de neiging hebben extremere beslissingen te nemen wanneer ze zich in een groep bevinden dan wanneer dezelfde beslissing alleen of onafhankelijk genomen zou worden met all....................
  (2015-11-23) ‘HEB JIJ HET AL GEDAAN!?’ De invloed van peernormen en zelfwaardering op de seksuele activiteit van jongeren
  Sagel, R.
  Doel: De mate waarin jongeren seksueel actief zijn gedurende de adolescentie wordt mede bepaald door peers. In deze longitudinale studie werd de invloed van twee soorten peernormen, namelijk seksueel gedrag van peers (descriptieve peernormen) en seksuele goedkeuring van peers (injunctieve peernormen) op de seksuele activiteit van jongeren onderzocht. Tevens werd de modererende rol van zelfwaardering op deze relaties bekeken. Methode: De data waren afkomstig van de laatste twee metingen (T3 en T4....................
  (2008-01-01) ‘Het afstemmen van het wekelijkse productieprogramma binnen de afdeling planning van Johma’
  Hazenberg, Sybren
  In dit Bachelor onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor Johma om een stabieler en efficiënter wekelijks productieprogramma te krijgen, dat beter voldoet aan de klantvraag en zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de afdelingen die met de planning te maken hebben. De aanleiding voor dit onderzoek is dat het management van Johma wil dat door de huidige voorspellingsmodellen toe te passen op de eindproductplanning de pieken en dalen in de productie beter worden opvangen. Ook wil....................
  (2013-01-01) ‘Het begint als kind’ : vergroot het aanbieden van expliciete kennis over een specifiek domein het divergent denken van dit domein?
  Heerkens, J.
  Divergent denken taken (DDT) worden vaak gebruikt bij onderzoek naar creativiteit. Er is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke factoren die van invloed zijn op de prestaties op DDT, zoals ervaring, geheugen en aanwezige kennis (Clapham, 2001; Ritter et al, 2012; Runco, Dow & Smith, 2006. Op basis van de Representational Redescription theorie (Karmiloff-Smith, 1990) welke stelt dat wanneer kennis expliciet is, er flexibel mee omgegaan kan worden, werd de onderzoeksvraag geformuleerd: leidt....................
  (2011-01-01) ‘Het belang bij samen’: de belangen bij samenwerking tussen huisarts en zorgverzekeraar.
  Mostert, J.
  This research was aimed at understanding the interests at stake in cooperation between the general practitioner as a health care supplier and the health insurance as a health care purchaser in the market. There is a comparison made with the known interests in cooperation between supplier and buyer in manufacturing. A case study strategy has been used, in which data was gathered from interviews with representatives of general practitioners and health insurance purchasers. The results show that th....................
  (2014-01-01) ‘Het beste van twee werelden’ - Literaire journalistiek van Frank Westerman
  Herder, D. (Dorien)
  Literair journalisten zweven tussen de journalistiek en de literatuur. Van beide genres gebruiken zij bepaalde eigenschappen, maar laten zij ook dingen achterwege. Belangrijk is dat de tekst altijd in verbinding staat met de werkelijkheid buiten de tekst en dat een auteur niet alle vrijheid heeft om zomaar van alles zelf te verzinnen. De gebeurtenissen en personages die in de tekst verwijzen naar gebeurtenissen en personen in de werkelijkheid buiten de tekst. De werkelijkheid beïnvloedt in ster....................
  (2013-06-05) ‘Het dagelijks werk van middenmanagers in de gezondheidszorg onder de loep genomen’
  Christianen, A.C.M.
  Het doel van dit kwalitatieve onderzoek was om de werkzaamheden, tijdsbesteding en contacten van middenmanagers in de gezondheidszorg zo reëel mogelijk in kaart te brengen en karakteristieken van het dagelijks werk te beschrijven en verklaren. Dit onderzoek bouwt voort op studies behorend tot de behavioural management school en tracht lacunes in dit onderzoeksgebied op te vullen. Onderzoekers behorend tot de behavioural management school trachten een antwoord te geven op de vraag ‘wat doen ma....................
  (2015-01-01) ‘Het handhaven van collectieve arbeidsvoorwaarden bij overgang van onderneming : loopt Nederland in het gareel?’
  Everaers, M.P.
  De implementatie van de handhavingsplicht van artikel 3 lid 3 Richtlijn 2001/23 in de Nederlandse wetgeving verdient aanpassing om in het gareel te lopen met de doelstelling van de communautaire wetgever en de interpretatie van het Hof. Zo dient het Nederlandse recht naast het behoud van rechten voor werknemers bij een overgang van onderneming meer ruimte te bieden aan het grondrecht op vrijheid van ondernemerschap. In deze scriptie heb ik een aantal aanbevelingen gegeven die mijns inziens dit d....................
  (2009-07-01) ‘Het inzichtelijk krijgen van de effectiviteit van een kwaliteitssysteem’
  Hof, A. van 't
  Zorginstellingen in Nederland zijn sinds de invoering van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) verplicht om kwaliteitsmanagement te hanteren gericht op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om hieraan te kunnen voldoen hebben vele zorgaanbieders een kwaliteitssysteem opgezet. Een kwaliteitssysteem wordt gedefinieerd als: de organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg (NEN-ISO 900....................
  (2016-01-01) ‘Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat’. Nederland en het wereldkampioenschap 1978 in Argentinië
  Snijders, Koen
  Deze masterscriptie richt zich op de maatschappelijke, sportieve en politieke discussie in Nederland rondom deelname aan het Wereldkampioenschap 1978 in Argentinië. Jorge Videla gebruikte de organisatie van het toernooi om zijn regime na de staatsgreep van 1976 van meer legitimiteit te voorzien en de verbondenheid van Argentinië te tonen. Daarnaast probeerde hij de opkomende kritiek met betrekking tot mensenrechtenschendingen naar de achtergrond te drijven. In Nederland ontstond aan de hand v....................
  (2014-01-01) ‘Het missen van de diagnose migraine bij kinderen in de leeftijdscategorie 4-18 jaar’
  Wilkens, M.M.
  Introduction Headache, including migraine, is a common illness in schoolchildren. A correct headache diagnosis is important in order to start an appropriate treatment. It is known that many factors can contribute to the under diagnosis of migraine in children. By missing diagnosis of migraine many patients treated may be suboptimal. Untreated headache in children has a negative impact on daily functioning and quality of life. The ICHD-criteria for pediatric migraine are under constant discussion....................
  (2015-01-01) ‘Het nietig verklaren van een non-concurrentiebeding in een civiele procedure als gevolg van strijd met het mededingingsrecht’
  Sinke, R.M.
  Ondanks het feit dat non-concurrentiebedingen veelvuldig voorkomen in overeenkomsten, wordt er niet direct aan het mededingingsrecht gedacht bij het opstellen van deze bedingen. In de praktijk komt het namelijk regelmatig voor dat er non-concurrentiebedingen worden opgesteld die in strijd zijn met het mededingingsrecht. Men kiest bijvoorbeeld voor een te lange duur, tien jaar, of een te ruim geografisch gebied. Als een non-concurrentiebeding in strijd is met het mededingingsrecht, is het beding ....................
  (2012-08-15) ‘Het parlement van binnenuit onderuit halen’ Een onderzoek naar het gedrag van de Partij voor de Vrijheid in het Europees Parlement
  Bosma, T.
  In this thesis the behaviour of the Members of the European Parliament (MEPs) of the Dutch Freedom Party is examined. The research question is: How can the behaviour of the MEPs of the Dutch Freedom Party be characterized? The behaviour of the MEPs of the Freedom Party is researched through the use of role theory. There are many different typologies concerning the roles of members of national parliaments, MEPs and eurosceptic MEPs which are discussed in this thesis. It is then researched which o....................
  (2009-08-31) ‘Het Rode Goud’ – immigranten onder toezicht in Zuid-Spanje
  Diepenbrock, R.J.
  Deze etnografische studie geeft een verdiepend beeld van een klein stadje in Zuid-Spanje dat veel te maken heeft met immigratie vanuit Oost-Europa, Marokko en de Sub-sahara landen. Immigranten komen naar het plaatsje (Moguer, Huelva) om werk te zoeken in de aardbeienoogst. Dit ‘rode goud’ kan echter niet door iedereen geplukt worden en er wordt dan ook een analyse gemaakt van strategieën van disciplinering en controle van ‘de vreemdeling’ door het mondiale, internationale, nationale en ....................
  (2015-01-05) ‘Het verband tussen de deelname aan intervisiebijeenkomsten en de werkmotivatie van werknemers binnen de gezondheidszorg’
  Veen, J.W. van der
  Dit onderzoek richt zich op het verband tussen de deelname aan intervisiebijeenkomsten en de werkmotivatie van werknemers binnen de gezondheidszorg. Binnen de gezondheidszorg is het in het bijzonder van belang dat veel aandacht wordt besteed aan de professionalisering, gezien de hulpverlener in feite zijn of haar eigen instrument is in het hulpverleningsproces. De werknemers die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn afkomstig uit twee zorginstellingen (Oegstgeest en Nieuwveen). Er is een gro....................
  (2012-07-31) ‘Het verband tussen de structurele kenmerken en de educatieve kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen’
  Beem, M. van
  Background: The use of child day care and play groups has seen an increase, making these preschools one of the main sources in the upbringing of children. As a result, it is important to monitor the quality of the teacher-child interaction, since the teacher is an important spill in the process quality on preschools. Aim: the purpose of this study is to determine contributing factors to the quality of educational support on preschools. Educational support is the extent to which preschool teacher....................
  (2017-01-01) ‘Hidden in Plain Sight’: Re-writing a Dutch Colonial Legacy in the Black Heritage Amsterdam Tour.
  Anderson, James Forsyth
  This thesis examines the intersections between tourism, colonial histories, theories of globalization and cultural labour in today’s Amsterdam, as a prime tourist destination in Europe. Drawing upon a critical framework informed by post- and decolonial critique, I explore Amsterdam’s ‘Black Heritage Tour’ (BHAT) as a local, imminent engagement with an ongoing Dutch colonial legacy. I begin by examining the form of the tour – a passage through key sites of Amsterdam’s colonial operati....................
  (2008-07-31) ‘Hoe betrokken ben jij?’
  Schrauwen, J.P.A.H.
  Dit onderzoek heeft betrekking op de mate van betrokkenheid van medewerkers. Hierbij is gebruik gemaakt van het AMO-model, waarin drie componenten worden onderscheiden.
  (2011-07-29) ‘Hoe tieners hun sociale netwerken online onderhouden en uitbreiden’
  Oostewechel, N.M.J.
  Inleiding: Deze studie onderzoekt hoe meisjes tussen 13 en 16 hun sociale netwerk online onderhouden en uitbreiden op basis van positieve en negatieve identiteitspraktijken. 1) Hoe positieve en negatieve identiteitspraktijken worden ingezet om (online) posities en relaties in sociale groepen te versterken? 2) De in- en exclusie praktijken en sociale conventies die het onderhouden en uitbreiden van sociale netwerken online sturen. Onderzoek is van belang omdat er door de unieke mogelijkheden van ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven