Current section:

Links

Section menu:
RSS
 

University of Groningen Digital Archive

Browsing All Archives

Sort by: Author | Title | Date

Displaying records 25901 through 25950 of 109377.

<< Previous Results | Next Results >>


  (2010-01-01) De rol van neural cell adhesion molecules in synaptische consolidatie
  Bangma, R
  Veranderingen in het neurale netwerk worden tegenwoordig gezien als de basis van geheugen formatie. Onder deze veranderingen moet gedacht worden aan de up-regulatie van de NMDA receptor, toename van de hoeveelheid synapsen, effectiviteit van de synaps etc. Een eiwit dat een belangrijke rol blijkt te spelen bij consolidatie zijn de NCAM’s. Onderzoeken waarbij antilichamen tegen NCAM werden toegediend lieten een leer effect zien dat lijkt op geheugenverlies wat wijst op weinig tot geen geheugenf....................
  (2006-01-01) De rol van ondernemerschap in het succes van microfinanciering
  Klaauw, O.M.C. van der
  Het idee om een bachelorscriptie te schrijven over microfinanciiering ontstond bij mij drie jaar geleden bij het lezen van het boek "Klein Geld". De vele gevallen die daarin worden beschreven van mensen in ontwikkelingslanden die dankzij microkrediet economisch vooruit zijn gegaan, maakte mij enthousiast voor microklediet. Later, bij het lezen van wetenschappelijke artikelen over mircrokrediet viel mij op dat er weinig aandacht wordt besteed aan de gebruikers van microkrediet. Bovendien beperke....................
  (2011-07-29) De rol van opvoedingsgedrag van de ouders en de persoonlijkheid van het kind bij probleemgedrag
  Munster, D.M. van; Schaper, E.W.; Jeijsman, M.; Vletter, O.L. de
  De huidige studie heeft zich gericht op de rol van opvoedingsgedrag van ouders en de persoonlijkheid van het kind op externaliserend en internaliserend probleemgedrag. Om deze relaties te bepalen hebben 574 kinderen uit groep acht en de brugklas vragenlijsten ingevuld met betrekking tot probleemgedrag, opvoedingsgedrag en de persoonlijkheid van het kind. Uit de resultaten komt naar voren dat opvoedingsgedrag een significant effect heeft op externaliserend probleemgedrag, maar niet op internalis....................
  (2013-12-10) De rol van opvoedingskenmerken in de relatie tussen sociaaleconomische status en delinquentie onder adolescenten
  Berg, J. van den
  Dit longitudinale onderzoek keek naar de relatie tussen SES en delinquentie en de modererende en mediërende rol van opvoeding daarin. 938 Adolescenten van middelbare scholen participeerden. Wij onderscheidden vier dimensies van opvoeding: ouderlijke steun, kennis, controle en afwijzing. Logistische regressieanalyses lieten zien dat opleidingsniveau samenhangt met delinquentie in de vroege adolescentie. Verder bleek daaruit dat ouderlijke steun negatief samenhangt met delinquentie tijdens de vro....................
  (2013-12-24) De rol van oudergedrag in de relatie tussen sociaal economische status en agressie in de adolescentie
  Don, L.
  Dit onderzoek keek naar de relatie tussen SES, agressie en ouderkenmerken in de vroege en late adolescentie (12 en 16 jaar). Er is gebruik gemaakt van data op twee meetmomenten (in 2001 en 2005) ingevuld door 938 adolescenten in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Wij verdeelden ouderkenmerken onder in hechtingskwaliteit, psychologische ouderlijke controle, ouderlijke steun en ouderlijke agressie. Er werd onderzocht of ouderkenmerken de relatie tussen lage SES en meer agressie van de adolescent mode....................
  (2014-03-20) De rol van ouderkenmerken bij de schoolgang van kinderen met een Turkse achtergrond
  Kok, Mark
  The social integration of the Turkish immigrant population is an important topic in the ongoing public debate in the Netherlands and other western European countries. This research aimed to investigate the way school attitude and acculturation of Turkish parents influences their children’s school attitude, school performances and acculturation. The socioeconomic status (SES) of the family was used as a covariate. The sample consisted of 53 families with children in the eighth grade of Dutch pr....................
  (2012-07-31) De rol van ouders en leeftijdsgenoten bij de start van alcoholgebruik: opleidingsniveau als moderator
  Holtermans, T.J.C.
  Deze studie onderzoekt de relatie tussen 1) het ontbreken van alcohol specifieke huisregels van ouders en 2) ervaren kwetsbaarheid voor de invloed vanuit leeftijdsgenoten en de start van alcoholgebruik door adolescenten. Daarnaast wordt er gekeken of deze relatie verschilt voor opleidingsniveau. Uit de resultaten van de logistische regressie analyse blijkt dat jongeren die zichzelf zien als kwetsbaar voor de invloed van leeftijdsgenoten, een groter risico hebben om te starten met alcohol dan jon....................
  (2009-07-31) De rol van ouders in het stopproces
  Singh, E.
  Deze thesis gaat in op welke rol ouders spelen in het stopproces van jeugdige en jongvolwassen veelplegers, de vraag naar de opvoedingssituatie voorafgaand aan de criminele carrierè en de rol van human agency in het stopproces.
  (2013-07-31) De rol van ouders in het stopproces van jeugdige veelpleger
  Volkert, L.; Verhulst, J.F.
  Achtergrond Onderzoek toont aan dat jeugdige veelplegers (JVP’s) vaak afkomstig zijn uit problematische gezinnen. Onderzoeksvragen In dit onderzoek wordt allereerst gekeken of stoppers afkomstig zijn uit de minst problematische gezinnen. Daarnaast wordt onderzocht of ouders door het aanpassen van negatieve opvoedingsfactoren, of op een andere manier een rol kunnen spelen in het stopproces. Tot slot wordt onderzocht of de combinatie van motivatie en steun vanuit de omgeving vereist is. Methode ....................
  (2014-01-30) De rol van ouderschapskenmerken in de relatie tussen opleidingsniveau van ouders en lichte delinquentie van adolescenten
  Kuijken, J.J.; Sijmonsma, H.M.T.; Wouters, J.J.M.; Tax, M.A.C.M.
  In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de rol van ouderschapskenmerken in de relatie tussen het opleidingsniveau van ouders en de kans op delinquent gedrag bij adolescenten. Er wordt gekeken naar vier dimensies van ouderschapskenmerken: angst, agressie, controle en open communicatie. Er zijn 311 adolescenten tussen de 12 en 18 jaar die met hun ouders participeerden door het invullen van vragenlijsten. Om de rol van ouderschapskenmerken te onderzoeken zijn logist....................
  (2013-02-28) De rol van oxytocine, vasopressine, testosteron en prolactine in de zorginteresse en zorgattitude van mannen die binnenkort vader worden.
  Börger, M.C.
  Research on parental behaviors has primarily focused on the interactions between mothers and offspring, with little research directed at understanding paternal behavior. In this study hormonal changes were investigated as a possible cause for differences in paternal behavior. The concentrations of the hormones oxytocin, vasopressin, testosterone and prolactin were measured in men becoming fathers, before and after birth, and in a control group. Both groups were tested for their care interest and....................
  (2013-10-17) De rol van peer-modeling in motivatie voor samenwerkend leren.
  Valkenburg, Coleta
  Om het samenwerkingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen is het van belang dat leerlingen gemotiveerd zijn om samen te werken (Saab, Van Jolingen & Hout-Wolters, 2009). In deze studie is onderzocht of motivatie beïnvloed kan worden door peer-modeling. De modeling werd gedaan door een korte film te tonen waarin peers vertellen over het nut van samenwerkend leren. Zo laten zij bijvoorbeeld weten dat je door uit te leggen de stof zelf beter leert onthouden, door feedback te geven en te krijge....................
  (2011-07-29) De rol van persoonlijke energiebronnen in het Job Demands-Resources model.
  Schrijver, M.M.S.
  Uit eerder onderzoeken is gebleken dat werkgerelateerde energiebronnen bijdragen aan een hogere mate van ervaren bevlogenheid in het motivationele proces van het Job Demands-Resources model. De rol van persoonlijke energiebronnen in dit model is echter nog onzeker. In dit onderzoek wordt verwacht dat persoonlijke energiebronnen een modererende rol hebben op de relatie tussen werkgerelateerde energiebronnen en bevlogenheid. De resultaten geven echter aan dat er eerder sprake lijkt te zijn van een....................
  (2012-07-31) De Rol van Persoonlijke Hulpbronnen bij het Ontstaan van Bevlogenheid
  Schoof, J.B.
  In het huidige onderzoek is een analyse gedaan van het motivationele proces volgens het Job-Demands Resources model. Verwacht werd dat energiebronnen positief zouden samenhangen met werkbevlogenheid. Ook werd verwacht dat persoonlijke hulpbronnen een positief verband zouden vertonen met bevlogenheid. Daarnaast werd verondersteld dat persoonlijke hulpbronnen een versterkend effect zouden hebben op de relatie tussen energiebronnen en bevlogenheid. Onder werknemers van Randstad Uitzendbureau (n = 1....................
  (2013-07-31) De rol van persoonlijkheid op Social Networking Sites en seksuele referenties
  Linders, D.T.A.
  Het wetenschapsveld met betrekking tot Sociale Netwerk Sites (SNS) is groeiende, maar er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van persoonlijkheid op het plaatsen van seksuele referenties. Dit onderzoek onderzocht deze invloed onder 107 middelbare scholieren. Er werd geen invloed gevonden van persoonlijkheid op het plaatsen van seksuele referenties op SNS door adolescenten. Wel was er een significant verschil tussen de adolescenten die seksuele referenties plaatsen en de adolescenten die ....................
  (2014-07-01) De Rol van Pestslachtofferschap op de Relatie tussen Sociaal-Economische Status en Schooluitval
  Stoevelaar, Merel
  In dit onderzoek is gekeken naar de rol van pestslachtofferschap op de relatie tussen SES en schooluitval. Schooluitval werd onderverdeeld in de twee maten schoolbetrokkenheid en schooldagen missen. Aangezien een laag SES de kans op voortijdig schooluitval verhoogd, kinderen met een laag SES vaker worden gepest en pestslachtofferschap ook een verhoogde kans op voortijdig schooluitval geeft, lag het in de verwachting dat de relatie tussen laag SES en schooluitval (deels) wordt gemedieerd doordat ....................
  (2009-08-18) De rol van primair hyperaldosteronisme in chronisch nierfalen bij de kat
  Munnik, K. de
  Background: In recent years, more cats are diagnosed with primary hyperaldosteronism. Especially if primary hyperaldosteronism is caused by a bilateral idiopatic adrenalhyperplasia. Clinical important symptoms, caused by an aldosterone excess, are arterial hypertension and hypokalemia. These symptoms are also often present in cats with chronic renal failure, the underlying mechanism is unknown. One explanation may be that primary hyperaldosteronism plays a role in the development of these clin....................
  (2014-11-21) De rol van Psychologische Aspecten bij de Behandeluitkomsten van Manuele Therapie en Fysiotherapie bij Aspecifieke Nekpijn.
  Groeneweg, Ruud
  In dit onderzoek, als secundaire analyse in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van manuele therapie Utrecht en fysiotherapie bij patiënten met subacute en chronische aspecifieke nekpijn behandeld is van een aantal constructen aangenomen dat ze invloed hebben op resultaten van de behandeling bij nekpijn. Dit zijn uitkomstverwachtingen, beheersingsoriëntatie en bewegingsangst. Nagegaan wordt of deze factoren een toegevoegde waarde hebben boven....................
  (2013-05-31) De rol van psychopathologie en agressief gedrag bij adolescenten in het verklaren van opvoedstressbeleving van ouders.
  Gee, Cécile de
  Eerder onderzoek heeft aangetoond dat opvoedstress gerelateerd is aan gedrags- en/of emotionele problemen bij het kind. Dit onderzoek richt zich op relaties tussen opvoedstressbeleving van ouders en specifieke problemen bij het kind. De vraag is in hoeverre hyperactiviteit, emotionele problematiek en agressie van jongens van 12 t/m 17 jaar effecten hebben op de opvoedstressbeleving van hun ouders. Tevens is onderzocht in hoeverre er interactie-effecten zijn van hyperactiviteit en agressie, en em....................
  (2013-01-01) De rol van publieke informatie bij habitatselectie
  Hoving, H.I.H.
  De begeleider en/of auteur heeft geen toestemming gegeven tot het openbaar maken van de scriptie. The supervisor and/or the author did not authorize public publication of the thesis.
  (2009-01-01) De rol van regulatoire T cellen in coronaire hartziekten
  Ruiter, K. de
  Atherosclerose is een ontstekingsziekte van de arteriële wand en het is de meest voorkomende oorzaak van een myocard infarct. In de binnenste laag van de arterie ontstaat een vettige plaque met een beschermend fibrotisch kapsel. Het scheuren van dit kapsel kan leiden tot een verstopte kransslagader met een myocard infarct tot gevolg. Het immuunsysteem draagt bij aan de ontwikkeling van atherosclerose en de type 1 T-helper (Th1) cel respons veroorzaakt plaque destabilisatie en vergroot de kans o....................
  (2009-07-31) De rol van religie en ouder-kindcommunicatie over seksualiteit in de interactiecompetentie van adolescenten in Nederland
  Veenendaal, K.E.J. van
  In 2005 new and extensive data have been collected about the sexual health of adolescents from 12 to 25 years old in the Netherlands. Though this research, called ‘Sex under the age of 25’, gave us a lot of new and updated information, there were still some questions unanswered. One of these questions was how religion (Christianity and Islam) influenced the sexual health of adolescents. This research tries to answer that question. To investigate this question, sexual health is narrowed down ....................
  (2011-01-01) De rol van RNase L in cellulaire plasticiteit
  Schoot, H.W. van der
  Spierweefsel heeft haar regeneratieve capaciteit te danken aan satellietcellen. Deze kunnen onder andere door invloed van MyoD differentiëren naar myoblasten en myotubes. MyoD is een masterregulator die een centrale rol speelt in cellulaire plasticiteit. RNase L is een endoribonuclease dat vooral bij antivirale en antiproliferatieve processen een rol speelt. Er is ook een mogelijk effect van RNase L op MyoD. Ook andere pathways betrokken bij cellulaire plasticiteit staan wellicht onder invloed ....................
  (1987-04-01) De rol van sedimentdwarstransport in de ontwikkeling van de Hollandse kust:
  Smit, E.S.P.
  In deze notitie wordt getracht met behulp van een eenvoudige mathematische modellering een antwoord te geven op de vraag welke rol het sedimentdwarstransportproces langs de Hollandse kust (van ongeveer Monster in het zuiden tot Bergen in het noorden) sinds het begin van de periode van de grote kustuitbouw (ca. 5.000 C14-jaren Before Present) kan hebben gehad. Voorafgaand aan de modelbespreking wordt eerst (aan de hand van de vele gepubliceerde werken over dit onderwerp) de ontwikkeling van dit k....................
<< Previous Results | Next Results >>

Back to Archives

 
Naar boven