Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 142454.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2011-07-29) De Chinese Kunstmarkt
  Scheifes, S.T.
  De Chinese kunstmarkt is de afgelopen jaren gegroeid, ook in tijden dat het met de kunstmarkt van de rest van de wereld niet goed ging. In deze interdisciplinaire scriptie wordt vanuit drie perspectieven, respectievelijk kunstgeschiedenis, economie en wijsbegeerte, gezocht naar mogelijke verklaringen.
  (2011-07-29) De Chinese Kunstmarkt
  Brabers, M.A.W.
  In deze scriptie wordt onderzocht hoe het komt dat de Chinese kunstmarkt wel gegroeid is terwijl de andere kunstmarkten niet gegroeid zijn na de economische crisis van 2009. Dit is een interdisciplinaire studie, waarbij de volgende disciplines hun bijdrage geleverd hebben om tot een goed inzicht van dit verschijnsel te komen: economie, filosofie en kunstgeschiedenis. Vanuit de filosofie is gekeken naar de huidige filosofische stromingen in China, en hun invloed op de groei van de kunstmarkt. De....................
  (2012-06-29) De Chinese Kunstmarkt
  Attema, A.
  Er is vanuit theorieen en modellen vauit drie disciplines - kunstgeschiedenis, economie en filosofie - getracht een geintegreerd antwoord op de vraag "Hoe kan de snelle groei van de Chinese kunstmarkt worden verklaard?" te geven. Er zijn op deze manier vier interdisciplinaire inzichten tot stand gekomen, namelijk: 1. Chinezen zijn geïnteresseerd in hun eigenheid, die tot uiting komt in de kunst, zodat Chinezen veel Chinese kunst kopen; 2. De groeiende economie van China zorgt voor een groeiende....................
  (2011-01-01) De Chirurgische Behandeling van Orchialgie
  Dost, R.J.
  Introduction Orchialgia is an uncommon pain syndrome of the scrotum, nonetheless complicated to treat. When all conservative methods have failed, one can consider invasive treatments as vasovasostomy, epididymectomy, inguinal hemicastration or microsurgical denervation of the spermatic cord. The aim of this study was to investigate I: the effectiveness the aforementioned modalities and II: a possible relationship with the preoperatively performed scrotal ultrasound and the results of the histo....................
  (2012-01-01) De civiele aansprakelijkheid van deelnemers aan sport- en spelsituaties
  Schaardenburg , S.W. van
  In deze scriptie wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag wanneer deelnemers aan sport- en spelsituaties jegens elkaar aansprakelijk zijn en hoe de door de Hoge Raad in het kader van sport- en spelsituaties ontwikkelde normen in de lagere rechtspraak worden toegepast. Of een ongeval zich voordoet in het kader van een sport- en spelsituatie is van belang voor de vraag of een schadevergoedingsplicht bestaat op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek. De civiele aansprakelijkheid van deelne....................
  (2010-01-01) De classificatie van auto-immuunziekten
  Bartelds, R.
  Classificatie van auto-immuunziekten is wenselijk, omdat dit kan leiden tot andere inzichten en mogelijk betere behandelmethoden. Afgelopen jaren zijn er al verschillende indelingen bedacht, elk met hun eigen grondslag. Dit kan zijn op basis van klinische verschijnselen die bij de aandoeningen voorkomen, op auto-immuun dan wel auto-inflammatoir of op gedeelde mechanismen doordat dezelfde genen betrokken zijn in verschillende ziekten. De indeling op basis van klinische verschijnselen geeft twee c....................
  (2013-01-01) De classificatie van dyslexie op basis van neuroanatomie.
  Veldhuijzen van Zanten, P.C.
  Tamboer, Vorst, Ghebreab en Scholte (2013) ontdekten een neurale basis van dyslexie: de linker inferiore pariëtale lobulus (LIPL) en de linker- en rechter occipittale fusiform gyrus (LOFG en ROFG). Tamboer et al. (2013) maakten een classificatiemodel aan de hand van de Support Vector Machine (SVM) op basis van deze hersengebieden. Met dit model wordt in dit onderzoek gekeken of dyslexie op basis van deze hersengebieden geclassificeerd kan worden. Voor dit onderzoek zijn 549 proefpersonen onderz....................
  (2010-07-30) De Cliënt als Expert: een kwalitatief onderzoek naar de gespreksvoering in Signs of Safety
  Dekker, W.
  Signs of Safety (SoS) is een aanpak die sinds enkele jaren wordt toegepast binnen de kinderbescherming en jeugdzorg, bij gezinnen waarin dreigt te worden ingegrepen. De aanpak is sterk gebaseerd op de oplossingsgerichte benadering uit de jaren ’80 en heeft als doel op een respectvolle manier de veiligheid voor het kind te garanderen. SoS doet dit in de vorm van netwerkberaden, waarin zowel het gezin als het verdere netwerk een rol krijgen in het creëren van veiligheid voor het kind. De vraag ....................
  (2009-01-01) De co-morbide diagnoses van ADHD en ASD.
  Vuuren, L. van
  Aandachtstekortstoornis (Attention deficit/hyperactivity disorder, ADHD) en autisme spectrum stoornis (autism spectrum disorder, ASD) zijn vaak voorkomende stoornissen van de kindertijd. Hun diagnostische criteria vertonen veel overlap. Volgens de huidige richtlijnen is ASD een exclusiecriterium voor ADHD. In de praktijk blijkt echter dat kinderen met de ene stoornis regelmatig voldoen aan de kenmerken van de andere stoornis. In dit overzicht wordt nagegaan of beide ontwikkelingsstoornissen tege....................
  (2008-01-01) De coaches van Fusion : een onderzoek naar het handelen van coaches
  Mullekom van, H.
  In juni 2007 is de gemeente Almelo van start gegaan met een nieuwe organisatie binnen de gemeente: Fusion. Fusion richt zich op de re-integratie van bijstandsgerechtigden (‘klanten’) op de arbeidsmarkt. Iedere klant krijgt een ‘coach’ toegewezen. Deze coach begeleidt de klant gedurende het hele traject. Dit onderzoek richt zich op het eerste gedeelte van het traject, dit gedeelte wordt de diagnosefase genoemd en duurt maximaal twaalf weken. In deze twaalf weken doet de klant mee aan drie....................
  (2006-05-24) De Cock en het Kerklied
  Brink, G.M. (Marcel) van den
  Deze masterscriptie beschrijft de redenen van ds. H. de Cock te Ulrum om de Evangelische Gezangen niet te laten zingen. Met een beschrijving van de geschiedenis van het kerklied in de (christelijke) gereformeerde traditie in Nederland en een biografie van Hendrik de Cock.
  (2013-01-01) De cognitieve lange termijn effecten van motorische subtypen van delirium bij oudere heuppatiënten.
  Flier, M.
  Vraagstelling: Delirium lijkt een voorspeller van cognitieve lange termijn gevolgen. Vooralsnog is onduidelijk of type en duur delirium van invloed is op de cognitieve uitkomst. Methode: Prospectieve cohortstudie onder 23 patiënten (gem. leeftijd 84.3 ± 4.9), die voor heupchirurgie werden opgenomen. Baselinekarakteristieken en neuropsychologische testresultaten, drie maanden na ontslag, werden vergeleken tussen patiënten die een puur hypoactief delirium (30%) versus een delirium met enige ....................
  (2013-10-29) De cognitieve ontwikkelingsleeftijd als voorspeller voor adaptief functioneren bij “jonge” kinderen
  Blokdijk, Jennifer
  Er is een gebrek aan instrumenten die inzicht bieden in het niveau van cognitief en adaptief functioneren bij kinderen en jongeren die meer problemen ondervinden bij het afnemen van een test. Gebruik maken van de omgeving is een optie maar verschillende aspecten zoals sociaal wenselijke antwoorden of onder- en overschatting kunnen gevolgen hebben voor de objectiviteit. Aangezien testen voor deze doelgroep belastend is, zou het wenselijk zijn om gebruik te maken van een korte, snelle test die iet....................
  (2010-10-29) De cognitieve revolutie en haar structuur.
  Vafaie, P.
  Over het algemeen wordt aangenomen dat er binnen de geschiedenis van de psychologie sprake is van een aantal revoluties welk vergelijkbaar zijn met de revoluties binnen de fysische wetenschappen (Baars, 1986). Historisch gezien worden twee revoluties als belangrijk beschouwd: de omverwerping van het mentalisme door het behaviorisme, en de omverwerping van het behaviorisme door het cognitieve model. In dit paper zal ik de tweede revolutie, welk als de cognitieve revolutie wordt aangeduid, besprek....................
  (2013-01-01) De collectieve afwikkeling van grensoverschrijdende massaschade : de erkenning van een WCAM-beschikking in Europa
  knijnenburg, S.C.M.
  Als gevolg van een globaliserende wereld komt het steeds vaker voor dat één of enkele partijen schade veroorzaken aan een grote, internationale groep benadeelden. In dit geval wordt gesproken van massaschade. Bij partijen bestaat doorgaans een grote behoefte aan een efficiënt en effectief instrument voor de afwikkeling van deze collectieve massaschade, welke zich niet tot de nationale landsgrenzen laat beperken. Met de inwerkingtreding van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (“WC....................
  (2010-01-01) De Collegiale Rechtspraak Psychologische Analyse van de Besluitvorming in Nederlandse Meervoudige Strafkamers
  Wilde, T.R.W. de
  In deze thesis wordt de besluitvorming in meervoudige kamers in Nederland geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het motivated information processing in groups (MIP-G) model (De Dreu, Nijstad & Van Knippenberg, 2008). In het onderzoek is gekeken naar collegialiteit, machtsverschillen en tijdsdruk. Collegialiteit is door de auteur opgesplitst in professionele en sociale collegialiteit. De kwaliteit van de besluitvorming bleek voornamelijk gewaarborgd door de hoge epistemische motivatie a....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven