Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 185285.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2015-01-01) Cognitieve Intelligentie (IQ) en Emotionele Intelligentie (EQ) als mogelijke beschermende factoren tegen depressie
  Pettersson, V.
  Mogelijke beschermende factoren tegen het ontwikkelen van een depressie, gericht op zowel kenmerken van cognitieve-, als emotionele intelligentie, zijn gezocht aan de hand van verschillende analyses over de testweekgegevens uit 2014 van eerstejaars Psychologie studenten van de Universiteit van Amsterdam. Aan de hand van het berekenen van correlaties, factoranalyse, regressie analyse, discriminantanalyse en een t-toets zijn verschillende mogelijke beschermende factoren aangewezen. Factoren die ne....................
  (2017-01-01) Cognitieve job crafting: De toegevoegde waarde van cognitief craften
  Schutte, G.J.
  This study examines the added value of measuring the cognitive dimension of job crafting relative to the scale developed by Tims et. al. (JD-R crafting; 2011). Although Wrzesniewski and Dutton described three dimensions of job crafting (task, relational and cognitive crafting), Tims et. al. omitted the cognitive dimension in their often-used scale. In 2013 Slemp and Vella-Brodrick developed a new scale based on all three dimensions introduced by Wrzesniewski and Dutton. Data were collected via a....................
  (2012-01-01) Cognitieve lading bij de intentie tot misleiding
  Zijden van der, P.C.
  In this experiment I have done research to find a relation between cognitive load and the intention of deception. Earlier experiments and researches about deception have been taken as a theoretical basis concerning the relation between cognitive load when telling the truth and when telling lies. To research the intention to deception, I set up an experiment where participants were instructed to tell the whole truth, a whole lie and truths with the intention to lie afterwards. Cognitive load was ....................
  (2015-01-01) Cognitieve leugendetectie : de invloed van emoties en oefening op de cognitieve belasting van liegen
  Pronk, A.
  Voordat een accuraat werkende leugendetector ontwikkeld kan worden, is het belangrijk dat er eerst gewerkt wordt aan een goed onderbouwde theorie. Er is sterk bewijs dat liegen samenhangt met een verhoogde cognitieve belasting. Zo zorgt liegen voor een toename in mentale inspanning wat resulteert in een liegeffect; het verschil in reactietijden en aantal fouten tussen liegen en de waarheid spreken. De studies hiernaar zijn echter kunstmatig en maken veelal gebruik van neutrale stimuli waarover d....................
  (2013-04-29) Cognitieve mobilisatie en politieke onvrede
  Mensink, K.B.; Ermstrang, S.
  In dit onderzoek wordt ingegaan op de cognitieve mobilisatie theorie en de politieke onvrede theorie. Er is onderzocht of deze twee theorieën, die de nadruk leggen op politieke participatie, de voorkeur voor directe democratie van burgers in Nederland kunnen voorspellen. Onze verwachting is dat de mate van politieke participatie van een persoon van invloed is op een voorkeur voor directe democratie. Om de hypothesen te testen hebben we gebruik gemaakt van de International Social Survey Programm....................
  (2011-01-01) Cognitieve modellen en Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS) bij kinderen en adolescenten
  Janssen, Y.
  Cognitieve verklaringsmodellen voor obsessief-compulsieve stoornis (OCS) worden bij volwassenen over het algemeen in onderzoek bevestigd. Bij kinderen zijn deze modellen nog weinig belicht. Dit literatuuroverzicht richt zich vooral op de cognitieve constructen magisch denken, thought-action-fusion (TAF) en een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel. Deze constructen worden in de besproken onderzoeken bij kinderen veelal in verband gebracht met obsessieve compulsieve symptomen, maar een unieke bijd....................
  (2008-01-01) Cognitieve ontwikkeling in tweetaligheid.
  Albisser, N.
  Welke invloed heeft tweetaligheid op de ontwikkeling van de hersenfuncties? De executieve functies zijn verantwoordelijk voor de taalcontrole in het brein. Het beheersen van twee talen (bilingualisme) leidt tot een bilinguaal voordeel. Dit bestaat voornamelijk uit een beter reactievermogen, betere inhibitie controle en een betere filtering van irrelevante informatie. Het bilinguale voordeel blijft bestaan in de volwassenheid en zorgt ervoor dat de executieve functies bij het ouder worden minder ....................
  (2014-01-01) Cognitieve processen en negatieve consequenties van dehumanisering
  Stammeshaus, D.T.
  In het huidige literatuuronderzoek wordt gekeken naar dehumanisering. Bij dehumanisering wordt de menselijkheid van een individu of een groep miskend door een ander individu of een andere groep. Dit kan desastreuze gevolgen hebben. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld werden Joden door de nazi’s beschouwd als dierlijk. Deze dehumanisering kan gezien worden als een factor die heeft bijgedragen aan de genocide op miljoenen Joden. Gezien de destructieve aard die dehumanisering kan hebben i....................
  (2015-01-01) Cognitieve Remediatie Therapie bij depressie : een meta-analyse
  Hapert, B. van
  Een depressie gaat vaak gepaard met cognitieve achteruitgang. Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) is een behandeling die cognitieve functies verbetert. Onderzocht werd of CRT naast een verbetering van de cognitieve functies; aandacht, geheugen en executieve functies ook een afname van de depressiesymptomen teweeg zou kunnen brengen. Aan de hand van zeven studies werd de meta-analyse voor de invloed van CRT op depressie uitgevoerd. Ook is er aan de hand van drie studies een meta-analyse uitgevoe....................
  (2015-01-01) Cognitieve schema's als voorspeller voor paranoïde ideevorming
  Holt, J. ten
  Paranoïde ideevorming is een veel voorkomend symptoom, zowel bij verscheidene psychische stoornissen als in de algemene bevolking. Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat de mate paranoïde ideevorming samenhangt met de mate van zelfvertrouwen. In de literatuur zijn 3 modellen te vinden over de ontstaansgrond van paranoia waarbij zelfbeeld een rol speelt. Het eerste model is van Garety en collega's en gaat er van uit dat paranoia veroorzaakt wordt door meerdere factoren, waar zelfbeeld er 1 ....................
  (2016-04-21) Cognitieve stabiliteit en flexibiliteit: verkennend gedragsonderzoek naar het verband met studieprestaties
  Boer, D. den
  Cognitieve controle lijkt belangrijk in alle facetten van het leven. Het flexibel kunnen sturen van ons gedrag maakt het mogelijk ons aan te passen aan onze omgeving. Cognitieve controle wordt veelal gemeten met gedragsonderzoek bij jonge kinderen aangevuld met hersenonderzoek bij jong-volwassenen. Gedragsonderzoek aangevuld met hersenonderzoek (i.e. fMRI-data) heeft al verband aangetoond tussen cognitieve controle en studieprestaties. Huidig onderzoek onderzoekt dergelijk verband, zonder daarbi....................
  (2012-01-01) Cognitieve stoornissen na een myocardinfarct: is ontsteking de link?
  Steege, M van der
  Eén van de vele gevolgen van een myocardinfarct (MI), is het optreden van cognitieve stoornissen na het infarct. Verder is het bekend dat er na een MI ontsteking optreed (plaatselijk en systemisch) en dat ontsteking cognitieve stoornissen tot gevolg kan hebben. Deze studie onderzoekt door middel van een literatuuronderzoek of de cognitieve stoornissen die optreden na een MI mogelijk worden veroorzaakt door de door het MI geïnduceerde ontstekingsprocessen. Uit dit onderzoek blijkt dat er een ve....................
  (2008-01-01) Cognitieve switch prestaties van kinderen met ADHD of ASS op de ID/ED taak.
  Schoemaker, T.
  Deze studie beoogd de mate van deficiëntie in cognitieve flexibiliteit vast te stellen bij kinderen Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) en kinderen met Autisme spectrum stoornissen (ASS). Methode: Drie uitgebreid gediagnosticeerde groepen kinderen in de leeftijdscategorie tussen 8 en 12 jaar werden getest aan de hand van een gecomputeriseerde taak (ID/ED taak) bedoeld om cognitieve flexibiliteit te meten.De afhankelijke variabelen waren de accuratesse en de gemiddelde reactietijd op....................
  (2010-01-01) Cognitieve training met behulp van een computergame bij zwak begaafde kinderen
  Samsom, N.
  Doel van dit onderzoek is bekijken of een gecomputeriseerde training voor het werkgeheugen, inhibitie en shifting effectief is bij zwak begaafde kinderen met psychiatrische problematiek en of de training past bij hun niveau en belevingswereld. Er deden vijf proefpersonen mee (12-13 jaar), waarvan drie proefpersonen in de trainingsconditie zaten en twee in de controle conditie. De proefpersonen in de trainingsconditie volgden het trainingsprogramma dagelijks 30-45 minuten gedurende vijf weken. Ui....................
  (2014-09-03) Cognitieve valenties en subjectieve normen van basisschool leerkrachten bij verplichte en zelfgekozen professionaliseringsactiviteiten
  Robeer, Valerie Charlotte
  Motivatie blijkt een belangrijke rol te spelen als het gaat op de deelname aan professionaliseringsactiviteiten. Middels een semigestructureerd interview bij twintig basisschoolleerkrachten is nagegaan hoe verplichte en zelfgekozen professionaliseringsactiviteiten worden ervaren. Aan de hand van cognitieve valenties (persoonlijk, school en voor de leerlingen) en subjectieve normen, twee motivatievariabelen uit het taak-specifieke motivatiemodel, is onderzocht of er verschillen in motivatie aspec....................
  (2015-01-01) Cognitieve veroudering bij ADHD-symptomen : een blik op reactietijd
  Lichtenveldt, B.
  De relatie tussen leeftijdsgerelateerde afname van reactiesnelheid en de mate van ADHD(-symptomen) is tot op heden niet goed onderzocht. In het huidige onderzoek werden ADHD-symptomen bij volwassenen tussen de 45 en 75 jaar samen met leeftijd vergeleken met scores op een simpele en een complexere reactietijdtaak. Verwacht werd dat er geen enkel effect van ADHD-symptomen bij simpele reactiesnelheid zou zijn, maar wel een negatief effect van ADHD-symptomen bij complexe reactiesnelheid. Verder werd....................
  (2012-01-31) Cognitieve vertekeningen, moreel oordelen en empathie in samenhang met externaliserend probleemgedrag bij kinderen (9-13 jaar).
  Mol, L. de
  This study investigated gender differences in cognitive distortions, moral judgment and empathy in children, aged nine to thirteen years. Subsequently, the relationship was investigated of cognitive distortions, moral judgment and empathy with externalizing problem behaviour. It was hypothesized that the relationship between moral judgment and antisocial behavior is mediated by cognitive distortions. The study involved a total of 92 participants from two regular elementary schools. First, th....................
  (2015-01-01) Cognitieve, emotionele en sociale intelligentie als potentiële beschermende factoren van depressie
  Schermer, L.
  In deze studie is onderzocht of Cognitieve Intelligentie (CI), Emotionele Intelligentie (EI) en Sociale Intelligentie (SI) potentiële beschermende factoren zijn van depressie. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van de Testweekgegevens 47 van de Universiteit van Amsterdam, waaraan 424 studenten participeerden. De volgende tests werden bij hen afgenomen: BDI voor depressie, RPM voor CI, ALEX-48 voor Alexithymie (als indicator voor een gebrek aan EI), EMOV-84, MSCEIT en SSEIT voor EI en SI. ....................
  (2015-08-03) Cognition for dinner
  Beremzon, A.
  Neglecting health consequences when establishing dietary habits can lead to poor health outcomes. Earlier research has argued that counterproductive behavioral outcomes may be caused by resource scarcity, forcing individuals to shift cognitive resources towards dealing with immediate expenses and neglecting decision–making in other avenues as well as increasing overall cognitive load. We examine how impaired cognitive function affects the decision–making process of meal choice through a....................
  (2015-01-01) Cognition in CorAvids
  Bakker, M
  De begeleider en/of auteur heeft geen toestemming gegeven tot het openbaar maken van de scriptie. The supervisor and/or the author did not authorize public publication of the thesis.
  (2016-01-01) Cognition in high-functioning HIV-infected males
  Ensing, M.H.M.
  Background HIV is a well-known infection, affecting thousands of people on a daily basis. About 25.000 people are infected in The Netherlands, and it is most commonly spread through male-to-male intercourse. As HIV has been turned from a potential deadly disease into a chronic, manageable one, people with HIV tend to become older, facing an aging process burdened by the HIV infection. Several studies have been conducted on cognition in HIV-infected individuals, however, participants in this stu....................
  (2016-01-01) Cognition, attributional style, theory of mind, and negative symptoms: what is the best predictor of social outcome in schizophrenia?
  Bleijker, N.M. den
  Schizophrenia patients are often impaired in social functioning. Because poor social functioning precedes the onset of schizophrenia, and remains a major disabling factor in the lives of both patients, families and society, untangling the associations between neuro-cognition, social cognition, negative symptoms and functional outcome is important. There are multiple possible predictors for social outcome in schizophrenia, and in literature social and non-social cognition as well as negative sym....................
  (2011-07-29) Cognition: Not a determinant of health related quality of life in middle to old aged men.
  Doorduin, J.V.
  Inleiding: Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is een belangrijk onderwerp in d sociale en medische wetenschappen. Het wordt steeds vaker gebruikt als evaluatiecriterium voor interventies. In de literatuur wordt een correlatie tussen algemene cognitie en kwaliteit van leven bij mensen zonder dementie gevonden. Aangezien dit allen dwarsdoorsnedenonderzoeken waren, is het niet duidelijk of cognitie een determinant is van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Doel: Het doel van dit ....................
  (2017-07-20) Cognitive Abilities and Ambiguity Attitudes
  T.S. Ramdjanamsingh
  This thesis investigates the relationship between ambiguity attitudes and cognitive abilities. The question Can some measures of cognitive abilities partially explain the ambiguity attitudes of an individual, and if so, what is the relationship between ambiguity attitudes and cognitive abilities? is investigated in this research. This research uses survey data from a representative panel of respondents from the Netherlands. Two components of ambiguity attitudes, ambiguity aversion and ambiguity ....................
  (2017-08-01) Cognitive Ability and Self-Control in Relation to Healthy Habits in Fitness Crowd
  Y. Huang
  The positive relationship between individuals' health and cognitive ability is well documented. However, the reason why this relationship exists remains largely unexplored. This paper uses a survey to collect the data from a Chinese gym to examine the relationship between health-related behaviors and cognitive ability by considering self-control as a mediator. The results show that there is a positive correlation between cognitive ability and health-related behaviors, while self-control does no....................
  (2016-01-01) Cognitive Advantages in Children Enrolled in Early Immersive Bilingual Education in Dutch Primary Schools
  Aardweg, Z.A. van den
  A bilingual upbringing has been generally considered to positively influence children in various ways. Several studies found that individuals who were raised bilingually experienced advantages in cognitive functioning. The current study set out to explore whether the advantages found in fully bilingual children could be generalised to children enrolled in immersive bilingual education (i.e. Dutch speaking children immersed in Dutch-English bilingual education). The experiment investigated possib....................
  (2017-01-01) Cognitive and behavioral outcome in Dutch children after neonatal surgery for congenital heart disease
  Jacobs, A.J.P.
  More and more children with a congenital heart disease [CHD] survive, as diagnosis and surgical possibilities improve. Along with these improvements, interests in longer-term cognitive and behavioral outcomes of these children increase. The aim of the present study was to map the cognitive and behavioral development of children with a coarctation or interruption of the aortic arch with or without hypoplastic left heart syndrome. This longitudinal follow-up study used participants from an earlier....................
  (2013-03-29) Cognitive and emotional change following olfactory exposure: A revised model
  Ferguson, B.
  There are various proposed mechanisms or pathways how synthetic and natural (body) odours are assumed to work on the brain and / or influence human emotion, cognition, and eventually behaviour. Based on theoretical and empirical contemporary neuro-cognitive evidence, early models suggesting four pathways are analysed, and it is concluded that a model containing six pathways is preferred. Pathway I, ‘pharmacological facilitation’, describes a compound reaching the brain via passing of nasal o....................
  (2014-01-01) Cognitive and emotional influences of encountering photos in back & white vs. color
  Ditzel, T.
  Since the colorization of pictures is becoming a widespread used technique, black & white photographs can now easily be turned into color. It is implied people prefer color as opposed to color, but it is unclear why we have this preference. In this paper we will investigate if changing black & white photographs to color photographs also comes with a change in cognitive processing and emotional experience. I will try to answer this question by applying the theories and research of psychologi....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven