Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 109100.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2009-01-01) De rol van TNF-alpha autoantilichamen in de ziekte van Crohn
  Brandsma, E.T.
  Bij de ziekte van Crohn is er sprake van een te zwakke aangeboren immuunrespons waardoor de adaptieve immuunrespons geactiveerd wordt. Met name de rol van monocyten is erg belangrijk in het te zwakke aangeboren immuunsysteem. Nadat het adaptieve immuunsysteem geactiveerd is treedt er een Th1 respons op. Deze Th1 respons heeft vervolgens weer tot gevolg dat verscheidene tigh-junction eiwitten beïnvloedt worden, waardoor er meer antigenen door de darmwand heen kunnen lekken. Dit versterkt vervolg....................
  (2012-10-22) De rol van vaders en moeders in het ontstaan van externaliserende gedragsproblemen bij tweejarige kinderen
  Janga, Ruth Fabiana
  Samenvatting Deze studie onderzocht de invloed van positieve ondersteuning en intrusiviteit van vaders en moeders in het ontstaan van externaliserende gedragsproblemen bij tweejarige kinderen, die op basis van observaties plaatsvonden gedurende spelsessies. De steekproef bestond uit 22 moeders en 22 vaders met hun tweejarige kinderen. Er is gebruik gemaakt van de Child Behavior Checklist om externaliserend gedrag van het kind te meten en de Erickson Sensitivity Scales om positieve ondersteunin....................
  (2012-08-31) De rol van verwachtingen bij framekeuzes
  Lakerveld, J.D.
  Het presenteren van dezelfde boodschap aan mensen op verschillende manieren wordt ook wel framing genoemd. De invloed die door deze verschillende manieren van formuleren wordt uitgeoefend op het keuzegedrag van mensen, heet het framingeffect (Hoeken, 2009). Naar framing en de verschillende typen daarvan is al uitgebreid onderzoek verricht. Over de referentiepunthypothese van Nelson en McKenzie (2003) bij attribuutframing is minder bekend. Deze hypothese gaat er vanuit dat mensen kiezen voor ee....................
  (2010-01-01) De rol van virussen in de pathogenese van diabetes mellitus type 1
  Broekema, T.H.
  Diabetes mellitus type 1 (DT1) is het gevolg van vernietiging van β-cellen, waardoor patiënten afhankelijk worden van exogeen toegediende insuline en geconfronteerd worden met ernstige complicaties. Wereldwijd neemt de incidentie van DT1 met 3,0% per jaar toe. Naast genetica lijken verschillende omgevingsfactoren van invloed te zijn op de patohgenese van DT1, waaronder virusinfectie. Vele onderzoeken suggereren dat verschillende virussen tot DT1 kunnen leiden, via een aantal mechanismen. Toc....................
  (2013-01-01) De rol van visuele aandachtsprocessen bij het ontstaan van zwakke leesvaardigheden.
  Rooze, Lauranne,
  Deze masterscriptie peilt naar de onafhankelijke bijdrage van de onderliggende oorzaken van dyslexie. Hierbij wordt voornamelijk bestudeerd of er een unieke invloed bestaat van visuele aandacht in de ontwikkeling van zwakke leesvaardigheden. Er kan gesteld worden dat er sprake is van een visuele aandachtsfactor die een unieke bijdrage levert aan de zwakke leesprestaties wat betreft het technisch lezen van pseudowoorden voor risicokinderen met dyslexie.
  (2007-01-01) De rol van voorkennis bij onderzoekend leren met computersimulaties
  Hagemans, Mieke
  In dit onderzoek is de rol van voorkennis tijdens onderzoekend leren met computersimulaties onderzocht. Van 36 deelnemers zijn de leerprestatie en de onderzoekend leren processen ‘hypotheseformatie’ en ‘experimenteren’ met elkaar vergeleken op een concrete onderzoekend leertaak (in een bekend domein) en een abstracte onderzoekend leertaak (in een onbekend domein). Op beide taken dienden deelnemers de invloed van een aantal onafhankelijke variabelen op een afhankelijke variabele te bepale....................
  (2009-07-31) De rol van vrienden in desistance
  Sikkens, E.M.
  Criminaliteit is een onderwerp dat menig onderzoeker bezighoudt. Waarom mensen criminaliteit plegen is daarbij een veelgestelde vraag. Een nieuwe invalshoek binnen de Criminologie benadert daarentegen juist waarom mensen stoppen met het plegen van delicten. Ook dit onderzoek behandelt de vraag waarom jeugdige veelplegers stoppen met het plegen van criminaliteit en welke rol hun vrienden hierin spelen. Jongeren hebben meer contact met leeftijdsgenoten dan volwassenen. Naarmate zij ouder worden ne....................
  (2013-07-31) De rol van vrienden met betrekking tot seksuele ervaringen van adolescenten
  Kamp, J.W.P.; Rook, B.
  Deze studie heeft het verband onderzocht tussen de rol van vrienden en de seksuele ervaringen van adolescenten. In deze studie is er bij twee analyses gebruik gemaakt van de data van 571 jongens en 527 meisjes. Ze hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld. Voor de overige analyses werd de data gebruikt van 77 jongens en 40 meisjes. De gemiddelde leeftijd was 14 jaar (SD = 1.36). In de regressieanalyses is aangetoond dat meisjes een kleinere kans hebben op het al ervaring hebben met seks dan jonge....................
  (2010-08-31) De rol van vriendschappen en interventies in desistance
  Wirken, C.G.G.; Sportel, R.M.
  Background: A relatively new approach in criminology is the focus on desistance from crime. Since adolescent friendships have been proved to be of major influence on the etiology of delinquency, it is important to examine their role in desistance. Also, professional interventions are often of great importance to the life of the young offenders. Although research had been done on the effect of these programs, on reducing recidivism (desistance), not much attention has been given the inclusion or ....................
  (2009-07-31) De rol van werk in het proces van stoppen met jeugdcriminaliteit.
  Groningen, S.A. van
  Aim: This study aims to examine the possible influence of work and education on desistance from crime in young adults. Data are collected through in-depth interviews with nine ex-offenders between 19 and 36 years old. Results: The results show that seven out of the nine youngsters played truant during their period in high school. For one respondent, having a job had a positive influence on his decision to stop his criminal career. For three out of the nine respondents, having a job and / or educ....................
  (2013-07-31) De rol van ziektecognitie en sociale steun op patiënten met het syndroom van Sjögren
  Leve, J. de
  Inleiding. Vermoeidheid is een veel ernstig, voorkomend probleem bij mensen met het syndroom van Sjögren. Onderzoek wijst uit dat ziektecognitie en sociale steun van invloed kunnen zijn op vermoeidheid Doel. Doestelling van huidig onderzoek was om vast te stellen welke rol verschillende ziektecognities en sociale steunstijlen van de partner op vermoeidheid spelen. Methode. Bij 230 personen met het syndroom van Sjögren werd een vermoeidheidsvragenlijst (vijf dimensies van de Multidimensionele ....................
  (2013-07-31) De rol van ziektecognitie en sociale steunstijlen van de partner op vermoeidheid bij patiënten met het syndroom van Sjögren
  Leve, J. de
  Inleiding Mensen met het syndroom Sjögren hebben last van ernstige vermoeidheid. Huidig onderzoek belicht de rol van ziektecognities van mensen met het syndroom van Sjögren en sociale steunstijlen van hun partner op vermoeidheid. Methode Mensen met het syndroom van Sjögren (n=237) werden op vermoeidheid (vijf dimensies van de Multidimensionele Vermoeidheids Index) vergeleken met een controle groep (n=64). Hierna werd bij de syndroom van Sjögrengroep (n=230) een mediatoranalyse uitgevoerd met....................
  (2013-09-02) De romanisering van de villa
  Bekendam, Joost
  In de studie naar de Romeinse cultuur is de laatste decennia kritiek gekomen op één van de belangrijkste termen binnen disciplinaire: romanisering. De term was teveel verbonden met het verworpen gedachtegoed van statische cultuur, passend binnen de koloniale context waarin de eerste gebruikers van het begrip schreven. Rome had een groot grondgebied onderworpen en men constateerde indertijd dat het op een hoger beschavingsniveau stond dan de ‘barbaarse’ volken’ die het had verslagen. Gedu....................
  (2007-09-01) De romantiek van het boerenleven?! Taal en Stereotypering. Een onderzoek naar het taalgebruik in televisieprogramma 'Boer zoekt Vrouw'
  Smits, C.
  Master Thesis Opleiding Media en Journalistiek Stereotypering komt op televisie constant voor, taal speelt hier een belangrijke rol in. In dit onderzoek staat de stereotypering van boeren in het programma ‘Boer zoekt Vrouw’ centraal. Aan de hand van het taalgebruik van zowel boeren als niet-boeren is een analyse gemaakt van hoe de verschillende personages het onderwerp waarderen, en of er daadwerkelijk sprake is van stereotypering. In dit onderzoek is de vorm van het taalgebruik gemeten door....................
  (2011-11-30) De romantische kunstenaar in de Nederlandse literatuur tussen 1900 en 2006
  Tijssens, R.A.P.
  Deze scriptie draait om de romantische kunstenaar in de Nederlandse literatuur. De basis van het onderzoek wordt gelegd door de theorie van het regime de singularité van Nathalie Heinich en wordt aangevuld door een bespreking van de relevante hoofdstukken uit De romantische orde van Maarten Doorman. Na deze bespreking volgt de methode die G.F.H. Raat gebruikt in zijn bespreking Hermans' bundel Paranoia: De vervalste wereld van Willem Frederik Hermans. Deze methode wordt toegepast op de volgend....................
  (2012-08-31) De Ronde van Vlaanderen als immaterieel erfgoed. Een performance op de grens van verdelen en verbinden
  Bruijne, E. de
  De Ronde van Vlaanderen, een grote eendaagse wielerwedstrijd in Vlaanderen die al gereden wordt sinds 1913, lijkt zich in de loop der tijd tot een stuk Belgisch/Vlaams erfgoed ontwikkeld te hebben. Deze thesis analyseert zogezegd de erfgoedstatus van de Ronde van Vlaanderen aan de hand van belangrijke begrippen uit de theorie van de cultuurgeschiedenis, namelijk performance, collectieve identiteit, collectieve herinnering en othering. In het eerste deel van de scriptie wordt het genoemde begrip....................
  (2009-03-26) De Rotterdamse Huisvestingsvergunning: gevolgen en verklaringen
  Rooijen, Hanneke van
  Beantwoording probleemstelling In het licht van de hierboven besproken deelvragen is ten tijde van het begin van het onderzoek de volgende probleemstelling geformuleerd: “Wat zijn de gevolgen van de Rotterdamse Huisvestingsvergunning en hoe zijn deze te verklaren?” Vanwege het sociologische karakter van deze scriptie is de probleemstelling niet beperkt gebleven tot enkel het stellen van de vraag wat de gevolgen zijn, maar juist daarom uitgebreid met de vraag naar de verklaringen voor deze....................
  (2008-08-31) De Rotterdamse bonnetjesaffaire in het Algemeen Dagblad en RTV Rijnmond nieuws
  Bakker, Jill
  Individuals make choices when they interpret their social environment. These choices are influenced by the dominating standards and values of the society. The media also make choices when they report an event and they are also influenced by the social context. There is a certain representation of reality. In the process of selecting and producing a topic, the author uses frames. To frame is: “to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating te....................
  (2009-08-19) De Rotterdamse debatten 'islam en integratie' 2004-2005. Achtergronden, organisatie, percepties en vervolg.
  Godin, Y.
  In deze scriptie worden de achtegronden van de debatten islam en integratie - die op grote schaal en op verschillende niveau's in Rotterdam zijn gevoerd - behandeld. Er is aandacht besteed aan de achtergronden van de debatten, de organisatie, de percepties van betrokkenen achteraf en tenslotte het vervolg. In de scriptie staat de volgende hoofdvraag centraal: ‘Markeren de debatten ‘islam en integratie’ een overgang in de geschiedenis van de relatie overheid en islam in Rotterdam?’ Daarbi....................
  (2012-06-21) De Rotterdamse Urban Dance Scene
  Giessen, T. van de
  "In deze masterthesis wordt de Rotterdamse Urban Dance Scene onderzocht vanuit een aantal sociologische invalshoeken. Het onderzoek is bedoelt als een eerste sociologische verkenning van een creatieve beroepsgroep uit de, hedendaags populaire, urban cultuur. Het onderzoek wordt vormgegeven door 13 diepte interviews met urban dancers, observaties en een deel literatuuronderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat de creatieve beroepsgroepen uit de urban cultuur, niet onderschat en genegeerd mo....................
  (2008-07-31) De Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (RCV-KJ): Een pilotstudie van de psychometrische kenmerken
  Jaspers, R.B.
  Vanuit een cognitief-gedragstherapeutisch perspectief wordt verondersteld dat rouwcognities centraal staan in de manifestatie en het voortbestaan van hardnekkige rouwklachten die omschreven kunnen worden als gecompliceerde rouw. De Rouw Cognitie Vragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (RCV-KJ) is een specifiek op rouwcognities gericht instrument om de frequentie en ernst van negatieve gedachten bij kinderen en jeugdigen vast te stellen. Het doel van het huidige onderzoek is het beschrijven van d....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven