Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 108850.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2014-07-11) De samenhang tussen de wisseling van klas of school en schoolbetrokkenheid in relatie tot het slachtofferschap van pestgedrag
  Wilde, Hanna de
  Dit onderzoek heeft de mate van schoolbetrokkenheid bestudeerd onder leerlingen die zijn gewisseld van school of zijn blijven zitten. Daarnaast is onderzocht in hoeverre slachtofferschap van pestgedrag hierin een mediërende rol speelt. De onderzoekspopulatie bestond uit 364 participanten, waarvan 56% meisjes en 44 % jongens, uit de tweede en derde klas van het Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO). De leeftijd varieerde van 13 tot 17 jaar (M=14.7; SD= .85). Schoolbetrokkenheid is gemete....................
  (2014-02-04) De Samenhang tussen Democratisch Burgerschap en de Mate van Radicalisering; Doe maar radicaal dan doe je al normaal genoeg
  Asdonck, T.S.B. van; Kommers, S.; Narinx, R.M.; Romijn, B.R.
  Abstract Objective: Due to the rising scientific and social attention on the process of radicalization in society, the major aim of this article is to examine whether there is a relationship between the process of radicalization and democratic citizenship. It was expected that there is a negative relationship between the two and therefore the higher a person’s democratic citizenship skills the lower their radicalization. Method: A person’s democratic citizenship skills were measured by the s....................
  (2010-07-30) De samenhang tussen domein algemene- en speficieke vaardigheden en (automatic) mapping bij kleuters
  Strikwerda, M.G.
  Background: This study focuses on the mathematical development of pre-schoolers. The aim of this study is to clarify the relation between domain specific and domain-general (mathematical) skills and (automatic) mapping of pre-schoolers. It is expected that there is a relation between the Size Congruity Effect and automatic mapping of children. The SCE provides information about the extent to which there is automatic mapping. It is also expected that number knowledge, inhibition and the visuospat....................
  (2014-09-02) De samenhang tussen een ouderlijke scheiding en problemen met executieve functies van kinderen tussen de twee en de vijf jaar.
  Claushuis, Simone Ester
  Steeds meer kinderen worden met een scheiding van ouders geconfronteerd, dit is een stressvolle gebeurtenis voor zowel ouder als kind; informatie over de gevolgen hiervan op het executief functioneren (EF) is nodig om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is de samenhang tussen een scheiding van ouders en problemen met het werkgeheugen en de inhibitie van een kind tussen de twee en de vijf jaar te onderzoeken. De hypothese is dat zowel het werkgeheugen a....................
  (2011-02-22) De Samenhang tussen Emotieregulatie en Burnout bij Brandweerlieden en de Invloed van Sociale Steun
  Egeraat, Yèrma L.J. van
  Het omgaan met emoties in het werk (emotional labour) speelt een belangrijke rol bij brandweerlieden in repressieve functies. Studie heeft aangetoond dat emotional labour een samenhang met burnout laat zien. Sociale steun speelt een rol bij het voorkomen van burnout. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de effecten van emotieregulatie van brandweerlieden op hun welbevinden en de invloed van sociale steun.
  (2014-10-23) De samenhang tussen etnische achtergrond, psychopathische karaktertrekken en contacten met politie
  Leenen, Debbie
  Psychopathy is described as a severe form of a personality disorder, which manifests itself in an antisocial, impulsive lifestyle and manipulative and egocentric interaction with the environment. Recent research has shown that psychopathy is associated with many risk factors. Important associated risk factors are ethnic background and having police contacts. According to several studies, ethnic background is an important risk factor for developing psychopathy, whereas psychopathy is a risk facto....................
  (2010-01-29) De samenhang tussen inhibitie en rekenvaardigheden bij kinderen in groep 3 en 4 van het reguliere basisonderwijs
  Wassenaar, P.
  Dit onderzoek bestudeert de samenhang tussen inhibitie en rekenvaardigheden bij kinderen in groep 3 en 4 van het reguliere basisonderwijs. 209 kinderen van tien verschillende scholen zijn onderzocht op inhibitie en rekenvaardigheden in groep 3 en wederom in groep 4. Inhibitie wordt gemeten door middel van reactietijd en aantal foute antwoorden. Verschilscores zijn berekend door de score op de controle conditie af te trekken van die op de inhibitie conditie. Efficiency scores zijn berekend, dat w....................
  (2012-03-30) DE SAMENHANG TUSSEN KENMERKEN VAN LEIDERSCHAP EN DE IMPLEMENTATIE VAN ICT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS.
  Vreeke, J.L.J.
  Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de stichting Kennisnet, afdeling onderzoek. In dit onderzoek is er gekeken naar de mogelijkheden van de (school)leider om een implementatie van een innovatie te beïnvloeden.. Er is met name gekeken naar specifieke kenmerken van opbrengstgericht leiderschap die invloed hebben op verschillende groepen in een organisatie. Vanuit verschillende theoretische oogpunten is een nieuw leiderschapstheorie ontwikkeld, namelijk opbrengstgericht leiderschap. Opbren....................
  (2013-12-25) De Samenhang tussen Kind- en Gezinsfactoren en de Taalvaardigheid van Tweejarigen
  Dunnen, A.M. den
  Het is van belang dat taal zich goed ontwikkelt, omdat kinderen die een verstoring hebben in de vroege taalontwikkeling later een grotere kans hebben op leer- en leesproblemen. In deze studie is er gekeken naar de samenhang tussen kind- en gezinsfactoren en taalvaardigheid van tweejarigen. Deze factoren zijn temperament, sekse, stimulerend opvoedgedrag en broertjes en zusjes. Taal is onderverdeeld in taalbegrip, taalproductie en totale taalvaardigheid. Voor het onderzoek werden 75 kinderen onder....................
  (2012-06-29) De samenhang tussen kindtemperament, autoritatief opvoedgedrag en prosociaal gedrag bij kleuters
  Bos, H.E.; Lith, J. van
  Het doel van deze studie was om de samenhang te onderzoeken tussen kindtemperament, autoritatieve opvoedgedragingen en prosociaal gedrag bij kinderen (n=56) uit groep één van de basisschool. Hierbij is specifiek gekeken naar de modererende rol van kindtemperament op de relatie tussen autoritatief opvoedgedrag en prosociaal kindgedrag en naar de mediërende rol van autoritatieve opvoeding op de relatie tussen kindtemperament en prosociaal kindgedrag. De ouder van het deelnemende kind heeft een ....................
  (2014-01-24) De Samenhang tussen Klinische Depressie, Angst en Suïcidegedachten op Schoolprestaties
  Brok, M.I.M.; Janssen, M.F.; Kloes, H.A.A. van der; Maijer, M.W.M.P.
  Depressie is een van de meest voorkomende stoornissen bij adolescenten. Depressie heeft al dan niet in combinatie met angst en suïcidegedachten mogelijk invloed op schoolprestaties. In dit onderzoek wordt de samenhang tussen depressie, angst en suïcidegedachten op schoolprestaties bij adolescenten onderzocht. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen klinisch depressieve adolescenten (n = 34) en adolescenten uit de algemene Nederlandse bevolking (n = 562) tussen de 12 en 21 jaar. Deze adolescente....................
  (2008-01-01) De samenhang tussen leeftijd, functionele status, sociale steun en eenzaamheid bij reumapatiënten
  Schulte, K.
  Verschillende Amerikaanse studies hebben aangetoond dat mensen met reumatische aandoeningen een grotere kans hebben eenzaam te zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat patiënten met reumatoïde artritis minder emotionele steun krijgen. Verder werd gevonden dat de patiënten meer eenzaamheid ervaren dan mensen met een andere ziekte. Bovendien komt uit de studies naar voren dat een goede functionele status een positieve invloed op het welzijn heeft. Reumapatiënten hebben vaak last van functionele be....................
  (2012-03-30) De samenhang tussen mastery experiences en de self-efficacy van de psycholoog-coach
  Plender, E.D.
  De self-efficacy theorie van Bandura (1977) veronderstelt dat mensen met een hogere mate van self-efficacy (geloof in eigen kunnen) een betere prestatie leveren. Ook zouden mastery experiences (meesterschapervaringen) een positief effect hebben op self-efficacy. In dit onderzoek wordt deze theorie toegepast op psycholoog-coaches. Het doel van dit artikel is aan te tonen dat objectieve en/of subjectieve mastery experiences samenhangen met de self-efficacy van de psycholoog die coacht, en dat self....................
  (2009-07-31) De samenhang tussen moeder-dochterconflicten en internaliserend probleemgedrag bij meisjes tijdens de adolescentie.
  Leijser, T.L.
  In dit onderzoek is gekeken naar de samenhang tussen moeder-dochterconflicten waargenomen door moeder en dochter, en angst en depressie bij adolescente meisjes, over tijd. Zelfrapportages en ouderrapportages van 156 Nederlandse adolescente meisjes, in de leeftijd 12 tot 16 jaar, en hun moeders zijn gebruikt voor het beoordelen van de moeder-dochterconflicten. De meisjes hebben ook vragenlijsten ingevuld met betrekking tot angst en depressie. Door middel van een hiërarchische regressieanalyse zi....................
  (2013-07-31) De samenhang tussen moederlijke warmte en gedragsproblemen van peuters: Anders voor matig te vroeg en op tijd geboren kinderen?
  Horst, T.A.A. van der; Ommen, M. van
  Achtergrond: Uit eerdere literatuur blijkt dat moederlijke warmte invloed heeft op het probleemgedrag van het kind. Echter, onduidelijk is of de relatie ook geldt voor matig te vroeg geboren kinderen en of dat deze relatie anders is. Wel is duidelijk dat matig te vroeg geboren kinderen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van probleemgedrag. Doel: Het doel van deze studie is te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen moederlijke warmte en externaliserende en internaliserende gedragspr....................
  (2011-01-31) De samenhang tussen morele motivatie, sociale strategieën en denkfouten en rolgedrag van kinderen van 8-12 jaar in pestsituaties.
  Heijden, J.P. van der
  Doel: Het huidige onderzoek heeft zich gericht op de samenhang tussen morele motivatie, sociale strategieën en denkfouten en de mate van rolgedrag in pestsituaties bij kinderen van 8-12 jaar. Tevens is nagegaan of sekse en leeftijd een rol spelen in deze samenhang. Methode: in totaal zijn bij 232 Nederlandse kinderen van 8 tot en met 12 jaar, uit de groepen vier tot en met acht van de basisschool, meetinstrumenten afgenomen over pestrollen, morele rechtvaardiging, emotionele attributie, social....................
  (2013-07-31) De samenhang tussen muzikale vorming en taalontwikkeling bij driejarige Nederlandse kinderen
  Taat, M.; Wel, M.I. van der
  Een positieve relatie is gevonden tussen de mate waarin kinderen muzikaal gevormd worden en taalontwikkeling (Gross, Linden, & Ostermann, 2010; Piro & Ortiz, 2009). Voor kinderen jonger dan vier jaar is dit verband weinig onderzocht. In dit onderzoek is gekeken naar samenhang tussen muzikale vorming (muzikale stimulering door ouder(s) en muzikaliteit van het kind), verbaal korte-termijn geheugen (VKTG) en taalontwikkeling (woordenschat, receptieve grammatica) bij driejarige Nederlandse kinderen.....................
  (2013-07-31) De samenhang tussen opvoeding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters tussen de 12 en 42 maanden oud
  Berkel, M. van; Frerichs, H.M.
  Social-emotional problems are common among young children and threaten further adequate development. Parenting has been related to these problems. This study has been conducted to explore which dimensions (warmth, structure, control and stimulation) of parenting are related to social-emotional problems. Furthermore, maternal education and gender of the child were included in the analysis to find out if these variables play a moderating role. The group of participants consisted of 237 mothers (M....................
  (2009-06-30) De samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en zelfvertrouwen van jongeren
  Zaalberg, E.C.
  Achtergrond: Er is al veel onderzoek gedaan naar echtscheiding en de gevolgen hiervan op probleemgedrag bij jongeren. Dit onderzoek richt zich specifiek op de gevolgen van echtscheiding op het zelfvertrouwen van jongeren. Daarnaast staat de vraag centraal of echtscheiding op zich, of de mate van ouderlijke conflicten die hiermee samenhangen een relatie hebben met het zelfvertrouwen van jongeren. De relatie tussen ouderlijke conflicten en zelfvertrouwen zal worden onderzocht in zowel intacte als ....................
  (2011-07-29) De samenhang tussen ouderlijke warmte en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de 12 en 48 maanden
  Hof, T.J.C.; Maes, K.M.; Merkies, L.; Wel, M.I. van der
  Achtergrond In veel van de bestaande onderzoeken naar de samenhang tussen ouderlijke warmte en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, is de rol van vader onderbelicht gebleven. Ook is het onderzoek naar jongere kinderen schaars. Het huidige onderzoek richt zich daarom op jonge kinderen en betrekt zowel vaders als moeders in het onderzoek. Het doel is zicht te krijgen op de samenhang tussen ouderlijke warmte en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tussen de 12 en 48 maanden (M = 30....................
  (2012-05-24) De samenhang tussen ouderlijke warmte, inhibitie van het kind en prosociaal gedrag bij Turks Nederlandse kinderen.
  Kester, Nathalie van
  Kinderen die meer prosociaal gedrag vertonen laten minder vaak agressief en antisociaal gedrag zien, hebben meer succes op school, ervaren vaker acceptatie van leeftijdsgenoten en zijn meer sociaal competent. In dit onderzoek wordt onderzocht of emotionele warmte van de ouders samenhangt met prosociaal gedrag van Turks-Nederlandse kinderen en of deze samenhang sterker wordt naarmate kinderen meer inhibitie vertonen. Moeders (N = 75) en vaders (N = 55) van Turks-Nederlandse gezinnen hebben de Egn....................
  (2008-07-31) De samenhang tussen persoonlijkheid en intellectuele en didactische prestaties bij schoolverlaters.
  Faes, A.A.M.
  Dit artikel onderzoekt of persoonlijkheid invloed heeft op intellectuele capaciteiten en didactische prestatie van schoolverlaters. Verwacht wordt dat (1) intelligentie samenhangt met didactische prestatie; (2) persoonlijkheid samenhangt met didactische prestatie; en (3) persoonlijkheidskenmerken de discrepantie tussen verwachte didactische prestatie en daadwerkelijke didactische prestatie verklaren. Er wordt onderzoek gedaan bij vier groep 8 klassen van een cluster 3- en 4-school in Noord-Braba....................
  (2010-07-30) De samenhang tussen persoonlijkheid en vriendschap enerzijds en probleemgedrag van jongens en meisjes van 10-14 jaar anderzijds
  Jole, V.F. van; Vijfhuizen, E.; Kamp, H.P. van de; Klaver, S.
  Doel: het huidige onderzoek heeft zich gericht op de samenhang tussen persoonlijkheid en de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) enerzijds en probleemgedrag van kinderen anderzijds en op sekseverschillen in deze samenhang. Methode: in totaal hebben 574 Nederlandse kinderen van 10 tot en met 14 jaar, uit de groepen acht en brugklassen, vragenlijsten ingevuld over persoonlijkheid, de kwaliteit van de relatie met de beste vriend(in) en probleemgedrag. Resultaten: met betrekking tot de s....................
  (2007-01-01) De samenhang tussen persoonlijkheidsfacoren en leerstijlen binnen het HBO
  Koers, Marjan; Uden, Jolien van
  In dit onderzoek is de relatie tussen leerstijl en persoonlijkheidsfactoren onderzocht. Hierbij is gekeken of opleidingsgebied invloed op deze factoren heeft. 116 derdejaars HBO studenten (M= 22.5 jaar) hebben de Inventaris LeerStijlen (Vermunt & Van Rijswijk, 1990 ) en een verkorte versie van de NEO-PI-R (Reenalda, Nijhof., Veldkampde Jong & Veldkamp, 2006) volledig ingevuld. Naast samenhang tussen persoonlijkheidsfactoren en leerstijlen is er ook gekeken naar de relatie tussen opleidingsgebied....................
  (2014-04-25) De samenhang tussen persoonsfactoren en schoolbetrokkenheid.
  Angelique, Lagerwerf
  In dit onderzoek is onderzocht wat de relaties is tussen de etniciteit, het zelfbeeld en de schoolbetrokkenheid van leerlingen uit het VMBO onderwijs in Nederland. De leerlingen (N=424) vulde een zelf-beoordelingsvragenlijst in, waarmee de etniciteit, het zelfbeeld en de schoolbetrokkenheid van de leerling in kaart werden gebracht. In totaal hebben 243 jongens en 179 meisjes, in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar (M=14.21, SD = 0.88) een vragenlijst ingevuld. Er is een verschil gevonden in ze....................
  (2009-07-31) De samenhang tussen sociale fobie en ervaren kritiek voor meisjes en voor jongens
  Gommans, J.M.M.
  Samenvatting Uit eerder onderzoek lijkt er een relatie te bestaan tussen sociale fobie en het ervaren van kritiek in adolescenten. Het doel van deze studie is het onderzoeken van de bidirectionele samenhang tussen de variabelen sociale fobie en ervaren kritiek, en het onderzoeken van de mogelijkheid van een modererende rol van sekse in dit verband. Data zijn verzameld van 333 Nederlandse leerlingen in de eerste, tweede of derde klassen havo/vwo op de middelbare school (45,2% jongens en 54,7% me....................
  (2008-07-31) De samenhang tussen sociale uitsluiting en depressieve kenmerken bij kinderen.
  Kruiswijk, W.
  Deze studie richt zich zowel op de samenhang tussen sociale uitsluiting (genegeerde en afgewezen sociometrische status) en depressieve kenmerken, als op de samenhang tussen sociale uitsluiting en vier basisbehoeften (zelfbeeld, erbij horen, betekenisvol bestaan en controle gevoel). Daarnaast wordt onderzocht of sociale angst, gevoeligheid voor sociale uitsluiting, de behoefte erbij te horen en sociale vaardigheden een modererende invloed hebben op deze samenhangen. 345 kinderen uit de groepen ze....................
  (2014-07-01) De samenhang tussen symbolische en non symbolische rekenvaardigheden bij kinderen van negen tot twaalf jaar
  Poortvliet, Annelies
  Bij het uitvoeren van rekenkundige berekeningen wordt gebruik gemaakt van symbolische en non symbolische rekenvaardigheden. Hoewel er aanwijzingen bestaan dat symbolische en non symbolische rekenvaardigheden rond het zesde jaar met elkaar samenhangen, is er nog geen consensus bereikt over de precieze samenhang tussen beide rekenvaardigheden op latere leeftijd. In dit correlationele onderzoek is de samenhang tussen symbolische en non symbolische rekenvaardigheden onderzocht bij 145 Nederlandse ki....................
  (2011-10-31) De samenhang tussen waargenomen docentgedrag en de ervaren sociale veiligheid in de klas
  Henckel, C.J.F.
  In het voortgezet onderwijs is steeds meer sprake van antisociaal gedrag. De methode Baas in eigen soap probeert dit gedrag op een positieve manier in te dammen, door zich te richten op de sociale veiligheid in de klas. De leerkracht speelt bij het creëren van sociale veiligheid een essentiële rol, door tegemoet te komen aan de psychologische basisbehoeften. In dit onderzoek is onderzocht of de mate van waargenomen invloed en nabijheid in docentgedrag een voorspellende factor is voor het ervar....................
  (2011-07-29) De samenhang tussen zelfbeeld, gehechtheid en positief opvoeden bij kinderen met externaliserende gedragsproblemen
  Viet, R.A. de
  Samenvatting: Deze cross-sectionele studie onderzoekt de samenhang tussen zelfbeeld, gehechtheid en positief opvoeden bij kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Methode:Aan dit onderzoek hebben 260 basisschoolkinderen meegedaan. Ook hebben 192 moeders en 122 vaders de vragenlijsten ingevuld. De kinderen hebben de CBSK, IPPA en APQ ingevuld en de ouders alleen de APQ. Resultaten: Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat betrokkenheid van moeder significant invloed heeft op het zelfbee....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven