Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 200508.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-08-31) Rumineren in abstracte en concrete vorm: het effect op de werkgeheugencapaciteit
  Dijkstra, B.L.
  Problemen met cognitieve controle processen binnen het werkgeheugen zijn mogelijk een belangrijk mechanisme voor depressief rumineren. Individuen die veel rumineren hebben minder werkgeheugencapaciteit wanneer ze aan het rumineren zijn in vergelijking met mensen die weinig rumineren. Onderliggende problemen met cognitieve controleprocessen vormen een mogelijke verklaring voor het hoge terugvalcijfer van depressie. Men rumineert meestal in abstracte vorm, en de huidige studie onderzoekt of abstra....................
  (2015-08-31) Geef mijn geld maar aan Jan!
  Bickes, J.S.
  Een onderzoek naar de mate van solidariteit vanuit de autochtone Nederlandse bevolking richting verschillende etnische groepen. Het belangrijkste resultaat hierin is dat niet zozeer de etniciteit, maar vooral het land van geboorte hierbij van belang is.
  (2015-08-31) De invloed van Marteling en Somatische Comorbiditeit op Behandelverloop van Asielzoekers en Vluchtelingen
  Boon, M. den
  Slachtoffers van marteling laten over het algemeen meer psychopathologie zien als slachtoffers van andere vormen van trauma. De huidige behandeling van martelingsslachtoffers lijkt niet goed aan te sluiten, somatische comorbiditeit lijkt hierin een rol in te spelen. In dit onderzoek wordt gekeken of marteling van invloed is op het behandelverloop (drop out, no show, behandelduur en klachtenreductie) en wat daarbij de rol is van somatische klachten. De gegevens van 75 participanten zijn opgenomen....................
  (2015-08-31) De relatie tussen depressie en positieve affectregulatie in een klinische populatie
  Woerkom, M.L. van
  Er is veel aandacht voor de regulatie van negatief affect en de relatie met depressie. Er is bewijs dat een ruminerende response stijl van negatief affect, negatief affect verlengt en uitdiept. Dit heeft effect op het ontstaan en aanhouden van een depressieve episode. Er is groeiend bewijs dat er ook een verschil is tussen mensen met een depressie en zonder een depressie, in de manier waarop ze positief affect reguleren. Dit onderzoek is er op gericht om, binnen een klinische populatie, het verb....................
  (2015-08-31) Implementatie van de geïntegreerde opvoedondersteuning bij de jeugdgezondheidszorg in de Gemeente Utrecht
  Eisenberger, M.M.
  Doel In deze studie is onderzocht hoe de implementatie van de opvoedondersteuning bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verloopt. Methode De data is verzameld door het afnemen van een korte evaluatievragenlijst onder alle jeugdverpleegkundigen 0-18 van de JGZ (n=40) en door afname van semigestructureerde interviews onder 12 van hen. Daarnaast zijn 107 ouders door middel van een enquête naar hun ervaringen met de opvoedondersteuning van de JGZ gevraagd. Tot slot is een analyse uitgevoerd over de reg....................
  (2015-08-31) De rol van psychologische controle in de ontwikkeling van ouder-kindconflicten in de adolescentie
  Goemans, H.
  Doel: Er is onderzocht of ouder-kindconflicten gemiddeld toenemen in de adolescentie en of de toename van ouder-kindconflicten groter is voor adolescenten die veel psychologische controle van ouders ervaren, dan voor adolescenten die weinig psychologische controle ervaren. Methode: Er is gebruikgemaakt van het bestaande databestand CONAMORE. Participanten waren 954 middelbare scholieren, waarvan 462 jongens en 492 meisjes ingedeeld in twee leeftijdscohorten, 12-16 jaar en 16-20 jaar. Adolescente....................
  (2015-08-31) The Moderating Effect of the Quality of Best Friendship on the Association Between Peer Victimization and Depressive Symptoms
  Groen, M.N. de
  Depression is one of the main consequences of peer victimization in adolescence. Research suggests that friendship quality may act as a buffer against these consequences, but not much is known about the exact influence of friendship quality. The present study examines the moderating effect of three friendship quality domains (support, negative interactions and power) on the association between victimization and depression in adolescence. The sample includes 400 Dutch adolescents with an age rang....................
  (2015-08-31) Rekenprestaties, Rekengerelateerde Copingstijl en de Mate van Depressieve Klachten bij Kinderen uit Groep 6, 7 en 8
  Groeneveld, B.L.
  Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met rekenproblemen meer depressieve klachten ervaren. Copingstijl blijkt een rol te spelen bij de mate van depressieve klachten. Dit onderzoek tracht de invloed van rekengerelateerde adaptieve- en maladaptieve copingstijl op de relatie tussen rekenprestaties en depressieve klachten te onderzoeken. Aan de hand van een gelegenheidssteekproef zijn 322 kinderen uit groep 6, 7 en 8 (8-12 jaar) geworven om een aantal vragenlijsten in te vullen. Uit een lineaire ....................
  (2015-08-31) Landing Site Evaluation in Quadcopters Using Monocular Vision
  Groot, M.J.M. de
  In this thesis, methods are described which allow a quadcopter to distinguish between safe and dangerous landing sites, using images taken from a bottom-facing monocular camera. Both Histograms of Orientated Gradients (HOG-descriptors) and color histograms in the Hue, Saturation and Value (HSV) color space are used to describe the image. Both linear and polynomial Support Vector Machines (SVMs) are used for training and classifying. A Linear SVM that was trained using HOG-descriptors may be be....................
  (2015-08-31) Fassi Le Ussire Molti Folgori. Afwijkende representaties van natuurlijke fenomenen in Leonardo da Vinci’s allegorieën
  Wiringa, M.D.
  Leonardo da Vinci, misschien wel de schilder waaraan het eerste gedacht wordt bij natuurgetrouwe weergaven. Hij tekende het menselijk lichaam minutieus na en ook in zijn eigen aantekeningen drong hij telkens weer aan op realistische representaties. Toch maakte hij voor zijn allegorieën een uitzondering. Hij trok dikke strepen die wind moesten voorstellen, tekende de zon als een soort Medusa en maakte in plaats van bliksem hartjes. In het artikel wordt aandacht gegeven aan het doel van de allego....................
  (2015-08-31) PASSION, POLITICS, AND POLITICALLY INCORRECT SEX: TOWARDS A HISTORY OF LESBIAN SADOMASOCHISM IN THE USA 1975-1993
  Robinson, A.S.G.
  This thesis is an exploration of the largely underexamined history of lesbian sadomasochism (SM) in the United States between the mid-1970s, when the first organised lesbian feminist SM groups were founded, and 1993, by which time public debates about lesbian SM were becoming less visible. I engage with feminist discourses around lesbian SM within the so-called feminist sex wars of the 1980s, tracing the sometimes dramatic rise to prominence of lesbian SM as a feminist issue. Entwined in this we....................
  (2015-08-31) Etnisch onderscheid in koloniaal Rwanda
  Suijlekom, A. van
  Etniciteit is in de Rwandese geschiedenis een belangrijke factor geweest op verschillende gebieden. Het zorgde voor saamhorigheid en verbondenheid in de Rwandese samenleving, maar het was ook een middel voor manipulatie en uitbuiting door het koloniaal bestuur. Het Belgisch koloniaal bestuur onderscheidde de verschillende bevolkingsgroepen in Rwanda op een praktische manier met behulp van volkstellingen en identificatiekaarten. Door deze middelen werden de verschillen tussen de bevolkingsgroepen....................
  (2015-08-31) Remediating Jazz: An analysis of Hughes’ “The Weary Blues”
  Water, H.W. van de
  Although much has been published about Langston Hughes and jazz poetry, few studies have researched how exactly jazz is incorporated into poetry. By reviewing the existing research, adding theories to this knowledge, and analysing Hughes’ “The Weary Blues” with an interdisciplinary approach, this study will show how Hughes remediates jazz music by using jazz-related intertext, form, and
  (2015-08-31) Het religieuze bij Søren Kierkegaard
  R.P. Koster
  Als Kierkegaard wordt besproken gaat de aandacht vaak uit naar zijn filosofische geschriften. Deze geschriften genieten bekendheid bij een breed filosofisch publiek, in tegenstelling tot zijn relatief onbekende religieuze geschriften. Ten onrechte, want juist Kierkegaards religieuze geschriften hebben veel te bieden. In deze scriptie zal ik de relatie tussen Kierkegaards filosofische geschriften en zijn religieuze geschriften nader beschrijven. Ik zal breken met de gangbare stelling dat Kierkega....................
  (2015-08-31) Overnieuw beginnen
  S. Westbroek
  Deze thesis verkent de relatie tussen de filosofie en beeldende kunst door te onderzoeken in hoeverre het denken over kunst de ervaring van een werk begrenst. Ik vertrek vanuit een recente studie van Peter Osborne, Anywhere or Not At All, waarin hij in een Hegeliaanse denktrant een methode ontwikkelt voor een filosofische kunstkritiek, die culmineert in de speculatieve propositie dat contemporaine kunst postconceptuele kunst is. Hij wil hiermee aantonen hoe contemporaine kunst in ervaring brengt....................
  (2015-08-31) Filosofen op de barricade
  W.H. Bosua
  Het belang van filosofie staat in dit onderzoek centraal. Om hier zicht op te krijgen wordt filosofie met vakmanschap vergeleken. Hiertoe wordt met behulp van hedendaagse sociologen en filosofen zoals Sennett, Oosterling, Sloterdijk en Foucault teruggegrepen op de wortels van de filosofie in de Klassieke Oudheid, waarin filosofie nog een levenspraktijk was. Het is deze levenspraktijk, levenskunst of parrhêsia, die denken en handelen verenigt - doen wat je zegt en zeggen wat je doet – die van ....................
  (2015-08-31) Het fenomeen van de ‘diagnostische inflatie’ in de psychiatrie
  M.M. Boedhoe
  Allen Frances bekritiseert in het boek ‘Terug naar normaal’ (2013) de DSM-5, het diagnostische handboek van de psychiatrie dat hetzelfde jaar is verschenen. Hij voorziet een diagnostische inflatie, dat wil zeggen een toename aan psychiatrische patiënten, zoals hij die ook na het uitkomen van de DSM-IV heeft opgemerkt. Mensen zouden met de nieuwe criteria minder snel ‘normaal’ zijn en eerder patiënt; een fenomeen waar hij de lezer ervan probeert te overtuigen actief tegenin te gaan. Naa....................
  (2015-08-31) Redistributing the Possible
  D.P. Gijsbertse
  This thesis shows how Michel Foucault’s critico-historical approach can be used to enable us to stop our ongoing production of economic, ecological and social crises. It argues that the true problem with these crises resides in the constraints on our perception of the ways in which it could be(come) possible for us to stop them. After that, it develops Foucault’s critico-historical approach into an instrument that enables us to displace these constraints.
  (2015-08-31) Tragische tragedietragiek
  C.M. in 't Veld
  Aanleiding voor de bachelorthesis is Nietzsches eersteling: Die Geburt der Tragödie. Dit boek is een pleidooi voor, wat Nietzsche noemt, het Dionysische. De tragedie is geboren uit de Dionysische geest van de muziek en gestorven onder de Apollinische handen van Sokrates en Euripides. Nietzsche wil de Sokratische geest breken en ziet de tragedie vanuit het mytische Gesammtkunstwerk van Wagner herleven. Met Wagner kwam Nietzsche bedrogen uit. Maar, wat is er geworden van de Sokratische verlich....................
  (2015-08-31) Vrije wil
  L.S.B. Gransier
  In de thesis wordt het boek ‘Elbow Room’ van filosoof Daniel Dennett onder de loep genomen. Het boek wordt bestudeerd aan de hand van drie onderzoeksperspectieven, dat wil zeggen dat ik wil weten wat Daniel Dennett over de volgende dingen te zeggen heeft: 1. Moraliteit in het licht van vrije wil. 2. Hoe denkt Dennett over de concrete, persoonlijke, implicaties (en dan met name het fatalisme) van de vrije wil kwestie? 3. Hoe zit het met Dennetts idee van ‘bugbears’ (de kwestie die ik ....................
  (2015-08-31) Wantrouw het vertrouwen
  E. Lokker
  In deze bachelorthesis staat het werk ‘Vertrouwen in democratie’ van Herman van Gunsteren centraal. Van Gunsteren onderzoekt of de principes van zelforganisatie, via een aantal mechanismen, toepasbaar zouden kunnen zijn op het fenomeen democratie. Volgens van Gunsteren is dit mogelijk, als er wordt voldaan aan het door hem geponeerde vijfde principe van zelforganisatie genaamd: ‘Onafhankelijk maar niet geïsoleerd’. Dit dient als fundament voor de vier principes van zelforganisatie. De o....................
  (2015-08-31) Over Soevereiniteit, Transnationale Realiteit en Kosmopolitisme.
  S. Reitema
  Sinds eeuwen leeft de mensheid in een internationaal systeem waarin staten centraal staan. Modern kosmopolitisme pleit dat dit systeem niet langer stand kan houden en niet langer stand zou moeten houden. Het internationale systeem kan niet langer standhouden, omdat het haaks staat op de transnationale realiteit. Het internationale systeem zou niet langer stand moeten houden, omdat het haaks staat op de bescherming van mensenrechten. In dit betoog pleit ik vóór een grondige herstructurering van....................
  (2015-08-31) Dewey over onderwijs
  M. Aarts
  In deze thesis staat de onderwijsfilosofie van John Dewey (1859 - 1952) centraal. Deze kan als volgt samengevat worden: onderwijs is onderdeel van het leven en dient de maatschappelijke omstandigheden te representeren. Als de transfer tussen leren en het leven buiten de school niet wordt gemaakt door leerlingen, dan is er iets mis met het onderwijs. Aan de hand van enkele van de bekendste van Deweys teksten over onderwijs wordt een samenhangend beeld geschetst van zijn onderwijsfilosofische de....................
  (2015-08-31) Een analyse van twee posities in het vrije wil debat
  S.P. Stuut
  In het vrije wil debat worden Peter van Inwagen en Daniel Dennett beschouwd als vertegenwoordigers van respectievelijk het incompatibilisme en het compatibilisme. In de thesis zijn twee werken van deze filosofen geanalyseerd op het punt van argumentatiestijl. De hypothese was dat de verschillen in argumentatiestijl tussen beide werken ertoe zou leiden dat ze elkaar inhoudelijk zouden vermijden, ondanks het feit dat beide werken tegenstrijdige kampen vertegenwoordigen in het vrije wil debat. Pete....................
  (2015-08-31) Applying a life cycle perspective to research on metal recovery from electronic waste using bioleaching :
  Villares, M.
  The Master’s programme Industrial Ecology is jointly organised by Leiden University and Delft University of Technology. Waste electronics and electrical equipment (WEEE) constitute a growing waste stream which is becoming more problematic in its management. Unsafe disposal contributes to environmental pollution and threatens human health as well as wasting secondary resources. A biologically mediated natural process, termed bioleaching, applied to the recovery metals from electronic waste, ma....................
  (2015-08-31) Graduating a recession just a scratch, or a lifelong scar?
  Hoogewoud M. 344069
  Starting at the labor market under bad economic circumstances may cause difficulties when looking for the right job. Do these negative effects persist in the long run? This study researches the long-term effects on wage of graduating in a recession in the Netherlands. A mincer model is used to analyze data from the labor supply panel. The results show an initial negative effect on wage of graduating in a recession. The long-term effect depends on the definition of a recession and is not present ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven