Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 186582.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2013-01-01) Cognitieve distorsies en gebrek aan empathie bij zedendelinquenten.
  Slinger, A.
  Uit onderzoek is gebleken dat zedendelinquenten cognitieve distorsies hebben en een gebrek aan empathie. In de eerste paragraaf wordt besproken in hoeverre zedendelinquenten cognitieve distorsies hebben en of dit verschilt per type zedendelict en geslacht van de dader. In de tweede paragraaf wordt besproken in hoeverre zedendelinquenten een gebrek aan empathie hebben. Geconcludeerd kan worden dat kindermisbruikers en vrouwelijke zedendelinquenten cognitieve distorsies hebben. Voor verkrachters z....................
  (2014-01-01) Cognitieve effecten van diepe hersenstimulatie operatie bij Parkison patiënten : een objectief en subjectief onderzoek
  Menschaart, L.
  De cognitie van Parkinson (PD) patiënten werd onderzocht, vóór en zes maanden na een diepe brein stimulatie (DBS) operatie. Er werd onderzocht of preoperatieve milde cognitieve stoornissen (MCI) effect hebben op het postoperatief cognitief functioneren. Methode MCI en non-­‐MCI patiënten uit een DBS groep van 22 Parkinson patiënten en uit een non-­‐DBS controlegroep van 38 Parkinson patiënten werden met een MANOVA vergeleke....................
  (2012-07-31) Cognitieve en affectieve trait empathie bij jongeren met ADHD en ASS.
  Stoel, M.; Straver, S.A.M.
  Achtergrond: Empathie, het vermogen tot inleven in anderen en meevoelen met hen, speelt een belangrijke rol in het sociale leven. Uit onderzoek komt een negatief verband naar voren tussen empathie en antisociaal gedrag in klinische, niet klinische en forensische populaties. Dit onderzoek richt zich op empathiegebrek bij jongeren tussen twaalf en achttien jaar oud met comorbide Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) (n = 39), Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) (n = 12) en een leeftijdsge....................
  (2007-01-01) Cognitieve en neurofysiologische eigenschappen van hoogintelligente personen.
  Rooijen, H. van
  Individual differences in cognitive ability are well defined and meaningful. Their determinants, however, are much less clear. The question which factors determine intelligence leads to a complicated nature-nurture debate. An attempt to identify non-causal but differentiating characteristics of individual differences in intelligence seems more appropriate. This article is about differentiating characteristics of high intelligent people (IQ > 130). First, controversies about the definition of hig....................
  (2008-07-31) Cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling 7 tot 10 jaar na een ‘arteriële switch’ operatie
  Mulder, A.
  Achtergrond: Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen die voor een ‘arteriële switch’ operatie een lage cerebrale zuurstof saturatie hadden, meer risico lopen op een vertraagde ontwikkeling op driejarige leeftijd. Het huidige onderzoek is erop gericht na te gaan of deze kinderen ook op zeven tot tienjarige leeftijd nog een vertraagde of afwijkende ontwikkeling vertonen. Doel: Het in kaart brengen van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen die zeven tot tien jaar geled....................
  (2009-06-30) Cognitieve flexibiliteit bij kinderen en jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis
  Ginkel, I. van
  Binnen de huidige onderzoeksliteratuur bestaat er een paradox op het gebied van cognitieve flexibiliteit bij personen met autisme. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of er op het gebied van cognitieve flexibiliteit een verschil bestaat tussen kinderen en jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis en kinderen en jong volwassenen zonder deze stoornis. De verwachting is dat kinderen en jong volwassenen met ASS minder cognitief flexibel zijn dan gezonde leeftijdgenoten. Tevens wor....................
  (2009-06-30) Cognitieve flexibiliteit bij kinderen en jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders
  Snoeck, J.A.H.B.
  Er is in toenemende mate aandacht voor de genetische factoren bij het ontstaan van autisme spectrum stoornissen. Een klein aantal onderzoeken waarbij biologische ouders en broertjes/zusjes van personen met een autisme spectrum stoornis werden onderzocht, stellen dat tekorten in de executieve functies planning en cognitieve flexibiliteit het breder cognitief fenotype omschrijven. Maar er zijn ook onderzoeken waarbij deze defecten in cognitieve flexibiliteit niet gevonden werden bij individuen met....................
  (2012-01-01) Cognitieve flexibiliteit in neutrale, onvoorspelbare condities : zijn hoog angstige of depressieve mensen slechter af?
  Rietveld, Ronald
  Hoog en laag angstige of depressieve proefpersonen voerden stimulus classificatietaken uit in task-switching en nontask-switching condities. De presentatie van de stimuli was voorspelbaar of onvoorspelbaar. Het doel van het onderzoek was na te gaan of proefpersonen hoog in angstdispositie of depressie een verslechterde cognitieve flexibiliteit hebben in neutrale, onvoorspelbare condities vergeleken met proefpersonen laag in angstdispositie of depressie. Cognitieve flexibiliteit werd geoperationa....................
  (2014-01-01) Cognitieve flexibiliteitstraining : werkervaring en progressie.
  Dullaert, J.
  Ouder worden gaat gepaard met cognitieve achteruitgang. Cognitieve achteruitgang kan verminderen door cognitieve flexibilteitstraining. Er bestaan individuele verschillen in progressie die ouderen behalen na het volgen van een cognitieve flexibilteitstraining. Dit onderzoek gaat over de rol van werkervaring bij deze progressie. Cognitieve flexibiliteit werd gemanipuleerd door deelnemers meer of minder te laten wisselen tussen spellen gedurende een training van drie maanden. In de conditie waarin....................
  (2016-01-01) Cognitieve flexibiliteitstraining bij CVA-patiënten : verbeteringen in het dagelijks functioneren en kwaliteit van leven?
  Bon, L.M.
  Er zijn aanwijzingen dat een cognitieve flexibiliteitstraining cognitieve achteruitgang bij ouderen kan tegengaan. In deze studie is onderzocht of CVA-patiënten ook kunnen profiteren van een dergelijke training en of een eventuele verbetering van de cognitieve flexibiliteit generaliseert naar het dagelijks functioneren. Gedurende 12 weken namen 58 CVA-patiënten deel aan dit onderzoek, waarbij zij een online training volgden. De helft volgde een training die cognitieve flexibiliteit beoogde te....................
  (2012-01-01) Cognitieve flexibiliteitstraining bij kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen : de werkzaamheid van ‘Braingame Brian’
  Huiskens, M.
  Autisme spectrum stoornissen (ASS) worden gekenmerkt door tekorten op het gebied van sociale interactie, communicatie en repetitief en stereotiep gedrag. Recent onderzoek toont aan dat een tekort in het executief functioneren mogelijk onderliggend is aan deze symptomen. In huidig onderzoek ging de aandacht naar cognitieve flexibiliteit, omdat een tekort hierop zorgt voor de meeste problemen die worden ervaren bij ASS. Cognitieve flexibiliteit werd getraind door middel van een computergame (....................
  (2015-01-01) Cognitieve flexibiliteitstraining en de zelfredzaamheid van ouderen
  Vlokhoven, A. van
  Met de toenemende vergrijzing en de bezuinigingen in de zorg is het van belang dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De aan leeftijd gerelateerde cognitieve achteruitgang zal moeten worden teruggedrongen om op deze manier de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. In de huidige studie is onderzocht of cognitieve flexibiliteitstraining de cognitieve achteruitgang in het executief functioneren bij gezonde ouderen kan tegengaan. De deelnemers volgden gedurende 12 weken een online c....................
  (2013-01-01) Cognitieve flexibiliteittraining voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
  Steenhuis, J.
  Deze studie onderzocht de effectiviteit van een cognitieve flexibiliteittraining bij kinderen met een autismspectrumstoornis (ASS). Meer specifiek werd onderzocht of de training leidt tot een verbetering in cognitieve flexibiliteit en of dit generaliseert naar het inhibitievermogen van de kinderen. Een groep ASS kinderen werd hiervoor willekeurig ingedeeld in twee condities. In de trainingsconditie werd met een adaptieve switchtaak getraind en in de controleconditie met een reactietaak. Voor en ....................
  (2010-01-01) Cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met ADHD : alternatief of toevoeging op medicatie?
  Bogaerts, N.M.M.
  Attentional deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is een stoornis die gekenmerkt wordt door aandachts- en concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. ADHD bij volwassenen brengt veel beperkingen met zich mee en heeft daarmee een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Medicijnen zijn de eerste keus behandeling bij ADHD. Het is effectief in het verminderen van ADHD symptomen en heeft bovendien een positieve invloed op de kwaliteit van leven. Cognitieve gedragstherapie is oo....................
  (2011-01-01) COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BINNEN “BASIS INTENSIEF’ VAN DE FORENSISCHE JEUGD & ORTHOPYSCHIATRIE TE ASSEN
  Vreugdenhil, LE.
  Several scientific studies have shown that cognitive behavioural therapy is one of the most effective treatment methods in relating to youngsters with a history of criminal behaviour. In this research the treatment programme ‘Basis Intensief (English: Basic Intensive)’ has been checked on a number of essential goals, characteristics and intervention techniques from cognitive behavioural therapy to demonstrate whether the intervention can be justified. A checklist has been designed ba....................
  (2007-01-01) Cognitieve gedragstherapie via Interapy bij paniekklachten : een studie op N=1-niveau.
  Beek , J. van
  Uit eerder onderzoek is gebleken dat behandeling via internet leidt tot vermindering van paniekklachten op groepsniveau (Lange et al., in press). Dit behandeleffect op groepsniveau biedt geen inzicht in het moment waarop de afname van klachten inzet en het verloop van de klachten. Hiervoor moet naar het proces van de behandeling worden gekeken. In dit onderzoek is bij zes mensen met paniekstoornis op individueel niveau nagegaan in hoeverre cognitieve gedragstherapie via het internet effectief wa....................
  (2011-01-01) Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren met een angststoornis : in groepen of individueel
  Beek, V. op de
  In deze review is onderzocht of cognitieve gedragstherapie in een groep effectiever is dan cognitieve gedragstherapie individueel voor kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar met een angststoornis. Bij vergelijking van de twee therapievormen wordt in algemene termen geen verschil gevonden in effectiviteit voor deze leeftijdsgroep. Toch wordt er vanuit gegaan dat groepstherapie effectiever is. Dit is gebaseerd op de aanname dat door sociale interactie met leeftijdsgenoten kinderen over hun angs....................
  (2013-01-01) Cognitieve gedragstherapie voor nachtmerries : de toetsing van het cognitieve model van Spoormaker (2008).
  Handgraaf, R.
  Het hebben van frequente nachtmerries zorgt voor stress en slecht functioneren op lange termijn. Volgens het model van Spoormaker (2008) is het hebben van frequente nachtmerries een cognitief probleem wat in stand wordt gehouden door cognitieve vermijding. Interpretatie bias en toegankelijkheid van het nachtmerrie script bepalen of de nachtmerrie tot stand komt. In dit literatuuroverzicht wordt er gekeken naar empirische ondersteuning voor het model van Spoormaker (2008) over nachtmerriebehandel....................
  (2013-01-01) Cognitieve gedragstherapie, de approach/avoidance-training en de rol van impulsiviteit bij adolescenten die willen stoppen met roken.
  Knijnenburg, R.
  Onder jongeren is een tabaksverslaving nog steeds een veelvoorkomend probleem. Twintig procent van de jongeren is verslaafd aan tabak (STIVORO). Opmerkelijk is dat het merendeel, zestig procent, aangeeft te willen stoppen maar hier niet in slaagt. Effectieve behandelmethoden zijn dan ook van groot belang. In deze studie werd de effectiviteit van de approach/avoidance-training (AAT-training) in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CBT) vergeleken met een placebo-AAT en CBT met betrekking to....................
  (2015-01-01) Cognitieve Intelligentie (IQ) en Emotionele Intelligentie (EQ) als mogelijke beschermende factoren tegen depressie
  Pettersson, V.
  Mogelijke beschermende factoren tegen het ontwikkelen van een depressie, gericht op zowel kenmerken van cognitieve-, als emotionele intelligentie, zijn gezocht aan de hand van verschillende analyses over de testweekgegevens uit 2014 van eerstejaars Psychologie studenten van de Universiteit van Amsterdam. Aan de hand van het berekenen van correlaties, factoranalyse, regressie analyse, discriminantanalyse en een t-toets zijn verschillende mogelijke beschermende factoren aangewezen. Factoren die ne....................
  (2012-01-01) Cognitieve lading bij de intentie tot misleiding
  Zijden van der, P.C.
  In this experiment I have done research to find a relation between cognitive load and the intention of deception. Earlier experiments and researches about deception have been taken as a theoretical basis concerning the relation between cognitive load when telling the truth and when telling lies. To research the intention to deception, I set up an experiment where participants were instructed to tell the whole truth, a whole lie and truths with the intention to lie afterwards. Cognitive load was ....................
  (2015-01-01) Cognitieve leugendetectie : de invloed van emoties en oefening op de cognitieve belasting van liegen
  Pronk, A.
  Voordat een accuraat werkende leugendetector ontwikkeld kan worden, is het belangrijk dat er eerst gewerkt wordt aan een goed onderbouwde theorie. Er is sterk bewijs dat liegen samenhangt met een verhoogde cognitieve belasting. Zo zorgt liegen voor een toename in mentale inspanning wat resulteert in een liegeffect; het verschil in reactietijden en aantal fouten tussen liegen en de waarheid spreken. De studies hiernaar zijn echter kunstmatig en maken veelal gebruik van neutrale stimuli waarover d....................
  (2013-04-29) Cognitieve mobilisatie en politieke onvrede
  Mensink, K.B.; Ermstrang, S.
  In dit onderzoek wordt ingegaan op de cognitieve mobilisatie theorie en de politieke onvrede theorie. Er is onderzocht of deze twee theorieën, die de nadruk leggen op politieke participatie, de voorkeur voor directe democratie van burgers in Nederland kunnen voorspellen. Onze verwachting is dat de mate van politieke participatie van een persoon van invloed is op een voorkeur voor directe democratie. Om de hypothesen te testen hebben we gebruik gemaakt van de International Social Survey Programm....................
  (2011-01-01) Cognitieve modellen en Obsessief Compulsieve Stoornis (OCS) bij kinderen en adolescenten
  Janssen, Y.
  Cognitieve verklaringsmodellen voor obsessief-compulsieve stoornis (OCS) worden bij volwassenen over het algemeen in onderzoek bevestigd. Bij kinderen zijn deze modellen nog weinig belicht. Dit literatuuroverzicht richt zich vooral op de cognitieve constructen magisch denken, thought-action-fusion (TAF) en een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel. Deze constructen worden in de besproken onderzoeken bij kinderen veelal in verband gebracht met obsessieve compulsieve symptomen, maar een unieke bijd....................
  (2008-01-01) Cognitieve ontwikkeling in tweetaligheid.
  Albisser, N.
  Welke invloed heeft tweetaligheid op de ontwikkeling van de hersenfuncties? De executieve functies zijn verantwoordelijk voor de taalcontrole in het brein. Het beheersen van twee talen (bilingualisme) leidt tot een bilinguaal voordeel. Dit bestaat voornamelijk uit een beter reactievermogen, betere inhibitie controle en een betere filtering van irrelevante informatie. Het bilinguale voordeel blijft bestaan in de volwassenheid en zorgt ervoor dat de executieve functies bij het ouder worden minder ....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven