Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 131296.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-08-31) Tot de dood ons scheidt Satirische huwelijksafbeeldingen 1550-1700
  Wiemer, M.J.
  Het doel van dit onderzoek is om na te gaan welke rol satirische huwelijksprenten in de samenleving van de zeventiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden speelden en hoe zij verband hielden met de heersende huwelijksdoctrine, zoals die werd gepropageerd door de Gereformeerde Kerk, overheid en in de moralistische en medische literatuur. De periode 1550-1700 kent een opvallend grote verspreiding van prenten die het huwelijk op satirische wijze weergeven, deze prenten waren zowel onderdeel van boeken ....................
  (2012-08-31) Male Bodies in Pedro Almodóvar’s Filmography: Representations of White Masculinities in the Context of Contemporary Spanish Society
  Caravantes Gonzalez, P.
  By means of exploring masculinities at a representational level, the present Master Thesis develops a sociological, intersectional analysis of white masculinities in contemporary Spanish society. The research focuses on the white male fictional characters depicted throughout the filmography of the most renowned Spanish director: Pedro Almodóvar. Considering cinematographic productions as a prominent platform that generates and reflects normative social stereotypes, this research examines the ex....................
  (2012-08-31) Idealisme of opportunisme? De Ladies Committee en de concentratiekampen van de Boerenoorlog.
  Qureshi, S.
  In december 1900 vertrok Emily Hobhouse naar Zuid-Afrika om Boeren vrouwen en kinderen die van huis en haard verdreven waren te helpen. Eenmaal in Zuid-Afrika ontdekte zij de concentratiekampen. Ze ondervond daar hoe slecht de omstandigheden in de kampen waren. De bewoners kregen een mager rantsoen, sliepen in slechte, hete tenten en door het feit dat de Boeren opeengepakt en onder slechte omstandigheden leefden vielen er vele doden. Hobhouse heeft de situatie in de kampen opgeschreven om haar v....................
  (2012-08-31) Integratie Europees veiligheid- en defensiebeleid 2003-2005. Via de ESDP op weg naar naar onafhankelijkheid?
  Zwaferink, F.
  Europa heeft in het verleden meerdere initiatieven ondernomen om verdere integratie te bewerkstelligen van de 'tweede pijler': het veiligheid- en defensiebeleid. In deze scriptie wordt het nieuwste initiatief onder de loep genomen: de European Security and Defence Policy. Na een essentiele voorgeschiedenis, waarin de eerdere institutionele initiatieven worden behandeld en de ontwikkelingen na de Koude oorlog, wordt in de casus 'Irak' een analyse gegeven van de mate van integratie en onafhankelij....................
  (2012-08-31) Publieke Omroep en innovatie: match of mismatch?
  Voulon, D.S.
  Het onderzoek in deze masterthesis is uitgevoerd in opdracht van Kijk- en LuisterOnderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep. Het doel van deze studie was inzicht te verschaffen in hoe medewerkers binnen de Publieke Omroep en het Nederlandse publiek betekenis geven aan innovatie en welke rol innovatie inneemt binnen het beleid van de Publieke Omroep. Met de uitkomsten van deze studie kan het onderzoeksprogramma van de afdeling Kijk-en LuisterOnderzoek op onderdelen verbeterd worden.Dit onderzoe....................
  (2012-08-31) Een familiebedrijf in turbulente tijden. Tegen de stroom in of met de stroom mee?
  Wiss, M.
  Deze scriptie is geschreven in het kader van Onderzoeksseminar III: Biografisch Project. Het onderwerp van deze scriptie is het dilemma van twee zakenmannen in de oorlogstijd. De mannen zijn rijk geworden met handel vanuit de Nederlandse koloniën en wanneer de Nederlandse macht in Nederlands-Indië dreigt te verdwijnen krijgen zij de keus om samen te werken met de Duitse bezetter.
  (2012-08-31) The Paradox of Persistence. Debate and confusion caused by a costly idea in the Netherlands, 1830­‐1840
  Speth, M.J.
  This thesis considers the debate around the politics of persistence of William I of the Netherlands during 1830-1840. After the secession of the Southern Netherlands from the Kingdom of the United Netherlands (1815-1830), William I was not ready to give up his claim to the South. To enforce his claim, he commenced his politics of persistence. He refused to recognize Belgium as a new independent state, and kept the northern national army mobilized at the border with the South for eight years, rea....................
  (2012-08-31) ‘A clear indication of our solidarity’. Het besluitvormingsproces binnen de Bondsrepubliek Duitsland rond het Werner Plan (1969-1971)
  Mulder, M.S.
  In de thesis is onderzocht hoe het besluitvormingsproces binnen de Bondsrepubliek Duitsland rond het Werner Plan tot stand kwam. In het Werner Plan werd een voorstel gedaan tot de oprichting van een Economische en Monetaire Unie in drie fasen, die voor 1980 voltooid zouden moeten zijn. Het plan werd in verzwakte vorm aangenomen door de Raad van Ministers, waarbinnen West-Duitsland zich voorstander van het plan toonde. Onderzocht is hoe zowel het interne besluitvormingsproces binnen de BRD als he....................
  (2012-08-31) Tangled: Relations Between Jewish American and Postcolonial Literature
  Bettonviel, N.G.
  [...] It seems that since the arrival of the first Jews and decades of struggling with assimilation, Jewish peoples have now well established themselves within the mainstream of American life, yet still feel alienated from that American life. Literature is an important vehicle in expressing such feelings and therefore Jewish American literature often deals with ‘the Jewish American experience’. Themes such as exile, displacement and finding your voice in a new language are not uncommon. As i....................
  (2012-08-31) Recontextualizing Contextless Devices: How to Study the Smartphone
  Rijk, B.J.S. de
  Media have become more mobile and thus move from situation to situation, from context to context. This is an important change because we cannot come to a solid understanding of these technologies without taking context into consideration. Instead of the monofunctional point of view that sufficed to study more rooted media, it is necessary to view them as the ever changing things they are. This paper seeks to find an understanding of how we can begin to think about these contextless devices in a ....................
  (2012-08-31) Verschuiving van de benefactieve dubbel objectconstructie in het Nederlands: een gevolg van taalcontact
  Hogervorst, A.C.
  Volgens de literatuur is de grammaticaliteit van de benefactieve dubbel objectconstructie sterk regionaal bepaald. Dit onderzoek toont aan dat er een verschuiving optreedt in de beoordeling van de benefactieve dubbel objectconstructie. De constructie wordt niet structureel afgekeurd, maar zelfs relatief positief beoordeeld. Regionaliteit speelt hierbij geen rol. Taalcontact met het Engels blijkt, ten minste gedeeltelijk, van invloed op de beoordeling van de constructie. Vervolgonderzoek zou kunn....................
  (2012-08-31) De Kunstkronijk over de eigentijdse kunst
  Wit, G.M.M. de
  Het werkstuk behandelt de kunstkritiek en het beeld dat de gegeven werd van de eigentijdse kunst in de eerste tien jaar van het kunsttijdschrift de Kunstkronijk, dat bestond van 1840-1909. Daartoe werden de tentoonstellingsrecensies die van 1840 tot 1850 verschenen geanalyseerd, evenals de kunsttheoretische en opiniërende artikelen. Ingegaan wordt op het ontstaan van de kunstkritiek in reactie op de openbare tentoonstellingen van levende meesters vanaf het begin van de negentiende eeuw; op de ....................
  (2012-08-31) Difference and Power: Nationalities Policies, Racist Practices and Ethnic Cleansing in the Soviet Union, 1917-1953
  Sprangers, M.A.C.
  The thesis primarily uses the work of historian George M. Fredrickson to argue that historians can and should speak of racism in the Soviet Union under Stalin. This is despite the fact that official Soviet discourse rejected the ideology of race, and the fact that most contemporary historians shy away from the terms 'race' and 'racism' in the writing on Soviet nationalities policies and Soviet ethnic cleansing. The thesis consists of - a summary of the historiographical discussion; - a concep....................
  (2012-08-31) Sociaal Darwinisme. Op weg naar een eerlijke definitie
  Brouwer, A.H.E.J. de
  Sociaal darwinisme wordt snel als een 'rechts' begrip bestempeld. Dat klopt eigenlijk niet als gekeken wordt naar de ontstaansgeschiedenis van het begrip. In deze scriptie wordt op basis van de geschiedenis van het begrip en de eigenschappen ervan, toegewerkt naar een nieuwe, eerlijke definitie, die recht doet aan zowel de rechtse als de linkse interpretatie van het begrip.
  (2012-08-31) The Scientific Revolution. Robert Hooke’s Influence from a Microscopic Point of View andother insights on the Revolution.
  Brown, M.E.
  The version of Robert Hooke’s book, Micrographia; Or Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries thereupon, used in the first part of this thesis was published in 1665. Who was Robert Hooke one may ask and what part did he play in the Scientific Revolution? During the course, as referred to in the preface, four different works were brought to the attention of the students. Each of which containing writings on the Scientific Revolu....................
  (2012-08-31) The Kinect Effect: Tracing the Constituents of a Technical Artefact
  Alberts, E.R.
  On November 4, 2010, the Redmond-based software giant Microsoft released Kinect: a small motion sensing, webcam-like peripheral for the company’s game console Xbox 360. With approximately 133 units sold a day since launch, Kinect officially holds a Guinness World Record for fastest-selling consumer electronics device ever. Given this success, the choice to steer Kinect towards the PC might seem logical. A more thorough look into the events preceding the launch of Kinect for Windows, however, q....................
  (2012-08-31) A Sartrean Perspective on Inertia and Alienation in The Silent Cry by Kenzaburo Oe and The Wind-up Bird Chronicle by Haruki Murakami
  Büttner, M.F.
  The aim of this thesis is to investigate how Sartre’s philosophy can contribute to understanding the way in which the characters experience and deal with inertia and alienation in The Silent Cry by Kenzaburo Ōe and The Wind-up Bird Chronicle by Haruki Murakami. Accordingly, I will first discuss the way in which philosophy can contribute to the understanding of literature, then explain the concepts inertia and alienation in the context of Sartre’s existentialist philosophy and subsequently,....................
  (2012-08-31) Het effect van explicietheid in de kopjes van een ABN AMRO hypotheekofferte
  Verhulst, C.M.
  In dit eindwerkstuk wordt er onderzoek gedaan naar de explicietheid van kopjes in een offerte voor hypotheken van de ABN AMRO bank. Naar aanleiding van de verbeteringen in de nieuwe offerte ten opzichte van de oude, zijn er wat kopjes aangepast op het tekstkenmerk explicietheid. Uit een vragenlijst waarin wordt onderzocht welke tekst men onder een bepaald kopje verwacht zijn 2 belangrijke resultaten gekomen. (1) De vragenlijst horende bij de expliciete kopjes wordt sneller gemaakt dan de implici....................
  (2012-08-31) Agents of Revolution: Young women and men in Cairo: gender religion and change
  Bogert, C.E. van den
  This research discusses the participation and experiences of the young generation of Egypt in the 25 of January Revolution. It focusses on their daily life and the changes therein, particularly the gendered and religious aspects. It is based on four months fieldwork with in-depth inteviews and participation in Cairo, Egypt.
  (2012-08-31) Congo: Het (post)kolonialisme vertolkt door Hergé en Mortier
  Schipper, M.P.
  Het discours in Tintin au Congo wordt vergeleken met het discours in een hedendaagse roman over Congo: Afscheid van Congo van Erwin Mortier. Beide discoursen worden blootgelegd, geanalyseerd en vergeleken met elkaar met als doel de relatie tussen het koloniale discours en het hedendaagse discours met betrekking tot Congo in België bloot te leggen. In Tintin au Congo wordt het koloniale aspect zeer eenzijdig belicht en wordt het Congolese volk afgeschilderd als minderwaardig, lachwekkend en vr....................
  (2012-08-31) Samenleven in Strijd, de verhouding tussen collectieven en instituties
  Langeveld, M.A.
  Deze scriptie is geschreven in het kader van de afronding van de bachelor Liberal Arts & Sciences (LAS). In deze thesis wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossing van de vraag welke rol instituties bij collectieve actie spelen. Hierbij wordt geprobeerd dit vraagstuk te benaderen door kennis uit verschillende vakgebieden te combineren. Het combineren van inzichten uit verschillende vakgebieden wordt interdisciplinair onderzoek genoemd. Allen Repko levert in zijn boek 'Interdisciplinary Resea....................
  (2012-08-31) Massavernietigingswapens in Irak? Een studie naar de rechtvaardiging van moderne oorlogen
  Jonker, C.
  De vraag die centraal staat in mijn scriptie is: wanneer is een oorlog gerechtvaardigd? Als voorbeeld heb ik de oorlog in Irak genomen. Ik heb onderzocht of deze oorlog gerechtvaardigd kon worden aan de hand van twee theorieen: de just war theory en het consequentialisme. Daarbij heb ik twee gevallen bekeken. In het eerste geval speelt de vraag of er massavernietigingswapens zijn in Irak speelt geen rol in de rechtvaardiging van de oorlog en in het tweede zijn er goede redenen om aan te nemen da....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven