Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 153050.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-01-01) Culturele verschillen in groepswaarneming : verschillen in entitativiteit en stereotypen tussen westerlingen en Aziaten
  Jadnanansing, Sughatrie
  In twee studies werd nagegaan of Aziaten en Westerlingen verschillen in hun waarneming van entitativiteit, gebruik van stereotypen en gevoeligheid voor context. In studie 1 werden twee hoog of laag entitatieve groepen beoordeeld op hun mate van entitativiteit. In studie 2 werden aan personen op basis van hun gedrag stereotype en niet-stereotype eigenschappen en lidmaatschap toegedicht. Hierbij werd wel of geen contextuele informatie geboden die het gedrag verklaart. Aziaten blijken hoog entitati....................
  (2014-01-01) Culturele verschillen in het geloven in paranormale fenomenen.
  Martens, S.
  This review investigates cultural differences in paranormal belief. The relationships between several individual differences and paranormal belief are discussed and subsequently related to cultural variables. First, the relationship between religiosity and paranormal belief is examined. The idea that religious and paranormal belief are negatively related is compared to the idea that religious and paranormal belief are positively related. Second, the relationship between feelings of control and p....................
  (2008-08-14) Culturele verschillen in interpersoonlijk gedrag van arts en patiënt
  Hunink, Anouk
  Het doel in dit afstudeerproject was om een exploratief onderzoek te doen naar de Roos van Leary (1957) in de context van het medische consult. Aan de hand hiervan is getracht meer inzicht te verkrijgen in het interpersoonlijke gedrag van arts en patiënt en de mogelijke invloed van de culturele achtergrond hierop. De communicatie tussen arts en autochtone patiënt en de communicatie tussen arts en allochtone patiënt werden in dit onderzoek vergeleken. Het corpus bestond uit 39 op video opgeno....................
  (2007-01-01) Culturele verschillen in schaamte en schuld : een vergelijkend onderzoek in Nederland en Spanje.
  Brands, L.
  In dit onderzoek zijn culturele verschillen in de ervaring van de emoties schaamte en schuld onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van een vragenlijst die op verschillende onderdelen onderzocht of er verschillen bestonden tussen een groep Nederlandse en een groep Spaanse respondenten. Het zelf van Spanjaarden bleek zowel meer interdependent als meer independent geconstrueerd dan het zelf van Nederlanders. Daarnaast bleken er verschillen tussen Nederlanders en Spanjaarden te bestaan in de ervar....................
  (2010-01-01) Culturele Verschillen in Uiting en Benoeming van Psychische Stoornissen
  Wurtz, Y.
  Psychische stoornissen komen overal op de wereld voor, in elke cultuur en tijdsperiode. Er is gekeken welke invloed culturele verschillen hebben op het benoemen en uiten van psychische stoornissen. Gedrag dat in de ene cultuur als positief wordt gewaardeerd kan in de andere cultuur als negatief worden gezien. Stigma’s en sociale normen spelen hier een belangrijke rol in en hebben invloed op hoe vaak en op welke wijze diagnoses gesteld worden. Een stigma dat kleeft aan een stoornis, kan er....................
  (2013-01-01) Culturele verschillen in zelfregulatie : hoe komen verschillen tussen tight en loose culturen tot uiting in zelfregulatie.
  Laagland, M.
  Als sociale wezens hebben mensen een fundamentele need to belong ontwikkeld welke gedrag aanmoedigt wat consistent is met het zijn van een goed groepslid. Het zijn van een goed groepslid vraagt om de capaciteit tot zelfregulatie, die mensen in staat stelt om gedrag aan te passen of te inhiberen. Gezien de sociale aard van deze vaardigheid hebben verschillende sociale omgevingen een grote invloed op hoe gereguleerd wordt. Meer en strengere normen binnen tight culturen resulteren in een prevention....................
  (2014-01-01) Culturele waarden en algemeen sociaal vertrouwen op individueel niveau in Nederland, India en de VS.
  Terrones van der Sman, E.T.
  In dit onderzoek is de relatie tussen egalitaire en hiërarchische aspecten van individualisme en collectivisme met algemeen sociaal vertrouwen op individueel niveau onderzocht. Data is verkregen uit een online-studie waaraan totaal 370 individuen uit de Verenigde Staten, India en Nederland hebben deelgenomen. Geconcludeerd kan worden dat op individueel niveau egalitaire collectivistische waarden positief gerelateerd zijn aan algemeen sociaal vertrouwen terwijl de egalitaire componenten binnen i....................
  (0000-00-00) Cultures of Conversion in The Merchant of Venice
  Stelling, L.
  Shylock, the notorious Jewish moneylender in Shakespeare’s The Merchant of Venice (1596), has dominated critical reception of this comedy, his forced conversion to Christianity being a particularly controversial element. Significantly less attention, however, has been paid to Shylock’s daughter Jessica. Her voluntary Christianisation invites us to consider the concept of conversion in a broader discourse. This thesis will argue that a rich and complex network of conversional forms opens itse....................
  (2008-11-28) Cultuur & Ondernemen binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, maar over de landsgrenzen heen!
  Noten, A.
  De Nederlandse gezondheidszorg is de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig geweest. Een grote verandering is de invoering van marktwerking door de overheid. Door de marktwerking worden instellingen gedwongen om effectiever, efficiënter en zich meer ondernemend op te stellen, willen zij overleven in de sector. Wat het ondernemerschap betreft kunnen de zorgondernemers zich opstellen als manager, innovator, marktzoeker of risiconemer. De verschillende ondernemersrollen zijn ook teru....................
  (2010-04-01) Cultuur binnen de afdeling S&E GVB Amsterdam
  Nikshomar, Mohammad Reza
  Onderzoek doen over cultuur en betekenisgeving van mensen met betrekking tot hun werksituatie was geen toeval. Vanuit mijn persoonlijke interesse, achtergrond en werkervaring in een aantal landen en ook mijn werkzaamheden voor GVB had ik al interesse voor cultuur, betekenisgeving en de mening van mensen over de invloed van cultuur op hun werk.
  (2010-01-01) Cultuur en Afwegingsprocessen in Nederland en Rusland
  Dudnik, Yulia A.
  Zoals de titel al doet vermoeden, gaat het binnen dit onderzoek over cultuur en afwegingsprocessen binnen Nederland en Rusland. Het betreft in dit geval een vervolgonderzoek naar de afwegingsprocessen. Het afwegingsproces is een deel uit het beslissingsproces wat het beste omschreven kan worden als het hoofdzakelijk identificeren en gewichten toekennen aan attributen en alternatieven . Het andere sleutelcomponent binnen dit onderzoek is de cultuur, en om die reden zal dit onderzoek specifi....................
  (2012-01-01) Cultuur en consumptiegedrag : een kritische blik op individualisme en collectivisme als theoretisch fundament
  Lozano y van der Mijle, V.A.J.A
  Door toenemende globalisatie en het vervagen van landelijke grenzen met betrekking tot consumptie zijn steeds meer bedrijven geïnteresseerd in de consumptiebehoeften binnen verschillende culturen waaronder die in Oost-Azië. Een samengesteld model van de theorieën van Hofstede (1984), Markus en Kitayama (1991) en Higgins (1997) biedt echter geen bruikbare voorspellingen met betrekking tot het consumentengedrag binnen de verschillende Oost-Aziatische culturen. Naar aanmelding van de resultaten ....................
  (2009-01-01) Cultuur en organisatie : haven Amsterdam
  Roelofs, Tijs
  De Amsterdamse haven kent een rijke historie en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de op vier na grootste haven van Noord‐ West Europa. Haven Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert namens de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse haven. Gezien de groei van de haven en de internationale concurrentie wil Haven Amsterdam de organisatie professionaliseren en moderniseren en wil het bedrijfsmatiger werken. Dit betekent dat de organisatie dient te veranderen. Hiernaast is er extra geld nod....................
  (2009-01-01) Cultuur en Psychotische Stoornis ; prevalentie van schizofrenie bij verschillende culturen
  Ruigh, E. de
  In dit literatuuronderzoek werd gekeken naar de invloed van cultuur op de prevalentie van schizofrenie. De prevalentie van schizofrenie blijkt te worden beïnvloed door cultuur. Vooral Afro- Amerikanen krijgen in relatief grote mate de diagnose schizofrenie. Hier kan sprake zijn van ernstigere symptomen bij Afro-Amerikanen, maar ook van overdiagnose door diagnostische onbetrouwbaarheid en verschillende kijk op de diagnostische criteria door clinici van verschillende afkomst. Ook lijkt er ee....................
  (2010-08-31) Cultuur en Toerisme, integraal of toch liever niet
  Achtereekte, M.A.
  ‘Op welke wijze draagt een cultuur- en economieprogramma bij aan de innovatie en verbinding van cultuur en toerisme?’ en ‘Hoe kan een dergelijk programma vorm worden gegeven binnen de provinciale organisatie?’ Deze vragen worden aan de hand van een kwalitatief onderzoek beantwoord. De cultuur- en economieprogramma’s van twee gemeenten in Noord-Holland en zes provincies zijn bestudeerd. De uitkomsten van de interviews zijn gekoppeld aan de theorie (integraal management, contingentiefact....................
  (2008-01-28) Cultuur gebaseerd onderwijs
  Es, J. van
  Cultuur gebaseerd onderwijs (CGO) is hip. Althans binnen de universiteiten. Zo is er binnen het IVLOS in Utrecht een onderzoeksprogramma gestart over het CGO. Het idee bestaat bij ons dat scholen hier veel mee zouden kunnen. Cultuur gebaseerd onderwijs wil dan zeggen onderwijs waar niet gebruik wordt gemaakt van de normale manier van lesgeven (vanuit het lesboek en binnen het klaslokaal), maar waar de leerlingen mee worden genomen naar een locatie buiten de school waar leeractiviteiten kunnen pl....................
  (2010-08-31) Cultuur in nieuwe steden
  Dasselaar, E. van
  Cultuur neemt een steeds belangrijkere plaats in met betrekking tot stedelijk beleid. Cultuur is een belangrijke economische en sociale factor in steden. Het culturele aanbod is zodoende een bepalende factor voor de aantrekkelijkheid van een stad. In nieuwe steden is het vaste culturele aanbod minder dan in historische steden. De snelle groei van deze voormalige groeikernen is verantwoordelijk voor het ontstaan van slaapsteden, zonder stedelijke historie, cultuur of voorzieningen. Om kansrijk....................
  (2009-01-01) Cultuur in Samenspraak? : evaluatie van een interactief beleidsproces
  Starke, F.
  Vanuit het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Zutphen is bepaald dat Ontwikkelen in Samenspraak één der speerpunten in het beleid moest worden. Dit hield in dat bij het ontwikkelen van nieuw beleid er een interactief traject ingegaan diende te worden. In deze zelfde periode speelde ook de behoefte aan een nieuw kunst- en cultuurbeleid. Deze nieuwe, nog te schrijven, Kunst- en Cultuurnota werd dan ook aangemerkt als één van de proeftuinen voor Ontwikkelen in Samenspraa....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven