Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 21951 through 22000 of 108450.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-04-27) Play the Game....of Authenticity
  Breems, S. den
  Een onderzoek naar de notie van authenticiteit en de aanwezigheid hiervan binnen het werk van de Nederlandse theatermaakster Laura van Dolron
  (2012-04-27) Voorbeelden uit het Noorden: Metaforen in het landschap van Scandinavische films en televisieseries en de Amerikaanse remakes hiervan
  Pronk, Y.Y.
  De laatste vijftien jaar lijkt er in Amerika een trend zijn te ontstaan op het gebied van het remaken van films en televisieseries uit Scandinavië. Het valt daarbij op dat het landschap in de originele films en televisieseries en die uit de remakes heel veel op elkaar lijken. In veel van de films en televisieseries uit Scandinavië wordt er een contrast aangegeven tussen de onbedorven natuur en het inhumane gezicht van de stad. In dit onderzoek wordt er naar metaforen gezocht in deze landschapp....................
  (2012-04-27) Zinnen in verbinding?: Experimenteel onderzoek naar de invloed van tekstintegratie op tekstbegrip en -waardering bij jonge lezers
  Heijnen, P.J.
  In dit artikel wordt onderzoek gedaan naar het effect van structuurmarkeringen op het tekstbegrip en de tekstwaardering van jonge lezers. Tevens wordt er gekeken naar de invloed van voorkennis over het tekstonderwerp op de verschillende tekstbegripmanipulaties. Dit wordt gedaan door het afnemen van een experimenteel onderzoek. Verschillende onderzoeken geven op dit gebied zeer tegenstrijdige resultaten. Na het afnemen van dit experiment bij groep 7‐leerlingen, blijkt er hier geen enkele invloe....................
  (2012-04-27) Moral cognition and Bullying in Secondary School – a Cross-Cultural Study
  Irle, H.C.
  This study investigated the relationship between moral evaluation, moral cognition and bullying behavior in high school students from the Netherlands and Colombia. It was examined how moral reasoning, moral value evaluation as well as self-serving cognitive distortions are related to bullying behavior. The sample consisted of 287 Dutch students (aged 12-18) and 142 Colombian students (aged 11-15). No negative associations between moral reasoning and bullying behavior could be established. An inv....................
  (2012-04-27) Indisch 1.0
  Schreefel, N.
  In dit onderzoek heb ik me gericht tot de eerste generatie Indische Nederlanders in Nederland. Na een kort historisch overzicht om de situatie waarin de eerste generatie Indische Nederlanders zich bevinden te begrijpen heb ik geprobeerd uiteen te zetten hoe zij zich identificeren, met wie zij zich verbonden voelen en hoe ze hun leven in de Nederlandse maatschappij op hebben kunnen bouwen. Dit heb ik gedaan door middel van participerende observatie in Rumah Kita, een wooncentrum speciaal voor oud....................
  (2012-04-27) Moral cognition and bullying in secondary school
  Irle, H.C.
  This study investigated the relationship between moral evaluation, moral cognition and bullying behavior in high school students from the Netherlands and Colombia. It was examined how moral reasoning, moral value evaluation as well as self-serving cognitive distortions are related to bullying behavior. The sample consisted of 287 Dutch students (aged 12-18) and 142 Colombian students (aged 11-15). No negative associations between moral reasoning and bullying behavior could be established. An inv....................
  (2012-04-27) Het schenken van gebrandschilderde glazen voor en na de Reformatie aan Noord-Nederlanse kerken. Veranderingen, continuïteit of beide?
  Adriaanse, H.C.E.
  Abstract Het schenken van gebrandschilderde glazen aan Noord-Nederlandse kerken tussen ca. 1450 en ca. 1650 was een complexe aangelegenheid. De motivaties van de opdrachtgevers hadden immers dikwijls zowel een werelds als religieus karakter. Uitgangspunt voor het onderzoek naar de verschillen dan wel continuïteit bij glasdonaties vormen de aspecten die een rol speelden in de middeleeuwse memoriecultuur. De inzichten in deze complexe cultuur zijn ontwikkeld door Otto Gerhard Oexle, Truus van Bu....................
  (2012-04-27) De (on)bekende weg; Looproutes van studenten door de binnenstad van Utrecht.
  Hoogeboom, W.
  Deze thesis gaat in op de looproutes van studenten door de binnenstad van Utrecht. Er is gekeken naar hoe de bekendheid van de student met de binnenstad de keuzes in de looproutes beïnvloedt. Hierbij houdt de bekendheid in de kennis van de fysieke en sociale omgevingskenmerken. Deze kenmerken beïnvloeden de beleving van de ruimte. Vervolgens is de beleving van de ruimte bepalend in de keuzes die worden gemaakt in de looproutes. Dit is onderzocht aan de hand van mental mapping en walk alongs.
  (2012-04-27) Paulus’ leiderschap als transformationeel leiderschap, toegepast op 1 Korintiërs 8
  Krikken, J.J.
  Centraal staat de vraag: Tot welke inzichten leidt de interpretatie van Paulus’ leiderschap in 1 Korintiërs 8 als transformationeel leiderschap? Alvorens 1 Korintiërs 8 te vergelijken met transformationeel leiderschap wordt het laatst genoemde in hoofdstuk 1 nader bestudeerd. Het transformationeel leiderschap neemt haar plaats in binnen het sociaal constructivisme. Er zijn diverse aspecten die het proces van leidinggeven beïnvloeden. Daarom wordt er, om Paulus’ leiderschap beter te begrij....................
  (2012-04-27) Is een toevoeging van een aspect uit de contraconditionering aan EMDR zinvol?
  Hermans, H.P.
  Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR) is een beproefde methode voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het verklaringsmechanisme van EMDR lijkt de werkgeheugentheorie te zijn. De werkgeheugentheorie voorspelt dat het belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van een nare herinnering, de emotionaliteit van de herinnering doet afnemen. Het huidige onderzoek betrekt een aspect vanuit de contraconditionering bij oogbewegingen. Participanten werden inge....................
  (2012-04-27) Is een toevoeging van een aspect uit de contraconditionering aan EMDR zinvol?
  Hermans, H.P.
  Eye Movement and Desensitization Reprocessing (EMDR) is een beproefde methode voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het verklaringsmechanisme van EMDR lijkt de werkgeheugentheorie te zijn. De werkgeheugentheorie voorspelt dat het belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van een nare herinnering, de emotionaliteit van de herinnering doet afnemen. Het huidige onderzoek betrekt een aspect vanuit de contraconditionering bij oogbewegingen. Participanten werden inge....................
  (2012-04-27) The origin and future of hematopoietic stem cells
  Kolijn, K.
  Hematopoietic stem cell (HSCs) therapy in the form of bone marrow transplantations has been used successfully in the clinic for over 40 years and continues to save lives daily. Clinical stem cell transplantations are required to reconstitute the hematopoietic system of cancer patients that have undergone chemotherapy and/or irradiation. Nevertheless, there are still many obstacles with the clinical use of HSCs, including limited availability of transplantable HSCs, donor matching and graft versu....................
  (2012-04-27) Correction mechanisms of erroneous kinetochore-microtuble attachments in chromosome segregation
  Etemad, B.
  During the process of chromosome segregation the duplicated DNA has to be equally segregated between daughter cells. Only then, proper development of daughter cells is possible. Correct chromsome segregation can only be achieved when sister kinetochores are bi-orientated, referring to a state of kinetochore-microtubule attachment where each kinetochore of a pair is attached to a different spindle pole. Because establishment of kinetochore-micorubule attachments is dependent on stochastic events,....................
  (2012-04-27) The role of the cytoskeleton in platelet function
  Zelen, J.S.J.
  Platelets are anucleate circulating blood cells. Activation of platelets is an important part of the complex mechanism of thrombosis and haemostasis. In an inactive state they circulate in blood and have the shape of disks with a smooth surface. Platelets are activated in the body when they come into contact with areas of endothelial damage or by activation of the coagulation cascade. Activated platelets change in shape, release their granule contents and form aggregates by sticking together. Th....................
  (2012-04-27) Road Hazard Point Acquisition The Smartphone Way
  Jorritsma, J.S.
  The goal of this thesis is to research the usability of smartphones for the acquisition of road hazard points as well as research the quality of the reported hazards and see if that matches the requirements. For the purpose of this research a smartphone app was developed on the Android platform that integrates with backend infrastructure developed in the Amazon cloud. Information gathered in the backend is then imported in the Shell standard Geomatics infrastructure for use in journey management....................
  (2012-04-27) The accessibility to basic education for disabled children in Baglung district, Nepal
  Oosterlee, A.S.
  Disabled people form the largest minority group in the world. In particular disabled children are vulnerable as they cannot stand up for themselves yet, in case their rights have been harmed. Unfortunately, many disabled children are not sent to school or taken out by their parents. Several issues, such as distance, income and caste are expected to be causal factors. Yet, limited literature can be found in which research is focused on the relation of access and school attendance of disabled chil....................
  (2012-04-27) Hoe beïnvloedt docentgedrag de betrokkenheid van leerlingen?
  Teuling, W.W.J.M. den
  Uit eerder onderzoek (Furrer & Skinner, 2003; Green, Rhodes, Heitler Hirsch, Su´arez-Orozco, & Camic, 2008; Hughes, Zhang, & Hill, 2006; Reeve et al., 2004; Skinner & Belmont) is gebleken dat er significante relaties zijn tussen interpersoonlijk docentgedrag en de betrokkenheid van leerlingen bij de les. Daarnaast blijkt betrokkenheid een direct effect te hebben op de leerresultaten (Finn, 1989, 1993; Finn & Cox, 1992; Astin, 1993; Parcarella en Terenzini, 1991). In dit onderzoek is aan de han....................
  (2012-04-27) Wie is toch dat bèta-excellente meisje? Een doelgroepanalyse onder meiden die sterk zijn in de bètavakken.
  Ven, A.M. van de
  Dit onderzoek heeft betrekking op de groep meisjes in het voortgezet onderwijs die sterk zijn in de bètavakken. Opdrachtgever VHTO wil voor deze ‘bèta-excellente meisjes’ richtlijnen en onderwijsactiviteiten ontwikkelen waarmee zij scholen kunnen ondersteunen in de excellentiebevordering van deze specifieke groep leerlingen. Daar er weinig bekend is over wat bèta-excellente meisjes interesseert en motiveert, is een doelgroepanalyse uitgevoerd waarin is onderzocht welk type leeractiviteite....................
  (2012-04-27) Criteria voor het valide examinerenvan mondelinge examens
  Loopik, D.D. van
  Erbestaanveeltwijfels in de literatuur over de kwaliteit van mondelinge assessments. Eenadviesdatveelgenoemdwordtom de kwaliteit van dezecomplexeassessmentvormteverbeteren is het nauwkeurigselecteren, trainen en monitoren van examinatoren. De eerstestaphiervoor is het identificeren van de hoofdtaken van dezeexaminatoren. In ditonderzoek is ditgedaan door binnen de context van de mondelingestaatsexamens in Nederland, welkeuitgevoerdwordenonderverantwoordelijkheid van het College voorExamens, eenl....................
  (2012-04-27) Industry methodologies and strategies for private sustainable procurement - A case study of Henkel AG & Co. KGaA
  Ochiana, B.
  Environmental concerns increased dramatically at the end of the twentieth century and even though considerable efforts have been underway to combat environmental problems, these have not yet had the envisioned effects. Due to external and internal pressures, industry initiated action plans to deal with the issue among which sustainable procurement practices are to be found. This study undertakes to uncover the best tools and practices necessary for large companies to better achieve their sustain....................
  (2012-04-27) Een jaar Plusklassen op twee basisscholen in Utrecht
  Kraan, N.C.
  In dit onderzoek zijn twee Plusklassen van twee basisscholen een schooljaar gevolgd om antwoord te kunnen geven op de vraag: Leidt de onderwijsaanpassing in de vorm van een Plusklas tot het doel om de (hoog)begaafde leerlingen te leren leren, verhoogt het hun welbevinden en wat doet het met hun motivatie? De Plusklasleerlingen hebben tweemaal de SchoolVragenLijst ingevuld, eenmaal aan het begin van het schooljaar en eenmaal aan het einde. Voor school A werd een significante afname van welbevinde....................
  (2012-04-27) The relation between autistic traits and cognitive functions: A general population study
  Scholman, T.C.M.
  Achtergrond: Autisme Spectrum Stoornissen (ASDs) worden geassocieerd met kwalitatieve beperkingen in sociale interactie en communicatie en rigide, repetitief en stereotiep gedrag, interesses en activiteiten. Onderzoek naar autistische trekken in de volwassen algemene populatie is minimaal. Doel: Het onderzoeken van de relatie tussen autistische trekken en cognitieve functies. Daarnaast ook de modulerende rol van het AUTS2 gen. Methoden: Om dit te onderzoeken in de huidige studie zijn 178 partic....................
  (2012-04-27) Towards Sustainable Seas: Lessons for Successful Stakeholder Participation in Marine Spatial Planning
  Erfeling, M.T.
  Marine areas face several challenges: while high pressure is already imposed on marine ecosystems, traditional and new uses of seas increase continuously. Traditional, top-down, single sector approaches were often not able to find sustainable solutions able to preserve ecosystems benefits in the long-term. Marine spatial planning is a widely applied instrument for dealing with the challenges in order to lead to more sustainable development. Stakeholder participation forms a key to marine spatial....................
  (2012-04-27) Le Donne delle Contrade
  Crijns, F.C.E.
  De scriptie gaat over de rol van vrouwen in de wijken van de Italiaanse stad Siena. In deze stad vindt twee maal per jaar een paardenrace plaats waar de wijk-leden het gehele jaar door naartoe leven. Traditie is een belangrijk onderdeel van de opvoeding die de leden van jongs af aan krijgen. Het onderzoek heeft zich gefocust op de jonge vrouwen die in deze wijken leven en de manier waarop zij hun leven in deze wijken zien. De centrale vraagstelling hierbij luidde: Wat is de rol van de jonge vrou....................
  (2012-04-27) The Imitation to Innovation Transition: Exploratory Research in the Chinese Wind Turbine Manufacturing Industry
  Stargrove, R.B.
  International technology transfer and imitation is a critical mechanism in China’s unprecedented growth. Existing research on firm learning and imitation, however, is of limited applicability because assumptions of firm heterogeneity, and linear concepts of capabilities development which are not tenable given the size, complexity and heterogeneity of China. Drawing on theories of evolutionary economics, imitation driven firm learning, and innovation systems, this research undertakes iterative ....................
  (2012-04-27) Reconstructing palaeoflood discharges of the river Rhine during the Early and Middle Holocene.
  Molenaar, M.M. de
  As part of ongoing research into the flooding history of the River Rhine by Utrecht Unisversity, this MSc. research was aimed at estimating discharges of extreme floods of the River Rhine during the Early and Middle Holocene near the city of Rees (Germany). Literature and sedimentary records were used for a palaeo reconstruction of the area and for detereming palaeo stages. The Manning' s and a Chezy based formula were used to build a 1D model of the area. This model was then used to estimate pa....................
  (2012-04-27) The Favignana Calcarenite: Sedimentology and Architecture of the Pleistocene Biocalcarenite Complex of Favignana, Egadi Islands, Italy.
  Slootman, A.
  The Pleistocene biocalcarenite complex of Favignana Island consists of coarse-grained, resedimented cool-water carbonate sands composed of skeletal debris of red algae, bryozoans, echinoids, foraminifera, bivalves and rhodoids. Dozens of excellent exposures of the Favignana Calcarenite encompass sedimentary structures which originated from the generally southward migration and progradation of a large variety of bedforms such as dunes, transitional dunes, upper plane-beds, traction carpet beds, a....................
  (2012-04-27) Hercynian UHT metamorphism of crustal xenoliths from Bou Ibalghatene and Tafraoute, Middle Atlas, Morocco
  Hoeflaken, J. van
  The Bou Ibalghatene and Tafraoute volcanoes in the Middle Atlas of Morocco erupted during the Pliocene to Quaternary as alkali basalts (Moukadiri and Bouloton 1998, Moukadiri and Pin 1998), enclosing numerous xenoliths. Both mantle and crustal xenoliths are found, but mantle xenoliths are more abundant.Crustal xenoliths from both volcanoes are the subject of this thesis. There are four types of crustal xenoliths, three of which occur in Bou Ibalghatene and two in Tafraoute: - orthogranulit....................
  (2012-04-27) 'Future developments of Intelligent Transport Systems (ITS) in the European automotive sector'
  Bouwhuis, J.W.G.
  In the past decades, an on-going trend of growing mobility throughout the world is visible. Although this growing mobility has a lot of benefits, it also creates a number of negative externalities, such as traffic congestion, accidents, and pollution. Intelligent Transport Systems (ITS) is often mentioned as a tool to reduce these negative side effects of mobility. In the broadest sense, ITS can be described as a transport system which makes use of information and communication technology (Nijka....................
  (2012-04-27) Changing practices in waste collection. The separate collection of plastic waste in the Netherlands.
  Beemer, J.H.P.
  Since 1 January 2010 the separate collection of plastic waste is obligated in the Netherlands. All Dutch municipalities are obligated to provide the facilities which enable their households to collect plastic waste of separately. It turns out that the separate collection is quite successful. This is remarkable, since it is for the households voluntary and it asks a change in the daily practices of households. In literature on sustainable development the notion of transition is very often used. B....................
  (2012-04-27) The application of bio jet fuels until 2050, scenarios for future developments
  Hagen, T.R. van der
  After the first flight was made in 1903 the growth of aviation has been enormous since then and is expected to go on the coming decades. In 2009 2.3 billion passengers and 38 million tons of freight have been handled by airlines. Over time it became clear that aviation has some large negative side effects. At the moment especially the effects on climate change get a lot of attention. Bio jet fuels are teen as the only option to reduce the climate impact of aviation in the coming decades. This st....................
  (2012-04-27) Local government influence on energy conservation in the existing Dutch social housing stock
  Veen, R.S. van der
  This study aims to determine how local governments can improve the energy quality of the existing social housing stock. A stakeholder analysis is performed to identify the main drivers and barriers for each stakeholder. Closer analysis of these drivers and barriers reveals that the financial side of the problem is complicated but manageable and that the crucial factor is communication. Effective communication should be tailored to the reference framework of the target group. These reference fram....................
  (2012-04-27) Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap naar Collectieve (ver)bouw: Een Deens perspectief?!
  Otter, J.R.
  Van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap naar Collectieve (ver)bouw: Een Deens Perspectief?! Het onderzoek focust zich op de positie van particulieren en collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de Nederlandse woningmarkt. Geconstateerd wordt dat beide moeite hebben succesvol toe te treden tot de Nederlandse woningmarkt, die bestaat uit: actor-netwerken, factoren van betekenis en instituties. Vervolgens onderzoekt de Deense casestudie hoe de collectieve (ver)bouw in Denemarken suc....................
  (2012-04-27) The significance of grain size dependent composite solid-state flow in upper mantle dynamics
  Ritterbex, S.A.W.
  Rheological behaviour of polycrystalline materials plays an important role in determining the dynamics of the Earth's upper mantle. Geological observations and experimental results show that both grain size sensitive (GSS) diffusion and grain size insensitive (GSI) dislocation creep mechanisms contribute simultaneously to the overall deformation of upper mantle material. The relative contribution of both deformation mechanisms will define the style of mantle flow. In most modelling studies of ma....................
  (2012-04-27) Stabilization of Peat by Infiltration of Reactants A feasibility study: infiltration of silica biopolymer suspension in peat
  Hamer, D.A. den
  Summary Construction on peat soils has proven to be a challenging task to civil engineers as this soil type is highly compressible. Especially in densely populated delta area’s as the Rijn or the Maas delta in the western of the Netherlands infrastructure needs to be constructed on soft non-bearing soil layers. Construction on soft soils like peat is frequently accompanied by high geotechnical risks and costs. In conclusion, a peat layer is often unsuitable to use as a founding material. Conve....................
  (2012-04-27) Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - Een markt voor projectontwikkelaars?
  Bakker, R.F.
  Dit onderzoek richt zich op de rol van de projectontwikkelaar in projecten in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de Nederlandse woningbouwmarkt. Het is mogelijk dat de huidige woningbouwmarkt om een rolverandering vraagt van de projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars, waaronder PFC2 Envelopment, vragen zich dan ook af hoe zij zich kunnen positioneren in deze veranderende markt. Het onderzoek probeert een antwoord te vinden op de volgende vraag: ‘Welke rol speelt een pro....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven