Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 181353.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2014-09-23) De relatie tussen de kwaliteit van de vriendschap en de ervaren sociale druk om alcohol te gebruiken bij jongvolwassenen
  Koele, D.P.
  The present study examines the relationship between the quality of the friendship and the experienced peer pressure to use alcohol for yound adults. The moderating role of the gendercomposition of the friendship is added to this relation. Age and the level of education served as covariates. This study is a cross-sectionel design. 177 participants completed a shortened and translated version of the ‘Friendship Quality Scale’ and a derivative version of the ‘Peer Pressure Inventory’. The ....................
  (2014-09-23) De invloed van opvoedingsstijl en communicatie over seks op de ervaring van het seksuele debuut van adolescenten
  Los, S.A.
  In de huidige studie is gekeken naar de invloed van opvoedingsstijl en communicatie over seks met ouders op de ervaring van het seksuele debuut van adolescenten. Dit werd gemeten aan de hand van een mediatiemodel met moderatie. Er werden geen relaties gevonden tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Wel zorgt de autoritatieve opvoedingsstijl voor meer communicatie over seks. Hiernaast scoren vrouwen significant negatiever op de ervaring van de eerste keer. Dit kan worden verklaard d....................
  (2014-09-23) Zorgen van mantelzorgers
  Middendorp, N.H. van
  Een kwalitatief onderzoek naar de behoefte aan steun vanuit de mantelzorgers op dit moment en de behoefte aan steun wanneer de nieuwe Wmo die vanaf 2015 ingaat.
  (2014-09-23) Wat is de relatie tussen het hebben van casual sex en het seksuele zelfconcept?
  Mooij, G. de
  Er is bekeken of het hebben van casual sex invloed had op het seksuele zelfconcept. Dit bleek op 1 van de 4 gemeten schalen het geval te zijn maar niet op de totaalscores van het seksuele zelfconcept. Casual sex is gemeten aan de hand van een gegeven definitie met als antwoordcategorieën ja/nee. Het seksuele zelfconcept is gemeten met de Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire (MSSCQ). Het is een kwantitatief onderzoek.
  (2014-09-23) De plaats van de diaconie in de verzorgingsstaat ten tijde van een terugtrekkende overheid.
  Niekerk, R.W. van
  De afgelopen jaren staat de verzorgingsstaat meer en meer onder druk. De participatiesamenleving, hét woord van 2013, staat voor de deur. Er moet meer verantwoordelijkheid naar de burger, eigen kracht en zelfredzaamheid staan centraal en taken van het Rijk worden gedecentraliseerd naar de gemeente. Er ligt hier een belangrijke rol voor het particuliere initiatief. Hoe staat het met de rol van de kerk? Deze studie gaat over de visie van leidinggevenden in de protestantse diaconie op de rol van ....................
  (2014-09-23) Van later zorg
  Okker, E.M.
  Over het verschil in mate van steun aan (adoptie)ouders op latere leeftijd tussen volwassenen geadopteerden en volwassenen die niet geadopteerd zijn en de invloed van loyaliteit en hechting op de mate van steun aan adoptieouders (op latere leeftijd). Openheid bij adoptie en de leeftijd waarop de volwassene als kind in het adoptiegezin geplaatst is, worden gebruikt als onafhankelijke variabelen.
  (2014-09-23) Invloed van een interventie op de negatieve attitude tegen homoseksuele mannen en vrouwen bij jongeren
  Oude Engberink, M.M.
  Een onderzoek naar het effect van een interventie op de attitude tegenover homoseksuelen bij middelbare scholieren. In dit onderzoek zijn drie metingen gedaan negatieve attitude tegenover homoseksuele en gevoelens tegenover homoseksuele mannen en vrouwen. Daarnaast is er gekeken of demografische kenmerken effect hebben op de werking van de interventie en of de interventie verloopt via de mechanismen angst en empathie. De interventie had een positief effect op de attitude tegenover homoseksuelen ....................
  (2014-09-23) Voor de verandering: De bereidheid van werknemers om te veranderen, bekeken vanuit de relatie met de werkomgeving
  Vroom, G.
  Organisaties zijn vaak onderhevig aan veranderingen en het doorvoeren van deze veranderingen brengt vaak weerstand met zich mee. In deze studie is onderzocht welke factoren bijdragen aan de bereidheid van medewerkers om veranderingen in hun baan en organisatie te accepteren. Hiervoor zijn de effecten van Persoon-Organisatie fit (P-O fit); passendheid tussen persoon en organisatie en Persoon-Werk fit (P-W fit); passendheid tussen persoon en werk, op veranderingsbereidheid van werknemers onderzoch....................
  (2014-09-23) Het evalueren van specifieke verwachtingen: hoe goed is onze intuïtie over power?
  Prins, M.J.
  Veel onderzoekers hebben a priori specifieke verwachtingen over de uitkomst van hun onderzoek. Deze specifieke verwachtingen worden vaak indirect geëvalueerd met Nul Hypothese Toetsing en p-waarden, waarbij er meerdere testen uitgevoerd moeten worden om steun te krijgen voor de specifieke verwachting. Waar onderzoekers zich wellicht niet bewust van zijn, is dat de statistische power om ondersteuning te vinden voor deze specifieke verwachting snel afneemt naarmate er meerder testen uitgevoerd mo....................
  (2014-09-23) Parental influences on adolescents’ civic engagement
  Rijswijk, M.
  Adolescents’ civic engagement can have long-term positive effects on the individual and on the societal level. To stimulate adolescents’ civic engagement, influencing factors should be investigated to determine in what way adolescents could be motivated. The current research focused on parental influences on adolescents’ civic engagement. The influences of socio-economic status, parental warmth and support, parental civic engagement, and the transmission of social responsibility were inves....................
  (2014-09-23) Sociale angst, aangeleerd?
  Sluijs, M.E.
  Een onderzoek verricht onder Nederlandse adolescenten omtrent de relaties tussen opvoeding, mate van verlegenheid en locus of control.
  (2014-09-23) De relatie tussen sociale normen van vrienden en de romantische partner, en drugsgebruik onder jongvolwassenen
  Staal, B.P.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat invloeden van leeftijdsgenoten de meest psychologische risicofactoren zijn voor het drugsgebruik van jongeren. De sociale norm van leeftijdsgenoten blijkt één van de belangrijkste invloeden van leeftijdgenoten te zijn. Waar voorgaand onderzoek zich vooral heeft gericht op de invloed van sociale normen op softdrugsgebruik, wordt in huidig onderzoek het verband tussen sociale normen en zowel soft- als harddrugsgebruik onderzocht. Daarnaast wordt in dit onderzoek ....................
  (2014-09-23) Gender beroepsstereotypering
  Stoel, M. van der
  Dit onderzoek onder 148 studenten van de Universiteit Utrecht toont aan dat er gender beroepsstereotypering plaatsvindt. Met behulp van een regressie analyse is er aangetoond dat de objectieve arbeidsverdeling naar sekse, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, en de perceptie over de arbeidsverdeling naar sekse significante voorspellers zijn van het gender beroepsstereotype. Dit effect verschilde niet voor mannen en vrouwen. Wel bleek dat vrouwen meer stereotypeerde dan mannen, maar dit....................
  (2014-09-23) Ecocentrisme onder mensen die zich als spiritueel zien
  Tromp, C.J.
  Een bachelorscriptie die onderzoekt hoe mensen met een affiniteit voor spiritualiteit naar de natuur kijken en hoe dat perspectief tot stand is gekomen. Na tien diepte-interviews ben ik tot de conclusie gekomen dat zij een sterk ecocentrisch perspectief aanhangen en zij daar ook diepere spirituele redenen en overtuigingen voor hebben.
  (2014-09-23) Het effect van live muziekoptredens op oudere psychiatrisch patiënten
  Verheyen, K.J.
  Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de mogelijke effecten van live muziekoptredens op de domeinen participatie en mentaal welbevinden als onderdeel van kwaliteit van leven van oudere psychiatrische patiënten in instellingen. Er is een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd waarbij het gedrag van de patiënten tijdens de live muziekoptredens is geobserveerd door de onderzoeker, waarna 3 dagen na het optreden een gedragsobservatielijst is ingevuld door verzorgenden. Tijdens ....................
  (2014-09-22) Modelling Wind turbine diffusion: a comparative simulation study of California and Denmark for 1980-1995:
  Bildik, Y.
  Diffusion of renewable technologies are in the policy makers’ minds since the 1970s to deal with depleting resources and finding solutions to environmental concerns. Therefore, understanding the mechanisms behind a diffusion process becomes quite important for policy makers to manage the process effectively. A new understanding of innovation diffusion was introduced in the recent years, suggesting a dynamic understanding of the phenomenon. With this aim, this research used system dynamics mode....................
  (2014-09-22) Multi-View ICP for 3D reconstruction of unknown space debris:
  Paun, I.
  With a growing threat from space debris, it has become more important for space agencies to have a means of reducing the probability of escalating the dangers posed by it. For this purpose, servicer satellites need to be built. These satellites need to be able to interfere with “dead” satellites and deorbit defunct satellites. In order to be able to navigate around these types of objects, it is necessary for the servicer satellite to be able to determine its position around the object and th....................
  (2014-09-22) Innovating Independent Living: Business Models for Internet of Things in Ambient Assisted Living:
  Rashmi Narayanankannankutty, N.
  Internet of Things (IoT) refers to the use of sensors, actuators and data communication technologies built into physical objects that enable these objects to be tracked, coordinated or controlled across a data network or the Internet. There is gap in identifying the critical business model design issues that should be considered for the domain of IoT. Also IoT applications are very specific to industry verticals and empirical insight into IoT driven business models in the AAL vertical is very sc....................
  (2014-09-22) Crack Evaluation in Double-Curved Concrete Elements:
  Troian, S.
  A new architectural concept is being developed nowadays - free-form design, which allows the architects to add personality to a building through the shape itself. To sustain this development, the existing and available production techniques have to be combined with new technological innovations. The flexible mould system uses the traditional technologies for pre-cast concrete fabrication to realize curved concrete elements. The flexible mould system relies on deformation of the concrete panels a....................
  (2014-09-22) 'Startist' in Residence
  Hattink, Josien
  Mede door mijn stage bij DutchCulture|TransArtists heb ik mij afgevraagd welke visies er op de leerervaring en ontwikkeling van jonge kunstenaars bestaan in de wereld van de artist in residences en hoe (Nederlandse) artist in residence programma’s zich verhouden tot de ontwikkeling van jong kunstenaarschap in vergelijking met Nederlands kunstonderwijs. Met deze bachelor scriptie wil ik de aard van de mogelijke bijdrage van Nederlandse artist in residence programma’s aan de ontwikkeling van j....................
  (2014-09-22) Schilderijverkopers op de Rotterdamse kunstmarkt in de eerste helft van de zeventiende eeuw
  Vieveen, Nicole
  Rond 1600 groeide de welvaart in de Hollandse steden snel en de vraag naar luxeartikelen, zoals schilderijen, steeg tot ongekende hoogte. Dankzij deze vraag kwam er ruimte voor een, in de Hollandse steden, nieuw beroep: de kunsthandelaar. In het onderzoek naar de kunsthandel in de Noordelijke Nederlanden hebben tot dusverre vooral steden als Haarlem en Amsterdam centraal gestaan, maar ook in Rotterdam bestond er in de zeventiende eeuw een levendige markt voor schilderijen. De vele immigranten ....................
  (2014-09-22) Redefining Gender: A case study of Mini Colour One by Scholten & Baijings
  Cassandra, Pizzey
  The paper will examine the work of design duo Scholten & Baijings, and in particular consider the thesis that they are aware of their personal gender roles and seek to emphasise and exaggerate certain aspects of this in their work. By using a certain colour spectrum often associated with the female gender and combining this with products often aimed at women, the designs of Scholten & Baijings lean towards a feminine stereotype. Yet, the application of colours to products may shift to a mascul....................
  (2014-09-22) In the Shadow of the Kulturkampf: Perceptions of the Milderungsgesetzen in Dutch Catholic media, from 1880 to 1884
  Kerstens, Thomas
  This is a transnational research on the way Dutch Catholic media perceived the Kulturkampf in Germany from 1880 to 1884. This dissertation examines two Dutch Catholic newspapers and one magazine to explain three things. Firstly, what the main motives of Dutch Catholic media were to report on German social struggles after 1880. Secondly, how the Milder-ungsgesetzen – that were intended to end this social struggle – influenced the content of the reports of Dutch Catholic media. Thirdly, to wha....................
  (2014-09-22) Pre-impact fall detection:
  Koning, M.
  Falls and fall-related injuries are among the most serious and common medical problems experienced by the elderly. Support could be given to prevent severe injuries from those falls. Therefore the design of a robotic assistive device is currently investigated in the MARS3-project. Such a device requires knowledge of the human posture to determine loss of balance. At the moment several methods are available to detect a fall, these are not accurate enough to be implemented into a robotic device. I....................
  (2014-09-22) Cache Balancer: A communication latency and utilization aware resource manager:
  De Klerk, J.
  The increasing number of processors in today's many-core architectures has lead to new issues regarding memory management. The performance of many-core processors is often limited by the communication latency incurred in data transfers between different cores. Conventional memory allocators do not take such communication costs into account while allocating memory for application tasks at runtime. While a number of existing proposals address this issue, they result in the non-uniform utilization ....................
  (2014-09-22) Transgendering the media: Trans Media Watch and the struggle over representations of transgender in the British media
  Silva de Assis, C.
  Researchers and scholars have been discussing media representations of gender and their impact on audiences over the last fifty years in the Western context. However, most studies on this subject have taken “gender” and “woman” as interchangeable terms, overlooking how various gender identities are depicted in the media. Most work on media representations of transgender is carried out by activist groups of trans persons and allies, and one such group is Trans Media Watch (TMW), a charity....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven