Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 107167.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2012-08-29) De supremumfout van de Grenander schatter:
  El Bouhaddani, S.
  In de toegepaste statistiek spelen dalende kansdichtheden een grote rol. Denk aan kansmodellen voor de levensduur van artikelen of risico's voor levensverzekeringen. Om deze risico's af te dekken is het cruciaal om over goede schattingsmethoden voor deze onbekende kansdichtheden te beschikken. Als de steekproefgrootte uit een dalende kansdichtheid naar oneindig gaat, convergeert onder een aantal voorwaarden de supremumafstand tussen deze dichtheid en zijn `beste' schatter, de Grenander schatter....................
  (2013-07-31) De taalontwikkeling van hoogbegaafde kinderen met dyslexie
  Cremers, L.M.C.J.; Meenken, M.
  Achtergrond: Bij hoogbegaafde kinderen kan er sprake zijn van een leerstoornis, maar dit wordt in de praktijk vaak niet opgemerkt. Indien een leerstoornis niet onderkend wordt, kan dit bij een kind leiden tot sociaal-emotionele problematiek. Doel: Het eerste doel van het onderzoek is nagaan of er verschillen zijn tussen hoogbegaafde en gemiddeld intelligente kinderen met en zonder dyslexie op de vroege taalontwikkeling. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre lees- en spellingsvaardigheden en de....................
  (2012-10-05) De taalontwikkeling van kinderen met ASS tussen de acht en veertien jaar in relatie tot de mate van joint attention
  Zuijdendorp, Sophie
  In onderhavig onderzoek is onderzoek gedaan wat de relatie is tussen joint attention en de taalontwikkeling van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) tussen de acht en veertien jaar. Ook is bepaald of de taalontwikkeling van kinderen met ASS anders is dan die van kinderen zonder ASS. In totaal hebben 26 kinderen met ASS meegedaan en 85 kinderen zonder ASS. Bij de ouders van deze kinderen met ASS is het Autisme Diagnostisch Interview-Revised en de Social Responsiveness Scale afgenomen.....................
  (2009-06-30) De taalvaardigheid van peuters en kleuters in Nederland: Het behoren tot een risicogroep en Voor- en Vroegschoolse Educatie
  Leen, M.
  In jonge kinderjaren maakt taalontwikkeling een grote sprong. Bovendien heeft taalvaardigheid invloed op latere schoolprestaties. Voornamelijk kinderen uit etnische minderheidsgroepen en lage SES families beginnen vaak aan het basisonderwijs met een taalachterstand. Dit is problematisch omdat deze kinderen de taalachterstand nauwelijks inhalen in vergelijking met leeftijdsgenoten. In dit non-experimentele onderzoek, bestaande uit 157 kinderen uit Utrecht (gemiddelde leeftijd 46 maanden), wordt b....................
  (2011-07-29) De tael is gansch het volk. / Building a nation from words. Nationale bewegingen in Vlaanderen en Zuid-Afrika.
  Neut, E.J. van der
  In de loop van de negentiende eeuw komt zowel in België als in het hedendaagse Zuid-Afrika een nationale beweging op gang, van respectievelijk de Vlamingen en de Afrikaners. Om na te gaan of het ontstaan en het verloop van deze bewegingen overeenkomsten vertoont, wordt gebruik gemaakt van het driefasenmodel van Miroslav Hroch. Een nationale beweging begint volgens hem altijd met academische interesse voor de taal, de literatuur en de geschiedenis van de natie, om daarna een politieke invulling ....................
  (2012-04-26) De Taíno. De sociaalpolitieke structuur van de Taíno gedurende de contactperiode
  Lakenman, Daphne
  The Tainos were the inhabitants of the Bahamas and the Greater Antilles when the Spaniards arrived. During the past years researchers discussed about the existence of a heterogenous Taíno society during the contact period. It is possible that the information of some Taíno society were generalised for the complete Taíno population. In this thesis a description of the Taíno culture and society is presented based on information of the Spanish chronicles. The socialpolitical organisation of the ....................
  (2009-08-31) De Taiwanese transitie: democratisering in de Chinese Republiek op Taiwan, 1950-2000
  Fahner, J.H.
  Oorzaken van de transitie van autocratisch naar democratisch overheidsbestuur op Taiwan. Toepassing van structuralistische en instrumentalistische benaderingen. Nadruk op de eigenaardigheden van de Taiwanese casus, met name op de unieke geopolitieke positie van Taiwan en de ideologische en institutionele voorgeschiedenis van de Kuomintang.
  (2012-08-31) De techniek van het binden van technici
  Dales, A.L.
  Ontgroening en vergrijzing op de arbeidsmarkt en een dalend aantal technische schoolverlaters maakt het binden van jonge technici aan een organisatie noodzakelijk. Dit onderzoek brengt in beeld dat zowel persoonlijke kenmerken als organisatiekenmerken van invloed zijn op de binding van deze doelgroep.
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven