Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 107753.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-02-29) Het gebruik van voicemailberichten in slechtnieuwscommunicatie
  Visser, R.A.
  Dit betreft een experimenteel onderzoek naar de invloed van stemkenmerken van gesproken taal in slechtnieuwscommunicatie. Uit onderzoek van Jansen & Janssen (aangeboden) bleek dat slecht nieuws gecommuniceerd via voicemailberichten meer gewaardeerd werd door de ontvanger dan slecht nieuws gecommuniceerd via e-mailberichten. Jansen & Janssen (aangeboden) droegen twee mogelijke verklaringen aan voor de hoge waardering van het medium voicemail ten opzichte van het medium e-mail bij slechtnieuwscomm....................
  (2012-02-29) Gestolen of Gevonden; een onderzoek naar appropriatie in Video- en Nieuwe Mediakunst.
  Ananias, R.
  Inleiding Deze thesis vormt een semantisch onderzoek naar het gebruik van bewegende beelden afkomstig uit massamedia en massacultuur in Video- en Nieuwe Mediakunst. Het beeld wordt vanuit dit perspectief opgevat als een teken, zoals voorgesteld door taalwetenschapper Ferdinand de Saussure. Mensen organiseren hun visie op de wereld en de realiteit door het benoemen van zijn verschillende elementen. Tekens worden geordend om semantische constructies te vormen, en relaties uit te drukken. Een sema....................
  (2012-02-29) Eindwerkstuk Communicatie - Onderzoek naar de pragmatische en hedonische kwaliteit van kinderwebsites
  Gaveel, A.S.
  In dit onderzoek kijken we naar de pragmatische en hedonische kwaliteit van kinderwebsites. Hierbij proberen we verbanden te leggen tussen het toevoegen van speelse elementen aan kinderwebsites en het effect op de taakuitvoering, gebruiksvriendelijkheid en hedonische kwaliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderwebsites met veel speelse elementen mooier gevonden worden door de kinderen, maar niet het meest effectief zijn bij het vinden van informatie op het internet. Daarnaast blijkt d....................
  (2012-02-29) Institutionele kritiek....toen en nu
  Reijken, J.M.
  De institutionele kritiek wordt ingedeeld in drie fasen. De eerste fase speelde zich af in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw met kunstenaars als Hans Haacke en Daniel Buren, die de gevestigde zekerheden in de kunstwereld ter discussie stelden. In de tweede fase wilden kunstenaars als Andrea Fraser en Alicia Framis niet alleen blootleggen maar ook veranderen. De derde fase onstond na de eeuwwisseling toen de kunstwereld zich genoodzaakt zag rekenschap af te leggen van de politiek-maatschap....................
  (2012-02-29) Geïntegreerde Vredesoperaties; Puzzelen met 101 stukjes
  Goossens, M.M.
  Vredesoperaties zijn veelvuldig onderwerp van discussie. Niet alleen of vredesoperaties als militaire interventie in een andere soevereine staat te rechtvaardigen zijn. Maar ook ten aanzien van de uitvoering van vredesoperaties. De ontwikkeling van vredesoperaties heeft in het begin van de eenentwintigste eeuw vorm gekregen in het geintegreerde missieconcept. Deze scriptie gaat in op wat het geintegreerde missieconcept beoogd en welke implicaties dit heeft voor verschillende actoren binnen een v....................
  (2012-02-29) Game Noir: L.A. Noire en Heavy Rain als remediaties van film noir
  Simpson, E.L.
  Bolter en Grusin hebben in hun artikel 'Remediation' uit 1996 de wisselwerking tussen media getheoretiseerd. Volgens deze theorie is remediation een proces waarbij een nieuw medium de inhoud van een ouder medium overneemt en deze transformeert. In dit eindwerkstuk wordt 'remediation' ingezet om nader te bestuderen hoe twee media-uitingen, de computergames L.A. Noire en Heavy Rain, de kenmerken van het filmgenre film noir hebben verwerkt in hun setting en gameplay en hoe de twee games in dat opzi....................
  (2012-02-29) Big, Black & Yellow. Een onderzoek naar het imago van Amsterdam Dance Event onder internationale festivalbezoekers
  Dalenberg, I.M.
  Door de bezuinigingen in de culturele sector zijn culturele instellingen steeds meer genoodzaakt om eigen inkomsten te vergaren. Dit kan onder andere door het aantrekken van meer bezoekers, waarbij marketing een belangrijke rol speelt. Het publiek komt pas op een voorstelling of tentoonstelling af wanneer zij weten van het bestaan hiervan. Bij dit beslissingsproces is het imago van de instelling van belang. Een positief imago kan een bezoeker aanzetten tot het bezoeken van een voorstelling, een ....................
  (2012-02-29) FPS (Flow Person Shooter): de gewelddaad als spelmechanisme en flow
  Herpt, M.J.L. van
  Deze scriptie is gericht op spelgeweld in de context van de online first person shooter: op het gebied van spelstructuur, -regels, en -mechanismen; in relatie tot controle, betrokkenheid en incorporatie; en in de vorm van paratext rondom dit soort games – Call of Duty: Black Ops in het bijzonder. Daaruit komt het verband naar voren tussen al deze factoren van spel(geweld) en flow: een staat van concentratie en optimale ervaring.
  (2012-02-29) Fascinatie voor Siri
  Pilasky, K.R.
  Kort na Apple’s introductie van Siri verschenen veel lovende opiniestukken over de nieuwe technologie. Door Apple wordt de software voornamelijk gepropageerd als hulpmiddel om snel en efficiënt—via een spraakinterface—afspraken te maken, berichten te verzenden en informatie op te vragen. Echter, in het populaire journalistieke discours wordt er gespeculeerd en vooral gehoopt dat Siri tot meer in staat is. Gebruikers melden dat Siri net als een mens kan reageren op allerhande vragen als ....................
  (2012-02-29) Art & Language, A reaction to the dematerialization of art
  Noortmann, R.
  In this research I have focussed on the transatlantic art collective, Art and Language. This collective can be seen as a perfect example of the theoretical diversification in the second half of the twentieth century. They positioned themselves within the western artworld through their theoretical, formless art and, as analysed in this essay, their journal Art-Language. This journal was the vehicle for their continuing critique on different aspects of the world of art. Throughout the first decade....................
  (2012-02-29) De militaire cultuur van de Nederlandse krijgsmacht tussen 1970 en 2000
  Kiers, J.
  Sinds de jaren ’80 is het onderzoeksveld met betrekkingen tot de militaire wetenschappen aanzienlijk verbreed. De traditionele onderwerpen als strategie, tactiek, veldslagen, grote namen en techniek worden meer en meer aangevuld met economische, sociale en culturele onderwerpen. Ondanks deze verbreding blijven de ‘oude’ onderwerpen het vakgebied overheersen. Daarnaast blijken de meeste studies vooral gericht te zijn op de situatie van de grote landen met een lange militaire traditie en dan....................
  (2012-02-29) Het handschrift "Musicq Boek, begonnen den 8sten October anno 1740" Editietechniek in oraal overgeleverde instrumentale muziek
  Advokaat, W.F.
  De digitalisatie van een speelmanshandschrift leidt tot nieuwe inzichten in editietechniek en tot discussie over de methode van digitaliseren. Evident onjuiste notaties in het handschrift worden aanvankelijk alleen verbeterd als daar een technische noodzaak toe is, maar voortschrijdend inzicht en toenemende kennis nopen tot een herziening van deze praktijk. Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een systematiek om notatiefouten in speelmansmuziek op te sporen en op toetsbare wijze te verbete....................
  (2012-02-29) Down the Rabbit Hole. Alice in Mediawonderland.
  Mul, E.E.M.M. de
  Een onderzoek naar het filosofische probleem van denken in dichotomieën, waarbij Alice in Wonderland wordt gehanteerd als denkkader. Aan de hand van Alice worden diverse 'anti-dichotomiedenkers' als Deleuze, Heidegger, Plessner en Latour behandeld. Vervolgens wordt er aangetoond hoe de problematiek van het dichotomiedenken zich ook in huidige nieuwe-mediadebatten manifesteert. Alice en Wonderland dienen hier als symbolische 'denktools' voor een nieuwe, meer open, manier van denken.
  (2012-02-29) Tussen Goya en Picasso. Het Spaanse stilleven in de negentiende eeuw.
  Bethlehem, M.E.
  Spaanse stillevenschilderkunst uit de negentiende eeuw is een onderbelicht gebied in de kunstgeschiedenis. In deze scriptie worden 33 negentiende-eeuwse Spaanse kunstenaars die met stillevens in het RKD gedocumenteerd zijn onderzocht. Drie periodes worden onderscheiden: 1800-1828, waarin een aantal beroemde kunstenaars gedocumenteerd zijn en het neo-classicisme de heersende stijl is; 1828-1875, waarin weinig bekende kunstenaars gedocumenteerd zijn en de romantiek en het realisme de belangrijkste....................
  (2012-02-29) Horen, zien maar niet langer zwijgen
  Verdonschot, I.J.M.
  Een onderzoek naar de rol van het publiek bij het programmeren van Amerikaanse televisieseries op Nederlandse commerciële televisiezenders in relatie tot nieuwe (en sociale) media. | A thesis about the role of the audience in programming American television shows on Dutch commerical television channels in relation to new (and social) media.
  (2012-02-29) Commerciële televisie in het tijdperk van media convergence
  Jong, B. de
  Televisie is tegenwoordig meer dan alleen televisie. In het tijdperk van mediaconvergence, waar media samensmelten, is tevens de commerciële televisie industrie aan het samensmelten door naast televisie andere mediakanalen te benutten. Tegelijk zorgt de technologische ontwikkeling ervoor, dat de commerciële zendtijd op televisie minder waard wordt door de vele mogelijkheden om reclames op televisie te omzeilen door het opnemen van content, of content te bekijken via een ander medium. De commer....................
  (2012-02-29) Hoe Nederland neutraal probeerde te blijven tussen 1914 en 1918
  Bos, D.T.
  Beschrijving van de Nederlandse inspanningen om neutraal te blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog, op grond van het Nederlandse optreden tijdens drie crises in 1914, 1916 en 1918. Beschrijft hoe de Nederlandse belangen werden gediend met neutraliteit.
  (2012-02-29) MAE WEST. Een onderzoek naar de reacties op de Amerikaanse actrice van Nederlandse recensenten midden jaren ‘30.
  Krake, L.J.
  In deze scriptie onderzoek ik de reacties van Nederlandse recensenten, zowel mannelijk als vrouwelijk, op de rol Tira, gespeeld door Mae West, in haar eigengeschreven film 'I Am No Angel'. Mijn onderzoeksvraag luidt: “Hoe werd er in de Nederlandse pers midden jaren ’30 tegen de hoofdrol van Mae West in de film I AM NO ANGEL (1933) aan gekeken, en was er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke auteurs in de wijze waarop men over deze film schreef? Kunnen we deze reacties verklaren uit d....................
  (2012-02-29) Echte helderheid over mediawijsheid
  Bruinenberg, H.H.C.
  Na 6 jaar onduidelijkheid over het begrip mediawijsheid is het tijd voor echte helderheid over mediawijsheid. Aan de hand van een krantenanalyse komt er een verontrustende betekenis van het begrip naar voren: mediawijsheid is het beschermen van jongeren tegen de negatieve invloed van media.
  (2012-02-29) New Hollywood
  Beerthuizen, B.
  De periode van New Hollywood is misschien wel de meeste rijke periode uit de Amerikaanse filmgeschiedenis. Wat maakt deze periode nu zo bijzonder en hoe kunnen we haar het beste omschrijven? Kortom, wat maakt New Hollywood tot New Hollywood
  (2012-02-29) De internationale veiligheidspolitiek van Nederlandse politieke partijen
  Diekhuis, B.J.D.
  De drastische wijzigingen in de veiligheidssituatie zijn volgens sommige auteurs gepaard gegaan met een afbrokkelende politieke consensus over de gewenste Nederlandse koers. Desalniettemin zijn beide ontwikkelingen nauwelijks terug te vinden in het Nederlandse politieke debat. Zelfs in de verkiezingen van 2010 ­‐ vooraf gegaan door maanden van ruzie tussen coalitie partners CDA en PvdA over de politieke steun van de kabinetten Balkenende I en II aan de Amerikaanse inval in Irak in 2003 en de ....................
  (2012-02-29) House of Talent: Een Tanzaniaans ontwikkelingsproject - Community Art & Theatre for Development
  Haar, S. ter
  Dit eindwerkstuk geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen de theaterdomeinen Community Arts en Theatre for Development een referentiekader bieden van waaruit het project ‘House of Talent’ bekeken kan worden? Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: - In het eerste hoofdstuk zal door het schetsen van mijn proces een inzicht gegeven worden in de mogelijke invloeden op het verloop van een dergelijk onderzoek als deze, waarin het zeer specifieke gebruik van theater a....................
  (2012-02-29) Postmoderne Ethiek: Parodie, Ironie en Cinefilie in Inglourious Basterds.
  Huijgen, S.G.
  Deze scriptie onderzoekt de laatste film van Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, op basis van postmoderne theorie. Vragen waar het onderzoek onder andere een antwoord op probeert te geven zijn: wat houdt postmoderniteit in, levert het postmodernisme (nog) een bruikbare theorie op om kunst en film mee te analyseren, kunnen we de term wellicht gebruiken om Inglourious Basterds en Tarantino's cinema beter te duiden?
  (2012-02-29) Onderzoek naar de pragmatische en hedonische kwaliteit van kinderwebsites
  Gaveel, A.S.
  In dit onderzoek kijken we naar de pragmatische en hedonische kwaliteit van kinderwebsites. Hierbij proberen we verbanden te leggen tussen het toevoegen van speelse elementen aan kinderwebsites en het effect op de taakuitvoering, gebruiksvriendelijkheid en hedonische kwaliteit. Uit het onderzoek komt naar voren dat kinderwebsites met veel speelse elementen mooier gevonden worden door de kinderen, maar niet het meest effectief zijn bij het vinden van informatie op het internet. Daarnaast blijkt d....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven